Teisėsaugos institucijų ypatumai Lietuvoje

39 psl. / 10598 žod.

Ištrauka

Su teisėsaugos institucijomis tenka susidurti kiekvienam. Kartais dėl paprasto dokumento gavimo, kartais deja dėl nusikalstamos veikos, ar kitokių teisinių problemų. Tačiau, nei vienas žmogus negali įsivaizduoti visuomenės, kurioje vienokios ar kitokios teisėsaugos institucijos neegzistuotų. Nuo neatmenamų laikų kiekvienas didesnis miestas ar gyvenvietė turėjo instituciją, kuri prižiūrėjo tvarką. Teisėsaugai šiuolaikinėje visuomenėje skiriama labai daug dėmesio. Kadangi didėjant gyventojų skaičiui, smarkiai didėja ir nusikalstamumas, tenka vis dažniau susidurti su teisėsauga, bei jos institucijomis.

Labai svarbu išsiaiškinti, kodėl teisėsauga tokia svarbi normaliam valstybės veikimui bei visuomenės vystymuisi. Teisėsauga – viena pagrindinių valstybės funkcijų. Taip yra todėl, kad tik valstybė turi teisę įgyvendinti teisingumą, reguliuoti viešuosius santykius, ypač, kuomet kyla nesutarimai, kurių metu, tvarkai ir taikai užtikrinti tenka imtis prievartinių priemonių, nes tik taip išsaugoma santaika, ramybė ir užtikrinama, jog visuomenė galės sėkmingai egzistuoti, plėtotis bei tobulėti.

Temos aktualumas: teisėsaugos svarba normaliai funkcionuojančiai visuomenei – nenuginčijama. Šiuolaikinė valstybė be teisėsaugos – neįmanoma, nes tai viena svarbiausių valstybės funkcijų – tvarkos, piliečių saugumo ir visuomenės ramybės užtikrinimas. Tačiau, teisėsaugos institucijų – pakankamai daug, jų veiklos pobūdis, labai skirtingas. Norint suvokti, kuo vienos institucijos skiriasi nuo kitų, svarbu išanalizuoti jų specifikas, veiklos sritis, atsakingumą visuomenei bei šalies valdžiai, jų veiklą reglamentuojančius dokumentus. Valstybėje siekiama sukurti tokią teisėsaugos sistemą, kuri padėtų užtikrinti pirmiausia kiekvieno žmogaus teisių ir laisvių, teisėtų interesų apsaugą, kuri būtų garantuojama tinkama jo teisių gynyba, kitų individų ir valstybės atžvilgiu.[1]

Darbo problema: Šia tema rašyta pakankamai daug. Į jos problematiką gilinosi tokie autoriai kaip Danišauskas G. „Teisėsaugos institucijų sistema“, Kuconis P. Nekrošius V. „Teisėsaugos institucijos“. Žilinskas D. (2006) straipsnyje „Kai kurie Lietuvos teisėsaugos institucijų bruožai ir veiklos principai“ analizuoja teisėsaugos sampratos problemą. Kiti autoriai, tokie kaip Misiūnas E. (2002, 2010), Stankevičius R. (2005), Mečkauskas V. (2005) analizuoja atskirų teisėsaugos institucijų veiklos problemas. Analizuojant literatūrą iškyla šie probleminiai klausimai:

Probleminiai klausimai:

 1. Kuo reikšminga teisėsaugos institucijų sistema Lietuvoje?
 2. Kokie yra teisėsaugos institucijų sistemos trūkumai Lietuvoje?
 3. Kuo skiriasi tam tikros teisėsaugos institucijos viena nuo kitos?

Tyrimo objektas: Lietuvos teisėsaugos institucijų sistemos ypatumai;

Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos teisėsaugos institucijų ypatumus;

Tyrimo uždaviniai:

 1. Aptarti, kas yra teisėsaugos institucijos, kokia yra jų reikšmė;
 2. Apžvelgti teisėsaugos institucijų sistemą Lietuvoje;
 3. Ištirti, ar piliečiai pasitiki teisėsaugos institucijomis Lietuvoje;

Darbo metodai: Uždavinių įgyvendinimui pasitelkti mokslinės literatūros bei teisės aktų analizės taip pat jų tarpusavio palyginimo ir loginio tyrimo metodai. Analizės metodas naudojamas visą darbo temą išskaidant į smulkesnes dalis ir šias dalis nagrinėjant atskirai. Darbe lyginamos ir vertinamos, mokslininkų nuomonės, teisiniai norminiai aktai bei su nagrinėjama tema susiję statistiniai duomenys. Mokslinės literatūros analizė skirta: teisėsaugos institucijų Lietuvoje aprašymui bei jų sistemos išaiškinimui. Taikant loginį metodą išvedami atitinkami apibendrinimai, išvados, o tai padeda tiksliau ir aiškiau suvokti darbe nagrinėjamus klausimus. Naudojamas sisteminis metodas pasireiškia tuo, jog tema atskleidžiama nagrinėjant atskirus jos elementus.

Darbo struktūra: Kursinis darbas pradedamas įvadu, kuriame pateikiamas temos aktualumas, aprašoma kurisnio darbo problema, išsikeliami probleminiai klausimai, objektas, tikslas, uždaviniai, aptariami darbo metodai ir trumpai pristatoma darbo struktūra. Toliau pateikiama mokslinės literatūros analizė. Pateikiama teisėsaugos institucijų samprata, analizuojama teisėsaugos institucijų sistema Lietuvoje, taip pat, kuo kiekviena sistemos dalis skiriasi viena nuo kitos. Darbas baigiamas išvadomis bei naudotos literatūros sąrašu.

[1] Bekėžienė R., Administracinė teisė. Teisėsaugos institucijos. Praktinių užduočių rinkinys. Klaipėda, 2013, p. 6.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA
 • 1.1. Teisėsaugos institucijų samprata, veikla
 • 1.2. Teisėsaugos institucijų sistema Lietuvoje
 • 1.2.1. Teismai
 • 1.2.2. Lietuvos Respublikos prokuratūra ir ikiteisminio tyrimo institucijos
 • 1.2.3. Advokatūra
 • 1.2.4. Notariatas
 • 1.2.5. Anstoliai
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
sandrjoos
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€10.96
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 16, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
39 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Darbą gavau iškarto.

Susiję darbai

Privačios teisėsaugos įstaigos Lietuvoje

Teisė Referatas debesiux
Teisėtvarka – tai visuomeninių santykių padėtis, kuriai esant užtikrinama teisė bei įstatymų vykdymas. Teisėtvarka – visuomeninės santvarkos dalis. Nors siauresne prasme teisėtvarką reikėtų...

Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai

Teisė Referatas show-off
Kiekvienam piliečiui teisė suprantama visų pirma kaip atitinkama tvarka visuomenėje, kurią, visuomenė pati nustato, palaiko ir apsaugo jos funkcionavimą.Konstitucinė teisė-tai valstybės aukščiausios galios...

Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija

Teisė Referatas 2015 m. aliona
Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra įgyvendina Advokatų savivaldą. Į Lietuvos advokatūra vadinamą...