Kainodaros politika "Vilniaus duona"

36 psl. / 8500 žod.

Ištrauka

Prekė patenka vartotojui per mainų procesą. Santykis, kuriuo prekės mainomos viena į kitą ir kuris išreikštas pinigais, yra kaina. Tarpininkaujant kainai, vyksta prekių mainai. Todėl kaina yra pagrindinis viso prekinio ūkio reguliatorius. Prekių kainų svyravimai nulemia tai, kad gamyba vyktų remiantis paklausa. Rinkos kainos lygis rodo, ar prekės gamybą reikia padidinti, ar sumažinti. Kaina yra tarsi barometras, rodantis prekės trūkumą ar jos perteklių, palyginti su visuomenės poreikiu rinkoje. Firmai dirbant rinkos sąlygomis, kaina yra vienas iš jos bendrosios politikos elementų. Tai svarbus kiekvienos firmos rodiklis, nes pagrindinė jos funkcija - garantuoti įplaukas iš prekių pardavimo. Be to, kaina labai svarbi ir prekių vartotojams, todėl ji nulemia santykius tarp firmos bei prekių rinkos.

Kiekviena firma privalo rengti savo kainų politiką, išmokti savarankiškai nustatyti rinkos kainas, gaminamai ir parduodamai produkcijai.

Todėl rinkos sąlygomis kainų teorijos ir praktikos plėtojimo klausimai itin svarbūs. Kainodaros problemos ekonomikoje visada buvo gana sudėtingos ir nepakankamai ištirtos, o kainos - labai svarbus socialinių ir ekonominių santykių elementas. Kainodara - sudėtingas procesas, todėl labai svarbu jį ištirti.

Temos aktualumas ir naujumas. Kiekviena ekonominė veikla yra neatsiejama nuo pagrindinės ekonomikos problemos sprendimo: kaip minimaliai panaudoti turimus išteklius, kad būtų galima gauti maksimalią pridėtinę vertę. Šiame kursiniame darbe aprašysiu vieną iš organizacijos procesų – kainodaros politiką pasirinktoje UAB „Vilniaus duona“, kurią galime suprasti kaip visas su rinka, į kurią orientuota organizacijos veikla, susijusias priemones ir sprendimus, turinčius skatinti tam tikrų tikslų pasiekimą nustatant kainas. Mums labai svarbu ar bent jau smalsu sužinoti kaip yra nustatomos kainos, kokios strategijos taikomos „apgauti“ pirkėjus, kokių nuolaidų galima tikėtis iš pardavėjo ir t.t. Įmonei gali būti įdomu sužinoti, kokius būdus galima naudoti kainoms apskaičiuoti ir kuris iš jų gali atnešti didesnį pelną. Kaip matome, kaina – svarbus rinkos elementas, todėl savo darbe aš pamėginsiu apžvelgti kainodarą ir kainą tiek teoriškai, tiek praktiškai.

Taigi šio kursinio darbo tikslas – remiantis teorine ir praktine medžiaga išanalizuoti atskleisti kainos ir kainodaros politikos ekonominę prasmę, remiantis praktiniais pavyzdžiais, parodyti, kaip kainos nustatomos UAB “Vilniaus duona”. Aptariant šios bendrovės kainodaros politiką, kursiniame darbe pasirinkau vieno iš įmonės gaminamo produkto (duonos „Močiutės duona“) pardavimo kainos formavimą.

Šiuo atveju svarbiausi darbo uždaviniai yra šie:

* išsiaiškinti kainodaros politikos esmę ir tikslus, strategijas, kainų nustatymo metodus;

* nagrinėjamos įmonės UAB “Vilniaus duona” apibūdinimas;

* šakos, kurioje veikia įmonė UAB “Vilniaus duona” apibūdinimas;

* UAB “Vilniaus duona” duonos gamybos kainos nustatymo principų analizė;

* įmonės kainodaros strategijos, taikomų nuolaidų ir kainodaros ypatumų analizė;

* konkurencinės situacijos rinkoje analizė;

* remiantis tyrimo rezultatais kainodaros politikos UAB „Vilniaus duona” pateikti išvadas bei pasiūlyti įmonės vadovams efektyvias problemų sprendimo galimybes.

Tyrimo objektas – kainodaros politikos formavimas ir analizė UAB „Vilniaus duona“ konkurentų atžvilgiu.

Tyrimo metodai: Taikant mokslinės literatūros ir šaltinių analizės metodą bei įmonių dokumentų analizę, naudojant statistinių duomenų analizę pateikiama kainodaros politikos analizė bei remiantis jais apskaičiuojama pasirinkto produkto „Močiutės duona” kaina taikant kainų nustatymo metodus.

Kursinio darbo sudėtis. Darbas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: teorinės ir praktinės. Iš pradžių, pirmoje dalyje pateiksiu šiek tiek teorijos, kad labiau susipažintumėte su kainodara ir jos ypatumais. Antroje kursinio projekto dalyje nagrinėjama konkrečios organizacijos – UAB „Vilniaus duona“ – kainodaros politika. Kursiniame darbe pasirinkau vieno iš įmonės gaminamo produkto (duonos „Močiutės duona“) pardavimo kainos formavimą. Kainodaros politikos formavimas įmonėje apima veiksmus, kuriuos galima suskirstyti į šias dalis: kainodaros tikslų nustatymą, įtakojančių veiksnių nagrinėjimą, kainos nustatymo metodų ir kainodaros strategijos pasirinkimą. Vadovaujantis šiais principais bus aprašoma kursinio projekto antoji dalis.

Pagrindiniai duomenys, naudojami pirmoje kursinio projekto dalyje, yra mokomųjų literatūros šaltinių pateikta informacija - tai yra objektyvūs duomenys. Antroje dalyje naudojama informacija gauta iš įvairių literatūros šaltinių, publikacijų, straipsnių, žurnalų, ekspertų tyrimų bei subjektyvi mano nuomonė ir išvados. Galiausiai pateiksiu savo išvadas ir pasiūlymus bei naudotos literatūros ir kitų informacijos šaltinių sąrašą.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS .
 • TEORINĖ DALIS.
 • 1. KAINODAROS POLITIKA5
 • 1.1. KAINODAROS POLITIKA IR TIKSLAI5
 • 1.2. KAINŲ POLITIKOS RŪŠYS6
 • 1.3. KAINODAROS STRATEGIJOS8
 • 1.4. KAINOS NUSTATYMO METODAI10
 • PRAKTINĖ DALIS.
 • 2. KAINODAROS POLITIKA UAB „VILNIAUS DUONA“12
 • 2.1. UAB "VILNIAUS DUONA" VYKDOMA VEIKLA12
 • 2.2. PRODUKTŲ REALIZAVIMO RINKŲ ANALIZĖ16
 • 2.3. LYDERIO POZICIJŲ UŽĖMIMAS RINKOJE (Konkurentų prekių kainų analizė)18
 • 2.4. UAB „VILNIAUS DUONA“ PREKIŲ KAINOS NUSTATYMO PRINCIPAI23
 • 2.5. UAB „VILNIAUS DUONA“ ĮMONĖS KAINODAROS STRATEGIJA, TAIKOMOS
 • KAINŲ NUOLAIDOS31
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI31
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS33

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 25, 2015
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

Fiskalinė politika

Ekonomika Referatas alyncikas
Fiskalinė politika – tai biudžeto politika, kurios pagrindinis uždavinys yra ne tik biudžeto subalansavimas bet visos ekonomikos stabilumo ir augimo užtikrinimas. Ekonomikos teorijoje...

Lietuvos užimtumo politika ir įdarbinimas

Ekonomika Referatas 2008 m. rasa13
Visiškas užimtumas – tai bet kurios šalies ekonominės politikos tikslas. Taigi apie nedarbą tenka kalbėti kaip apie svarbią ekonominę problemą ir vyriausybės politiką,...

ES kokybės politika

Ekonomika Referatas 2008 m. guoba
Stiprėjanti konkurencija paskatino Europos pirmaujančių valstybių vyriausybes ir kompanijas susimąstyti apie produkcijos kokybę. Pripažindamos, jog prekių pasiūla pradėjo nevaldomai augti, Europos pramonės ir...

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

Ekonomika Kursinis darbas 2016 m. matas.batas
Darbe yra nagrinėjamos ECB naudojamos monetarinės politikos priemonės bei jų įtaka Lietuvos bei Europos ekonomikai. Analizei yra naudojami regresiniai modeliai, kuriais nustatomos veiksmų...

Lietuvos Respublikos biudžeto politika

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. guoba
Valstybės biudžetas – tai tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų planas.  Lietuvos Respublikos vyriausybės kompetencija yra parengti ir realizuoti priemonių planą, kuriuo stengiamasi...