Įmonės X veiklos scenarijaus sudarymas

55 psl. / 11545 žod.

Ištrauka

Šiandieniniame verslo pasaulyje svarbiausias procesas yra gamybinių ir darbuotojų pajėgumo sujungimas į vieną bendrą sklandžiai ir efektyviai dirbantį mechanizmą. Kiekvienos verslo įmonės tikslas yra gauti pelno iš vykdomos veiklos. Didėjant konkurencijai, įmonei yra labai svarbu įvertinti savo ir konkurentų galimybes ir nustatyti savo strategiją, kuria remdamasi įmonė galėtų sėkmingai siekti savo tikslo.Tačiau reikia būti pasiruošusiems keletą galimų aternatyvų, nes negalima visiškai tiksliai numatyti, kokia situacija bus ateityje. Remiantis esamomis tendencijomis, analitikai gali numatyti, kokia ekonominė situacija bus po kelerių metų, priklausomai nuo to, kokį strateginį tikslą įmonė turi išsikėlusį, t.y. kokios trukmės, reikia atsižvelgti į tuo metu prognozuojamus rodiklius, jų pokytį – didėjimą arba mažėjimą ir pagal tai imtis veiksmų.

Šiuo darbu yra siekiama numatyti galimus struktūrinius pokyčius sektoriuje ir galimas konkurencines aplinkybes. Scenarijaus sudarymas leis UAB “X” pamatyti jos stipriąsias ir silpnasias vietas. Nustatyti ateities vystymosi strategiją. Tai atliekama analizuojant įmonės išorinę aplinką (mikro ir makro), taip pat atsižvelgiant į įmonės vidinę aplinką. Buhalterinės apskaitos paslaugų sektorius yra besiplečiantis ir pespektyvus. Įmonei, norinčiai išsilaikyti rinkoje reikia stebėti konkurentus ir pagal juos bei savo stipriasias puses suformuluoti tikslą bei susidaryti veiksmų planą, kaip tą tikslą įgyvendinti.

Tyrimo objektas - įmonė UAB “X”.

Darbo tikslas – remiantis įmonių veiklos analizės teorija, suformuluoti UAB „X“ veiklos strategiją.

Siekiant tikslo iškeliami tokie uždaviniai:

 1. Pateikti trumpą įmonės UAB “X “ charakteristiką;
 2. Atlikti įmonės išorinės aplinkos analizę, kuri apimtų makro ir mikro aplinkas;
 3. Įvertinti įmonės potencialą;
 4. Nustatyti trikdžius, kurie gali daryti įtaką įmonės vystimuisi ir juos eliminuoti;
 5. Suformuluoti UAB “X“ veiklos strategiją.

Darbo dalys. Grupinį namų darbą sudaro penkios darbo dalys: Pirmoje dalyje apibūinama įmonės charakteristika pateikiant jos vizija, misija, filosofija, organizacinė valdymo struktūra. Antroje dalyje pateikiama išorinės (mikro ir makro) aplinkos analizė, nurodant svarbiausius veiksnius, galinčius daryti įtaką įmonei, nurodomos jų vystymosi alternatyvos ir pagal jas sudaromi veiklos vystymo scenarijai bei atliekama pasekmių analizė. Trečioji dalis skirta įmonės potencialo įvertinimui, pasitelkiant subalansuotų rodiklių modelį ir įmonės lyginimą su pagrindiniais konkurentais. Ketvirtoje dalyje numatomi įmonės veiklos vystymosi trikdžiai, jų įtaka, prevencinės bei reakcinės priemonės. Paskutinė, penktoji, dalis skirta įmonės veiklos strategijos suformulavimui įvertinant du labiausiai vieną nuo kito nutolusius scenarijus, numatomi pokyčiai, reikalingi strategijai įgyvendinti ir pateikiama įmonės veiksmų tinklinė schema bei kalendorinis strateginių veiksmų planas.

 1. Darbe naudojama mokslinės literatūros analizė, teminių straipsnių internete apžvalga, statistinės informacijos apdorojimas, analizuojami įmonės vidiniai duomenys, remiantis įmonės ataskaitomis, analizei atlikti naudota PEST, SWOT, Porterio 5 konkurencinių jėgų modelis, porinio sugretinimo matricos, Kurt Lewin jėgos lauko analizė ir Ganto kalendorinio planavimo modelis.

Turinys

 • Įmonės charakteristika
 • Išorinės aplinkos analizė
 • Įmonės potencialo vertinimas
 • Įmonės veiklos vystymosi trikdžių eliminavimas
 • Įmonės veiklos strategijos suformulavimas
 • Išvados

Reziumė

Autorius
erikita192
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.44
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 8, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
55 psl.

Susiję darbai

Įmonės veiklos scenarijaus sudarymas ir vystymas

Vadyba Diplominis darbas 2014 m. velniasx
Rinka, tai nuolatos besikeičiantis junginys. Todėl, siekiant išlikti rinkoje ir konkuruoti su kitais dalyviais būtina turėti strategiją. Būtent pasitelkiant strategiją, galima nustatyti uždavinius,...

Įmonės inovacinė veikla

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. guoba
Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei, t.y. nauji produktai (paslaugos), įgalinantys įmonę įeiti į...

Įmonėx veiklos taktinis planavimas

Vadyba Referatas 2014 m. karmis2
Įmonės veiklos taktinio planavimo grupinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklai planuoti....