Gautinų sumų apskaita ir analizė įmonėje

39 psl. / 6878 žod.

Ištrauka

Materialiniam visuomenės gyvenimo pagrindui sukurti būtina ūkinė veikla, kurios dėka visuomenės nariai gali tenkinti savo materialinius, socialinius, dvasinius ir kitus reikalingus poreikius. Pagrindiniai ūkinės veiklos rezultatai yra produktai (prekės ir paslaugos), kurie gaminami arba sukuriami įmonėse. Šiame darbe analizuojamos verslo įmonės. Akivaizdu, kad verslo įmonės įsteigimo ir jos veiklos svarbiausias tikslas – pelnas, kuris gali būti gaunamas tik tuo atveju, jei įmonės teikiamos paslaugos ir parduodamos prekės yra realizuojamos bei turi paklausą rinkoje. Siekiant tinkamai parinkti ir reikiamai įgyvendinti pardavimus, kiekviena įmonė privalo atlikti įvairius rinkos tyrimus, identifikuoti ir įvertinti savo galimybes, išanalizuoti vidaus ir išorės aplinką, nes būsimi pardavimai teiks įmonei ekonominę naudą ir pinigines įplaukas ateityje. Pakankamas grynųjų pajamų, t. y. pelno, perviršis užtikrina ne tik įmonės darbuotojų, vadovų, akcininkų, bet ir klientų, tiekėjų materialinį pasitenkinimą. Verslo apskaitos standartuose (toliau – VAS) pajamų, sąnaudų, turto ir įsipareigojimų pripažinimo neatitikimai finansinėje apskaitoje ir apskaičiuojant mokesčius yra įprastas, bet komplikuotas dalykas. Būtina gerai išmanyti VAS ir pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) reglamentų nuostatas, sugebėti jas palyginti ir išskirti neatitikimus, t. y. suderinti skirtingas teisės aktų nuostatas, nes sudarant galutinę metinę ataskaitą labai svarbu žinoti, kokios VAS nuostatos neprieštarauja PMĮ nuostatoms, o kokios skiriasi [11]. Su pajamų pripažinimo skirtumais, pagal VAS ir PMĮ nuostatas, įmonės susiduria parduodamos prekes. Bendru atveju pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą, t. y. tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Nuo tikslaus pardavimo apimties registravimo praktikoje, priklauso kokios bus apskaičiuotos pardavimo pridėtinės vertės ir pelno sumos, tačiau pajamų pripažinimo momentai sukelia daug problemų. Su tokiais neatitikimais buhalteriai susiduria beveik kiekvienoje apskaitos srityje ir juos turi žinoti iš anksto, nes įvykus ūkinei operacijai, apmokestinimo klausimus aiškintis jau gali būti vėlu. Užtat, pildant metinę pelno (nuostolių) ataskaitą, reikia atkreipti dėmesį į PMĮ ir VAS nuostatų neatitikimus, kadangi finansinės atskaitomybės vaidmuo – padėti informacijos vartotojams susidaryti nuomonę apie ūkio subjektą ir priimti tinkamus sprendimus. Juk dažniausiai daromi sprendimai yra susiję su apsisprendimų, pvz., suteikti įmonei paskolą, ar nesuteikti, parduoti tai įmonei žaliavas, ar neparduoti, pirkti tos įmonės akcijų, ar nepirkti, ir pan. Žinoma, kai kurie sprendimai yra daromi ir nesivadovaujant finansine informacija, bet finansinės informacijos naudojimas gali nulemti geresnę sprendimo kokybę. [10]. Atsižvelgiant į Lietuvos ir užsienio autorių darbus bei nežymius teisės aktų pokyčius pardavimų apskaitos atžvilgiu, tampa aišku, jog pasirinkta tema nėra pirmą kartą apibendrintas, anksčiau nenagrinėtas klausimas. Vis dėl to, įvertinus naujai įsigaliojusius įstatymus ar jų pakeitimus bei išstudijavus pastarųjų metų literatūrą, tema įgyja šiek tiek naujumo.

Darbo objektas – įmonių gautinos sumos ir jų kontrolė. Darbo tikslas – supažindinti su gautinų sumų apskaita ir kontrole.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti įmonės gautinų sumų apskaitos bendrąsias nuostatas;
 2. Susipažinti su svarbiausiomis įmonės gautinų sumų rūšimis bei jų apskaita;
 3. Atlikti pasirinktos įmonės finansinės veiklos analizę;
 4. Išanalizuoti gautinų sumų apskaitą įmonėje.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė;
 2. Sisteminė ir loginė analizė.

Darbo struktūra. Kursinis darbas susideda iš dviejų dalių: teorinės ir praktinės. Teorinę dalį sudaro gautinų sumų rūšių ir gautinų sumų apskaitos aprašymas. Praktinėje dalyje nurodomi įmonės aprašymas, sąskaitų likučiai, ūkinių operacijų aprašymas ir registravimas, išvados.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.GAUTINŲ SUMŲ APSKAITOS BENDROSIOS NUOSTATOS5
 • 1.1 Gautinų sumų pripažinimas5
 • 1.2 Gautinų sumų įvertinimas5
 • 1.3 Įvertinimas įsigijimo savikainos, atėmus nuvertėjimą6
 • 1.4 Įvertinimas amortizuotos savikainos6
 • 1.5 Gautinų sumų nurašymas7
 • 1.6 Informacijos apie gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje7
 • 2.SVARBIAUSIOS ĮMONĖS GAUTINŲ SUMŲ RUŠYS BEI JŲ APSKAITA9
 • 2.1 Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms9
 • 2.2 Po vienerių metų gautinos sumos10
 • 2.3 Trumpalaikės skolos10
 • 2.4 Trumpalaikių pirkėjų skolų apskaita11
 • 3.KITOS GAUTINOS SUMOS13
 • 4.UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NATA“ FINANSINĖS VEIKLOS ANALIZĖ15
 • 4.1 Apie įmonę15
 • 4.2 Bendrieji finansinės atskaitomybės parengimo principai15
 • 4.3 Ūkinių operacijų aprašymas ir registravimas17
 • IŠVADOS30
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI31
 • PRIEDAI32
 • 1 priedas. Kasos išlaidų orderis
 • 2 priedas. Kasos pajamų orderis
 • 3 priedas. Kasos knyga
 • 4 priedas. Avanso apyskaita
 • 5 priedas. PVM sąskaita-faktūra

Reziumė

Autorius
julicka
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 10, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai

Įmonės finansinės apskaitos politika

Apskaita Referatas giedra
Įmonių apskaita turi būti tvarkoma atsižvelgiant į besikeičiančią verslo aplinką, apskaitą bei mokesčius reglamentuojančius teisės aktus. Teisinis apskaitos reguliavimas valstybiniu lygiu negali visiškai...

Įmonės įsipareigojimų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. nefaina
Temos aktualumas. Įsipareigojimų analizė yra plačiai nagrinėjama ir aprašoma tiek užsienio, tiek ir Lietuvos finansų srities specialistų. Tačiau susiduriama su pagrindine problema, kad...

AB "Apranga" įmonės finansinių rodiklių analizė

Apskaita Referatas 2019 m. studentas geras
Įmonės finаnsinėse аtаskаitose pаteikiаmа dаug skаičių. Kаd jie virstų informаcijа, kuri būtinа priimаnt sprendimus, reikiа suprаsti, kаip sudаrytos finаnsinės аtаskаitos ir kuri iš...