Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

49 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda vietos rinkoje, turi mažai informacijos apie rinką, galimus partnerius. Taip pat dažnai jos neturi pakankamai lėšų ir žinių savo verslui sėkmingai plėtoti. Naujai besikuriančių įmonių lėšos apyvartai ir investicijoms yra menkos, jos neturi patalpų, o dėl lėšų trūkumo negali paimti paskolos iš banko. Vienas iš svarbiausių etapų, pradedant savo verslą ar norint išplėsti veiklą, yra verslo plano sudarymas apie būsimo verslo organizavimą ir valdymą. Mūsų atveju, mes kalbėsime apie gamybinę įmonę, kurios pagrindinė veikla maisto gamyba.

Darbo problema. UAB „Kalsita“ įmonės organizavimas ir valdymo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstyta verslo sumanymo esmė steigiant maisto gamybos paslaugų įmonę, numatyta strategija ir ateities perspektyvos, prognozuojami rezultatai. Šios verslo pradžios planavimas - tai tikslų nustatymas ir priemonių tiems tikslams pasiekti plano sudarymas. Trumpalaikiai ir ilgalaikiai planai padės priimti teisingus sprendimus, būtinus norint pasiekti verslo tikslus. Taigi, tikslai yra konkretūs, atitinkantys realią ekonominę UAB „Kalsita“ galią.

Verslas visada susijęs su galima nesėkme t.y. rizika. Riziką lemia informacijos stoka arba jos klaidingumas. Vadovaujantis turima informacija, šiame darbe priimsiu valdymo sprendimus, nuo kurių priklausys rizikos pasekmės. Stebėsiu ir analizuosiu aplinkos pokyčius, būsiu pasiruošusi dirbti nuolat kintančiomis sąlygomis. Svarbiausi įmonės organizavimo ir valdymo rengimo tikslai ir problemos:

 • Numatyti įmonės veiklos kryptis, kuriomis bus siekiama galutinio tikslo – pelną;
 • Įsitikinti pinigų investavimo tikslingumu;
 • Parodyti verslo perspektyvą;
 • Numatyti, kaip efektyviau pasiekti norimų rezultatų.

Uždaviniai tikslams pasiekti: 1. Įvertinti gamybinio verslo formavimo ir vystymo sąlygas: 2. Atlikti išorinės ir vidinės aplinkos analizę; 3. Apskaičiuoti priimtiems sprendimams įgyvendinti reikalingas lėšas (rasti efektyviausią kainos ir kokybės santykį);( žr. nuo 1 iki 7 priedo). 4. Įvertinti politinės, teisinės aplinkos, mokesčių normatyvinės bazės, rinkos konkurencinių sąlygų kaitos faktorius.

Darbo objektas – Gamybinės įmonės (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas, steigimas ir jos teisinė ir administracinė bazė.

Šio darbo tikslas yra paruosti gamybinės įmones gaminamos produkcijos t.y. maisto gamybos paslaugas ir nurodyti vykdančios sekančias gamybos apimtis vnt. arba pinigine išraiška, aptarti reikalingus ir turimus steigimo dokumentus ir suplanuoti jos veikla.

Organizuojant įmonę ir planuojant jos veiklą būtina iškelti darbo uždavinius:

 • Pagrįsti pasirinktos veiklos perspektyvumą ekonominiu, techniniu bei ekologiniu požiūriu;
 • Paruošti įmones steigimo dokumentus;
 • Paskaičiuoti gaminamos produkcijos savikainą bei realizavimo kainą (pgr.užd.)
 • Sukurti įmonės valdymo struktūrą, nubraižyti jos schemą ir paskirstyti įmonės valdymo funkcijas tarp atskirų jos padalinių;
 • Paskaičiuoti imonės ekonominius rodiklius:
 • investicijų poreikį, jų atsipirkimo laiką bei nulinio pelningumo tašką.

Naudojami šaltiniai Pasirinkta darbo tema analizavau įvairią literatūrą, straipsnius, naujausias žinias, internetinėje svetainėje straipsnius ir komentarus susijusius su individualių įmonių steigimu ir veikla.

Darbo metodai ir priemonės. Tema Lietuvos mokslinėje literatūroje yra plačiai ištirta. Nors metodologija yra glaudžiai susijusi su tyrimo metodais ir technika. Darbe naudoti metodai: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas, nagrinėjami internetiniai šaltiniai. Darbe buvo naudojama literatūros analizė ir statistinis duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė.

Siekiant nusistatyto darbo tikslo pirmiausia pradėsiu nuo abstrakčių dalykų – nuo trumpos įmonės steigimo etapų apžvalgos, kitose darbo skyriuose nagrinėsiu praktiškai kylančius klausimus vykdant tyrimą atsakantį į mūsų nagrinėjamos temos klausimus bus pateiktas įmonės valdymo struktūros schema, verslo planas. Remiantis pasirinktos UAB „Kalsita“ kavinės „Coffe“, kuri užsiima maisto gamyba bei klientų aptarnavimu, pavyzdžiu aprašysiu gamybinės įmonės steigimą, organizavimą ir valdymą bei atliksiu darbo procedūrų analizę. Darbo skyrių gale pateiksiu nagrinėtų problemų išvadas.

Uždaroji akcinė bendrovė kaip verslo organizavimo forma yra priimtiniausia ir mūsų steigiamai įmonei, kadangi įmonė perspektyvoje planuoja išsiplėsti, o kad įkurti akcinę bendrovę kol kas neturima reikalingo įstatinio kapitalo (ne mažiau 100 000 lt.).

UAB “Kalsita” siekia ir pasirengusi klientams siūlyti didelį aukštos kokybės prekių (maisto) asortimentą, bei teikti aukštos kokybės paslaugas .

Įmonės UAB "Kalsita" strategija nukreipta į pardavimo apimčių didinimą. Realizacijos apimčių augimas siejamas su naujos maisto produktų gamybos kavinėse ir parduotuvių atidarymu, taip pat įmonės prestižo didinimu ir aptarnavimo kultūros gerinimu, naujų ir pastovių klientų paieška, iš kurių ir tikimasi gauti didžiausią pelno dalį. Taip pat registruoti visus klientus, ryšium su tuo, kad vėliau, turint klientų duomenų bazes, bus galima su jais bendrauti tiesioginio marketingo būdu siūlant jiems įvairias naujoves, nuolaidų sistemas ir t. t.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS___________________________________________________________4
 • 1.ĮMONĖS PASIRINKIMAS__________________________________________6
 • 1.1 Ūkinės veiklos rūšies pasirinkimas___________________________________6
 • 2. ĮMONĖS STEIGIMAS____________________________________________10
 • 2.1 Steigimo sutarties turinys_________________________________________10
 • 2.2 Įstatų turinys___________________________________________________14
 • 3. IMONĖS KAPITALO FORMAVIMAS______________________________20
 • 4. ĮMONĖS VALDYMO ORGANAI___________________________________21
 • 4.1 Valdymo organų pasirinkimas_____________________________________21
 • 4.2 Valdymo organų kompetencija_____________________________________21
 • 5. ĮMONĖS VEIKLOS VALDYMO STRUKTŪRA______________________22
 • 5.1 Organizacinės struktūros modeliavimas_____________________________22
 • 5.2 Atskirų struktūros dalių kompetencijos identifikavimas ir pagrindimas__24
 • 6. STRATEGIJA IR JOS DIEGIMAS_______________________________________25
 • 7. ĮMONĖS VEIKLOS VALDYMO STRATEGIJA___________________________27
 • 7.1 Įmonės aprašymas_______________________________________________27
 • 7.2 Potencialios rinkos analizė________________________________________30
 • 7.3 Potencialūs ir esami konkurentai31
 • 7.4 Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona32
 • 8. GAMYBINIS PLANAS32
 • 8.1 Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai32
 • 8.2 Prekių atsargų sudarymas ir laikymas33
 • 8.3 Projekto įgyvendinimo eiga34
 • 8.3.1 Žemės sklypo ir teritorijos sutvarkymas_____________________34
 • 8.3.2 Kavinės pastato nuoma___________________________________34
 • 4.3.3 Prekybos įrangos įsigijimas________________________________34
 • 4.3.4 Darbuotojų samdymas___________________________________34
 • 9. MARKETINGO PLANAS34
 • 9.1.Tikslai ir uždaviniai34
 • 9.2. Kainos35
 • 9.3. Realizavimo būdai35
 • 9.4. Reklama35
 • 10. RIZIKOS ĮVERTINIMAS36
 • 10.1. Firmos silpnosios vietos36
 • 10. FINANSINIS PLANAS37
 • IŠVADOS__________________________________________________________38
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS______________________________39
 • PRIEDAI__________________________________________________________40

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 11, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Gamybos veiksnių santykio teorijos

Ekonomika Referatas honey
Aktualumas. Klasikinėse Tarptautinės Prekybos teorijose, t.y absoliučiojo ir lyginamojo pranašumo teorijose ekonomistai A.Smitas ir D. Rikardas nurodo, kaip galima padidinti gamybos apimtį, jeigu...

Gamybinės įmonės planas

Ekonomika Verslo planas 2013 m. rasa13
Gamybinės įmonės (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas, steigimas ir jos teisinė ir administracinė bazė.

Gamybos procesas įmonėje

Ekonomika Referatas eglee2
Kiekviena gamybos šaka apibūdinama gaminamos produkcijos nomenklatūra, vykstančių technologinių procesų ypatybėmis, specifinėmis darbo sąlygomis. Todėl gamybiniai procesai yra skirtingi, ir jų sudėtingumas pirmiausia...