įmonės sąnaudų analizė

29 psl. / 7093 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas

Sąnaudos- tai įmonės turto sunaudojimas ar jo išsekimas arba įmonės skolų bei įsipareigojimų padidėjimas, kuris sąlygoja įmonės nuosavybės sumažėjimą, nesusijusį su turto paskirstymu įmonės savininkams. Kas įmonėje kuria didžiausias sąnaudas? Kurie gaminiai ar paslaugos pelningiausi? Kurie įmonės klientai – naudingiausi? Kaip keisis sąnaudos, pakeitus valdymo ar gamybos procesą? Į daugelį tokių verslui aktualių klausimų atsakymus pateikia išsami įmonės sąnaudų analizė.

Sąnaudų apskaita yra neatskiriama verslo valdymo apskaitos dalis. Tik sisteminga apskaita gali užtikrinti efektyvius valdymo sprendimus. Vadovui ar savininkui yra labai svarbi informacija apie sąnaudas: kokios jos yra, iš kur jos atsirado , kaip jos paskirstomos produktams ar paslaugoms, kad jis galėtų teisingai nuspręsti , kaip pasielgti vienu ar kitu atvėju . Pavyzdžiui, kokia turi būti prekės ar paslaugos kaina ,kad veikla būtų pelninga. Panašių klausimų kyla kasdien . Deje į juos bendroji apskaita atsakyti negali. Tam turi būti vedama atskira – sąnaudų apskaita. Taigi įmonės išlaidos turi būti kontroliuojamos ir valdomos. Tam jos turi būti apskaitomos.

Pasaulyje yra daugybė veikiančių įmonių, besiverčiančių įvairia veikla. Kiekvieno verslo tikslas - pelno siekimas. Jis lemia ne tik pajamų uždirbimą, bet ir sąnaudų patyrimą uždirbant pajamas. Kaip ir daugelio kitų įmonių, AB „Cite service“ vadovas turi stengtis sumažinti įmonės išlaidas, kad būtų patiriama kuo mažiau sąnaudų. Kuo mažesnės sąnaudos tuo bus pasiektas didesnis įmonės pelnas. Jeigu patiriamos sąnaudos yra didesnės nei uždirbamos pajamos, įmonės veikla bus nuostolinga arba iš vis gali nustoti veikusi.

Tyrimo objektas: AB ,, City service“ 2010-2011 m. sąnaudos.

Darbo tikslas: išanalizuoti AB ,, City service“ sąnaudas.

Uždaviniai:

 1. Išnagrinėti sąnaudų sampratą teoriniu aspektu;
 2. Išanalizuoti sąnaudų apskaitą;
 3. Išnagrinėti sąnaudų analizės principus;
 4. Išnagrinėti AB ,,City service“ patiriamas sąnaudas.

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros lyginamoji analizė, įmonės duomenų analizė, stebėjimas, kritinis įmonės vertinimas.


Turinys

 • Santrauka.2
 • Įvadas.4
 • 1 AB „SITY SERVICE“ VEIKLA IR INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA5
 • 2. SĄNAUDŲ ANALIZĖ6
 • 2.1. Išlaidų ir sąnaudų samprata.6
 • 2.2. Sąnaudų apskaita.7
 • 2.3. Produkcijos savikainos analizė.9
 • 2.4. Sąnaudų lygio rodikliai9
 • 2.5. Darbo sąnaudų analizė.12
 • 3. AB „CITY SERVICE“ SĄNAUDŲ ANALIZĖ15
 • 3.1. Produkcijos savikainos analizė.15
 • 3.1.1. Bendrosios ir administracinės sąnaudos.16
 • 3.1.2. Kitos veiklos sąnaudos.16
 • 3.1.3. Finansinės veiklos ir pelno mokesčio sąnaudos.17
 • 3.2.Sąnaudų lygio rodikliai18
 • 3.3. Darbo sąnaudos.20
 • Išvados ir pasiūlymai22
 • Terminų ir sąvokų žodynas.24
 • Literatūros sąrašas.25
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. Pelno (nuostolių) ataskaita.
 • 2 priedas. Rodikliai ir jų skaičiavimas.

Reziumė

Autorius
rafalina
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 5, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

AB "Apranga" įmonės finansinių rodiklių analizė

Apskaita Referatas 2019 m. studentas geras
Įmonės finаnsinėse аtаskаitose pаteikiаmа dаug skаičių. Kаd jie virstų informаcijа, kuri būtinа priimаnt sprendimus, reikiа suprаsti, kаip sudаrytos finаnsinės аtаskаitos ir kuri iš...

Pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. nika99
Diplоminiаmе (bаigiаmаjаmе) dаrbе yrа išаnаlizuоti įvаirių Liеtuvоs аutоrių tеоriniаi pаjаmų ir sąnаudų аpskаitоjе аspеktаi. Аprаšytоs ir pаnаudоtоs įvаiriоs finаnsinės аnаlizės tyrimо mеtоdikоs. Pristаtоmа...

Įmonės trumpalaikio turto analizė

Apskaita Kursinis darbas 2018 m. simonadauk
Kursinį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje nagrinėjama trumpalaikio turto samprata, bei aptariama, kaip turėtų būti įmonėse vykdoma trumpalaikio...