Ekonomika ir verslas / Finansai

Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai bei AB „Linas“ finansinė analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Paskutinįjį dešimtmetį Lietuvoje pastebimas žmonių susidomėjimo investavimu augimas – tai skatina poreikis sėkmingai „įdarbinti“ turimas laisvas lėšas. Investuoti tiesiogiai (perkant atskirų įmonių akcijas ir pan.) daug kam yra pernelyg sudėtinga (reikia specialių žinių apie įvairius investavimo objektus, gilios rinkos analizės), be to, dažnai tiesiogiai investuoti yra gana brangu, todėl ne vienas žmogus pasirenka sprendimą – investuoti į fondus. Fondų dalyviams aktualiausia, kaip tinkamai vertinti fondų rezultatus.

Įmonės sėkmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai yra valdomi jos finansai. AB „Linas“ didžiausia linų tekstilės gamintoja dirbanti rinkos sąlygomis gali garantuoti sėkmę tik protingai valdant įmonės finansinius išteklius.

Finansinė analizė padeda atskleisti veiklos trūkumus, išryškina susidariusias problemas bei padeda priimti tinkamus sprendimus, galinčius visiškai neutralizuoti arba bent minimizuoti neigiamų veiksnių įtaką įmonei. Darant finansinius sprendimus svarbu analizuoti turto, nuosavybės uždirbamą pelną, nuosavybės struktūrą ir pelno „kokybę“, bei kitus finansinę veiklą apibūdinančius rodiklius. Įgyvendinant kiekvieną sprendimą sukeliamas finansinių išteklių judėjimas, o tam reikia nemažų investicijų, todėl įmonės susiduria su problema - kokiu būdu gauti veiklai finansuoti reikiamus išteklius (ar naudoti nuosavas lėšas, ar skolintis), kaip teisingai suderinti, įvairių įtakos grupių (akcininkų, vadybininkų, kreditorių ir pan.) siekiamus tikslus ir poreikius, skirtingų finansavimo būdų teikiamus privalumus ir jų keliamą riziką. Lietuvoje įmonės dažniausiai naudojasi bankų teikiamomis paskolomis. Rinkdamiesi bankus įmonių vadovai turėtų vadovautis vertinimo kriterijais, t.y. įvertinti tokias bankų siūlomas sąlygas, kaip paskolų suteikimo terminai, paskolų rūšys, bankų, su paskolomis susijusius įkainius bei pačią svarbiausią – paskolų faktinę palūkanų norma. Todėl svarbu atlikti įmonės finansų analizę laiku, nes įmonės veikla yra labai dinamiška, todėl jeigu mes atliksime įmonės finansų analizę pavėluotai, tai ji nebus niekam reikalinga, nes rinkoje bus susidariusi jau kita situacija.

Darbo problema. Investicijų svarba šiuolaikinėje ekonomikoje įgauna vis didesnę reikšmę, o glo­balizacijos sąlygos siūlo didžiulį finansinių instrumentų spektrą. Iš jų vienas populiariausių pasaulio finansų sistemoje – investicinis fondas. Mokslinėje literatūroje pateikiama keletas šios finansinės priemonės apibrėžimų, tačiau daugeliu atvejų investicinio fondo samprata ta pati: tai žmonių pinigai, kurie vėliau yra investuojami į finansų rinkas, įvairius vertybinius popierius. Taigi pagrindinė šios finansinės institucijos užduotis – veikti taip efektyviai, kad in­vestuotojui būtų garantuota maksimali galima grąža.

Dažniausiai vadovai susipainioja ir negali pasirinkti tinkamo, ir jų įmonės lūkesčius atitinkančio finansavimo būdo. Siekiant optimalios įžvalgos, išsamūs finansinės aplinkos analizė ir tinkamiausio finansinio sprendimo pagrindimas yra būtini, todėl pastangos turi būti sutelktos į rodiklių pokyčius ir veiksnius, kurie juos nulemia, tad atliekama taikant finansinės analizės palyginimo grandininiu būdu – 2010 m. ir 2011 m. duomenis lyginama su 2012 m. duomenimis.

Darbe keliami probleminiai klausimai: kuo skiriasi Lietuvos ir užsienio investicinių fondų veikla; kokia įmonės finansinė aplinka, nuspęsti kokio finansavimo įmonei reikia; kokius finansavimo šaltinius ji gali panaudoti ir nustatyti kriterijus, pagal kuriuos bus atrenkami optimalūs variantai, atsižvelgiant į siūlomų finansinių išteklių sąlygas.

Tyrimo objektas. Lietuvos ir užsienio investiciniai fondai, bei AB „Linas“ finansinė analizė.

Tyrimo tikslas. Išnagrinėti Lietuvos ir užsienio investicinių fondų veiklą, bei atlikti AB „Linas“ 2010 (birželio 30 d.) - 2012 (birželio 30 d.) metų finansinę analizę.

Darbo uždaviniai. Siekiant pasiekti iškeltą tikslą keliami šie uždaviniai:

1. išnagrinėti investicinio fondo sąvokas.

2. apibūdinti Lietuvos ir užsienio investicinius fondus.

3. apibrėžti investicinių fondų veikimo strategijas.

4. pateikti AB „Linas“ charakteristika;

5. atlikti 2010 - 2012 metų balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalią ir vertikalią analizę;

6. apskaičiuoti ir įvertinti AB „Linas“ 2010 (birželio 30 d.) - 2012 (birželio 30 d.) metų santykinius rodiklius ir atlikti pelningumo, turto valdymo, likvidumo, struktūrinių ir rinkos vertės rodiklių analizę.

Darbo metodai: mokslinė literatūros analizė; lyginamasis metodas; statistinės analizės metodas; apibendrinimo metodas.

Gauti duomenys susisteminti, vaizduojami grafiniu būdu ir pateiktos išvados.

Informacijos šaltiniai. Darbe naudojami Statistikos departamento duomenys bei atliktos analizės bei AB „Linas“ internetinėje svetainėje pateiktos ataskaitos.

Darbo struktūra. Pradžioje darbą sudaro titulinis lapas, turinys, įvadas. Toliau seka du skyriai: pirmajame skyriuje analizuojama Lietuvos ir užsienio investicinius fondų veikla. Antrasis skyrius pateikia AB „Linas“ charakteristiką ir analizuoja finansinę aplinką, bei įvertina tinkamiausio finansinio sprendimo pagrindimą. Darbo gale yra išvados ir pasiūlymai, literatūra, priedai.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12600 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. LIETUVOS IR UŽSIENIO INVESTICINIŲ FONDŲ VEIKLA5
 • 1.1. Investiciniai fondai ir jų veikla5
 • 1.2. Lietuvos investiciniai fondai7
 • 1.3. Investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas13
 • 2. AB „LINAS“ FINANSINĖ ANALIZĖ16
 • 2.1. AB „LINAS“ charakteristika16
 • 2.2. Įmonės finansinis vertinimas19
 • 2.2.1. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė19
 • 2.2.2. Pelno (nuostolio) horizontalioji ir vertikalioji analizė27
 • 2.3. Įmonės santykinių finansinių rodiklių analizė28
 • 2.3.1. Likvidumo rodikliai28
 • 2.3.2. Pelningumo rodikliai32
 • 2.3.3. Finansų struktūros rodikliai35
 • 2.3.4. Turto valdymo rodikliai37
 • 2.3.5. Rinkos vertės rodikliai41
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI44
 • NAUDOTA LITERATŪRA46
 • PRIEDAI48

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – svarbus šalies vystymosi ir globalumo lygio rodiklis. Kuo daugiau šalis [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė
Referatas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje ekonometrinė analizė

Tyrimo aktualumas. Tiesioginės užsienio investicijos yra vienas iš svarbiausių šalies ūkio vystimąsi skatinančių veiksnių, stimuliuojančių [...]

Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių
Diplominis darbas Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje analizė: ryšys tarp TUI ir makroekonominių rodiklių

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) daugelyje pereinamosios ekonomikos šalių vertinamos labai palankiai. Nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo [...]

Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių ir investicinių rodiklių analizė
Kursinis darbas Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių ir investicinių rodiklių analizė

Temos aktualumas. Makroekonominių rodiklių analizė yra svarbi, nes parodo, kokia yra valstybės ekonominė situacija. Jeigu [...]

Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas
Referatas Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas

Temos aktualumas. Makroekonominių rodiklių analizė yra svarbi, nes parodo, kokia yra valstybės ekonominė situacija. Jeigu [...]

Užsienio investiciniai fondai
Diplominis darbas Užsienio investiciniai fondai

Investiciniai fondai – tai viena iš patraukliausių ir labiausiai pasaulyje paplitusių investavimo formų, ypač populiari [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė
Kursinis darbas Investicinio gyvybės draudimo UAB „Mandatum life“ ir UAB „Aviva Lietuva“ palyginamoji analizė

Temos aktualumas. Visais laikais žmogaus gyvenimui ir jo veiklai labai didelę reikšmę turėjo baimės jausmas [...]

AB „LINAS“ finansinė analizė
Kursinis darbas AB „LINAS“ finansinė analizė

Įmonės sėkmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai yra valdomi [...]

AB „Linas Agro group“ finansinės ataskaitos analizė
Referatas AB „Linas Agro group“ finansinės ataskaitos analizė

Finansinė analizė – tai verslo praeities, esamos situacijos ir perspektyvos įvertinimas, remiantis atskaitomybės dokumentais, specialiais [...]

AB „Linas Agro Group“ ir AB „Auga Group“ finansinių rezultatų analizė
Prezentacija AB „Linas Agro Group“ ir AB „Auga Group“ finansinių rezultatų analizė

Tyrimo objektas: AB „Linas Agro Group“ ir AB „Auga Group“ veiklos finansiniai rezultatai 2013 – [...]

AB ,,Linas Agro Group
Praktikos ataskaita AB ,,Linas Agro Group" finansinė analizė

Tyrimo aktualumas: Kasdien sudėtingėjančiomis konkurencingo verslo sąlygomis, kiekvienos įmonės vadovas yra suinteresuotas įmonės pelningumu, finansine [...]

AB ,,Linas Agro Group
Kursinis darbas AB ,,Linas Agro Group" ir AB "Auga Group" finansinių rezultatų analizė

Tyrimo aktualumas: Kasdien vis sudėtingėjančiomis konkurencingo verslo sąlygomis kiekvienos bendrovės vadovas yra suinteresuotas įmonės pelningumu [...]

Investicinių fondų įtaka Lietuvos finansų rinkai
Referatas Investicinių fondų įtaka Lietuvos finansų rinkai

Augant Lietuvos ekonomikai, auga ir žmonių pajamos, todėl daugėja laisvų lėšų, kurias gyventojai pasiryžta investuoti.

Užsienio investicijos ir jų įtaka Lietuvos ekonomikai
Referatas Užsienio investicijos ir jų įtaka Lietuvos ekonomikai

Svarbią vietą tarptautinių ekonominių santykių sistemoje užima investiciniai santykiai. Šalies ekonominę plėtrą sąlygoja daug [...]