Socialiniai mokslai / Teisė

Asmens lygiateisiškumo principas LR Konstitucijoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Asmenų lygybė yra vienas iš žmogaus teisių principų, įtvirtinta tarptautiniuose dokumentuose ir nacionalinėse teisės aktuose. Asmenų lygybės ir lygiateisiškumo principai šiandien neabejotinai yra modernios demokratinės visuomenės pamatas, viena iš kertinių teisinių vertybių. Asmenų lygybės ir lygiateisiškumo nuostatų galima rasti kiekvienos demokratinės valstybės nacionalinėje teisėje. Ne išimtis ir Lietuva. Lietuvos Respublikos Konstitucija – pagrindinis ir aukščiausią teisinę galią turintis aktas. Šiame pagrindiniame šalies įstatyme - Konstitucijoje yra įtvirtinami bendri teisės principai, kuriais yra pagrįsta visa teisės sistema. Konstituciniai principai yra kiekvienos demokratinės valstybės pamatas, šiais principais grindžiamas ne tik teisinis reglamentavimas, bet ir teisinis realizavimas. Vienas svarbiausių konstitucinių principu yra lygiateisiškumo principas, kuris įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje. Jame nustatyta, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams - visi asmenis yra lygūs. Žmogaus teisių negalima suvaržyti ir teikti jam pirmenybės dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų pagrindu. Asmenų lygybės principas tarptautiniu mastu yra įtvirtintas Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 2 straipsnyje: „Kiekvienas žmogus gali naudotis visomis teisėmis ir laisvėmis, paskelbtomis šioje Deklaracijoje, be jokių skirtumų, tokių kaip rasė, odos spalva, lytis, kalba, religija, politiniai ar kitokie įsitikinimai, nacionalinė ar socialinė kilmė, turtinė, jo gimimo ar kokia nors kitokia padėtis.” ( Žmogaus teisės: tarptautinis dokumetų rinkinys. Vilnius, 1991. P.6) Taigi, asmenų lygybės ir lygiateisiškumo principai, kaip žmogaus teisių įgyvendinimo garantijos, jau seniai nebėra vien nacionalinės teisės dalykas ir valstybės vidaus reikalas – lygybės, nediskriminavimo principinių nuostatų galima rasti daugelyje tarptautinių sutarčių.

Temos objektas. Asmenų lygiateisiškumo principas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

Temos tikslas. Atskleisti konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo turinį.

Tyrimo uždaviniai:

 • Pateikti asmenų lygiateisiškumo sampratą ir istorinę raidą.
 • Atskleisti lygiateisiškumo principo realizavimą ribojančius veiksnius.

Tyrimo metodai. Siekiant atskleisti nagrinėjamos temos esmę pabrėžiant jos aktualumą, darbe naudojamas lyginamasis, loginis, aprašomasis ir mokslinės literatūros bei norminių aktų analizės metodas.

Darbo šaltiniai. Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai, Konstitucinio Teismo nutarimai, Visuotinė žmogaus teisių ir laisvių deklaracija, mokslinė ir kita literatūra, internetiniai šaltiniai.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, skyriai, kurie skirstomi į atskirus poskyrius bei išvados.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4535 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. ASMENŲ LYGIATEISIŠKUMO PRINCIPO SAMPRATA IR JO VIETA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOJE4
 • 1.1. Asmenų lygybės principas samprata ir esmė4
 • 1.2. Lygiateisiškumo principo istorinė raida7
 • 2. LYGIATEISIŠKUMO PRINCIPĄ RIBOJANTIS VEIKSNIAI10
 • 2.1. Diskriminacijos samprata ir formos10
 • 2.2. Pozityviosios diskriminacijos samprata12
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪRA16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai
Referatas Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai

Informaciniuose žinynuose rašoma, kad Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves [...]

Asmens tiesioginis kreipimasis į Lietuvos Konstitucinį Teismą
Referatas Asmens tiesioginis kreipimasis į Lietuvos Konstitucinį Teismą

Šiuo metu Konstitucija ir įstatymai į Konstitucinį Teismą tiesiogiai kreiptis leidžia tik teismams, Seimui, Seimo [...]

Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje
Kursinis darbas Referandumo vykdymo principai ir rūšys Lietuvos konstitucinėje teisėje

Kursinis darbas – tai savaraniškas mokslinis tiriamasis komunikacijos ir informcijos mokslų darbas, skirtas nagrinėti aktualias [...]

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija
Referatas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija

Mano referato tema: „L R Konstitucinis Teismas: teisinis statusas, veiklos principai, sudarymo tvarka ir kompetencija“.

Asmens konstitucinių teisių ir laisvių garantijos ir jų gynimas
Referatas Asmens konstitucinių teisių ir laisvių garantijos ir jų gynimas

Žmogaus teises gana plačiai reglamentuoja LR konstitucija bei įstatymai, taip pat ir tarptautinės sutartys, tačiau [...]

Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje
Referatas Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje

Valdžių pasidalijimo principas yra vienas svarbiausių teokratijos veiksnių, kuris yra įtvirtintas konstitucijoje. Šis principas susijęs [...]

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Asmens vertės teigimas Krikščionybėje
Referatas Asmens vertės teigimas Krikščionybėje

VDU magistrantės referatas Filosofijai. [...]

Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu
Diplominis darbas Asmens apžiūros taktikos ypatumai ir problematika teoriniu bei praktiniu aspektu

Valstybė gina ir saugo piliečių teises bei laisves remdamasi konstituciniu pagrindu. Tačiau, kai piliečių teisės [...]

JAV Konstitucija
Prezentacija JAV Konstitucija

[...]

Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika
Diplominis darbas Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika

Darbe panaudota daug aktualių šiai darbo temai Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarčių (29), visos nutartys nurodytos [...]

Asmens laisvės principų taikymo problemos
Referatas Asmens laisvės principų taikymo problemos

Įvadas Johnas Stuartas Millis, tai yra įtakingiausias XIX a. filosofas. Jis skelbė, platino, liberalųjį požiūrį į [...]

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas
Prezentacija Asmens duomenų saugumo užtikrinimas

Kai kalbama apie asmens duomenis, galvoje turima – informacija.Asmens duomenimis gali būti bet kokios [...]

Ar asmens privačios informacijos paskleidimas visais atvejais yra laikytinas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu?
Referatas Ar asmens privačios informacijos paskleidimas visais atvejais yra laikytinas žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimu?

Žmogaus privatus gyvenimas – tai kiekvieno individo teisė gyventi taip, kaip jam norisi, būti apsaugotam [...]