Kvalifikacijos kėlimo priemonių tobulinimas AB “DnB Nord bankas”

23 psl. / 5212 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuolaikinės verslo organizacijos supranta, jog darbuotojai yra bene didžiausias įmonės turtas ir kapitalas, užtikrinantis efektyvų organizacijos funkcionavimą konkurencingoje verslo aplinkoje, paslaugų teikimo kokybę, klientų pasitenkinimą, o taip pat organizacijos konkurencinius pranašumus, organizacijos turimą kompetenciją ir žinias, šių žinių plėtrą. Verslo organizacijoms labai svarbu turėti išsilavinusius, kompetentingus, profesionalius, reikiamą kvalifikaciją turinčius darbuotojus, kurie sugeba dirbdami įmonėje kaupti naujas žinias, gilintis savo kompetencijas, didinti kvalifikaciją ir šias naujai įgytas žinias panaudoti dirbdami įmonei, jos klientams ir pačios įmonės naudai.
Šiame kontekste iškyla darbuotojų kvalifikacijos kėlimo svarba. Daugelis verslo organizacijos investuoja nemažas lėšas darbuotojų mokymui, finansuoja įvairias mokymo priemones, siekdami padėti, paskatinti darbuotojus gilinti tas žinias, kurias jie panaudoja dirbdami įmonėje. Be darbuotojų žinių, kompetencijos, kvalifikacijos pastovaus kilimo, kas lemia ir įmonės tobulėjimą, neįsivaizduojama veikla šiuolaikinėje verslo aplinkoje, kuri nuolatos kinta, atsiranda nauji verslo aplinkos, klientų poreikiai, lūkesčiai pačios įmonės, jos darbuotojų kompetencijos ir gebėjimo teikti kokybiškas paslaugas bei parduoti kokybiškus produktus atžvilgiu. Taigi veikdamos tokioje verslo aplinkoje verslo organizacijos turi žinoti, kaip organizuoti darbuotojų ugdymo, kvalifikacijos kėlimo procesus, kokias priemones tam tikslui yra efektyvu naudoti. Siekiant efektyviai valdyti šiuos procesus įmonėms aktualu remtis teorinėje literatūroje pateikiamais siūlymais, kitų įmonių, rinkoje taikoma praktika, pavyzdžiais. Be to, svarbu suvokti savo situaciją, kiek darbuotojai yra patenkinti įmonėje egzistuojančia darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistema, kadangi darbuotojo galimybės save realizuoti, atskleisti savo gebėjimus, mokytis, kelti kvalifikacijos ir daryti karjerą laikomi vienais iš svarbiausių motyvacinių veiksnių. Tai lemia, jog aktualūs yra tiek teoriniai, tiek praktiniai darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizacijos verslo organizacijose klausimai.
Darbo problema. Komercinių bankų personalui keliami ypatingai aukšti kvalifikacijos reikalavimai, kadangi šios institucijos atlieka ne tik siaurą akcininkų naudos tenkinimo tikslą, bet ir svarbų ekonominį, socialinį vaidmenį valstybėje, todėl būtina užtikrinti, kad komercinių bankų personalas būtų tinkamai ugdomas, sugebėtų priimti racionalius sprendimus. Tai lemia, jog komerciniai bankai itin atsakingai turi žiūrėti į darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemą. Šio darbo problema – kokiais kvalifikacijos kėlimo sistemos organizavimo modeliais remiantis, kokius tyrimus atliekant galima įvertinti komercinio banko taikomą kvalifikacijos kėlimo priemonių sistemą siekiant ją tobulinti. Šios problemos sprendimas reikalauja tiek praktinių tyrimų, tiek teorinės analizės.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti kvalifikacijos kėlimo organizacijos ypatumus ir pateikti AB DnB Nord banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonių tobulinimo pasiūlymus.
Darbe iškelti uždaviniai:
a) Atlikti AB DnB Nord darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos bendrųjų bruožų analizę;
b) Identifikuoti ir apibrėžti AB DnB Nord darbuotojų kvalifikacijos kėlimo problemą;
c) Išanalizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos teorinius sprendimus;
d) Parengti organizacijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos analizės metodologiją;
e) Ištirti esamą AB DnB Nord darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonių sistemą;
f) Pateikti pasiūlymus dėl AB DnB Nord darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonių sistemos tobulinimo bei pagrįsti siūlomus sprendimus.
Darbo metodai – mokslinės literatūros loginė, sisteminė analizė; anketinė apklausa; stebėjimas, ekspertinis tyrimas.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. TIRIAMOS SITUACIJOS CHARAKTERISTIKA7
 • 1.1. AB DnB Nord banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ypatumai7
 • 1.1.1. AB DnB Nord banko veiklos pristatymas7
 • 1.1.2. AB DnB Nord banko darbuotojų struktūra9
 • 1.1.3. AB DnB Nord darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimo sistema11
 • 1.2. AB DnB Nord banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos problemos pagrindimas16
 • 1.3. Kvalifikacijos kėlimo sistemos ir priemonių įmonėje teoriniai aspektai17
 • 1.3.1. Kvalifikacijos kėlimo proceso ir sistemos samprata17
 • 1.3.2. Kvalifikacijos kėlimo ir darbuotojų motyvacijos ryšys20
 • 1.3.3. Darbuotojų ugdymo svarba kvalifikacijos kėlimo procese22
 • 1.3.4. Kvalifikacijos kėlimo priemonių analizė24
 • 1.3.5. Efektyvaus kvalifikacijos kėlimo modelio apibendrinimas27
 • 2. TYRIMO METODIKA32
 • 3. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI36
 • 3.1. AB DnB Nord banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonių ekspertinis įvertinimas36
 • 3.2. Darbuotojų pasitenkinimo AB DnB Nord banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonėmis įvertinimas39
 • 3.3. AB DnB Nord banko darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemonių tobulinimo siūlymai43
 • 3.4. Siūlymų ekonominis pagrindimas46
 • IŠVADOS48
 • LITERATŪRA50
 • PRIEDAI52

Reziumė

Autorius
donatak
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 21, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėju UAB “X”

Vadyba Referatas 2011 m. linmat
Anksčiau organizacijos mažai rūpindavosi savo klientais. Vartotojai neturėjo didelio tiekėjų pasirinkimo, kitos įmonės siūlė tokią pat prastą gaminių ir paslaugų kokybę arba rinka...

Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. gute332
Temos aktualumas. Ši tema yra aktuali, kadangi sparčiai plėtojantis naujoms technologijoms, didėja ir žmogiškojo resurso žinių reikalavimai. Norint išgauti optimalų rezultatą derinant inovativias...