Ekonomika ir verslas / Vadyba

Savivalda pagrįstas žmogiškųjų išteklių valdymas UAB "X"

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Nors verslas Lietuvoje labai sparčiai auga, žmogiškųjų išteklių sritis čia dar tik plėtojasi. Strateginio personalo valdymo samprata, pradėta praktikuoti Vakarų šalyse 1980 m., atskleidė naują požiūrį į organizacijoje dirbantį žmogų, jo indėlį į organizacijos veiklos rezultatus. Darbuotojas buvo laikomas svarbiu siekiant įmonės verslo strategijos sėkmės ir kuriant jos konkurencinį pranašumą (Kaupinytė, 2003).

Išsivysčiusiose valstybėse greitai buvo suprasta, jog tai pagrindinis ir labai svarbus įmonių plėtros šaltinis. Kiekvienos organizacijos pagrindinis tikslas yra gauti kuo didesnį pelną, užimti kuo didesnę rinkos dalį arba teikti kuo geresnes paslaugas. Norėdamos tai įgyvendinti jos turi turėti unikalių išteklių, o pagrindinis iš jų ir būtų – žmogiškieji ištekliai. Todėl žmogiškieji ištekliai šiuolaikinei organizacijai dabartiniu metu labiau nei bet kada tampa svarbūs (Chlivickas, Papšienė, Papšys, 2009). P. Papšienės, N. Vilkaitės (2009) nuomone, žmogiškieji ištekliai traktuojami kaip vienas sunkiausiai pasiekiamų arba apskritai nepasiekiamų bet kokio verslo konkurencinių pranašumų. O darbuotojų vidine motyvacija pagrįsta savivalda, kuri atsiranda tuomet, kai darbuotojas turi galimybę savarankiškai veikti, save išreikšti, pasikliaudamas savo gebėjimais ir turimomis žiniomis bei suvokdamas asmeninę atsakomybę, tampa itin svarbus organizacijoms, kurios ieško naujų sąveikos su darbuotojais būdų, suteikiančių galimybę efektyviau panaudoti žmogiškąjį kapitalą (B. Leonienė, 2008).

Mokslinėje literatūroje (Stoner, 1999, 2005; Desler, 2001; Strauss, 2001; Jenkins, Klarsfeld, 2002; Bakanauskienė, 2002; Lavigna, 2002; Butkus, 2003; Stankevičienė, Lobanova, 2006 ir kt.) pateiktos teorinės nuostatos apie žmogiškųjų išteklių valdymą patvirtina šios funkcinės valdymo srities įtaką bendriems organizacijos veiklos rezultatams.

Strateginiai pokyčiai neišvengiamai daro poveikį daugeliui organizacijoje dirbančių žmonių ir kelia reikalavimą kiekvienam iš jų keistis kaip individui. Savivaldos tema yra viena iš labiausiai diskutuojamų tiek Lietuvos, tiek ir kitų valstybių viešojoje erdvėje. Šiame darbe remtasi moksliniais šaltiniais (Bertelsen, Hilderbrandt, 2003; Paulauskas, 2004, 2008; Lauritsen, Sorensen, 2003; Poluchina, 2004; Robins, 2007; Leonienė, 2008; Juknevičienė, 2008; Atkočiūnienė, 2009; Gembickienė, Leonienė, 2011; Jasaitis, 2013 ir kt.), kurie nagrinėja šiuolaikinės visuomenės savivaldos sistemos ir modeliavimo problemas.

Problema. Žmogiškųjų išteklių valdymas pasitelkiant savivaldą apibūdinamas kaip organizacijos ir darbuotojų socialinės sąveikos būdas, kuris įgalina darbuotojus geriau panaudoti turimas asmenines kompetencijas bei ugdyti naujas ir sukurti aplinką, kurioje formuojasi kolektyvinė organizacijos kompetencija. Žmogiškųių išteklių valdymas (Leonienė, 2008) negali būti centralizuotas, todėl turi būti transformuotas į savivaldą, geriausiai sąlygojančią darbuotojų saviraiškos proveržį. Norint spręsti šias problemas reikia plėtoti socialinį dialogą diegiant tokią jo brandžią formą, kaip žmogiškųjų išteklių valdymas pasitelkiant savivaldą bei darbuotojų dalyvavimas įmonių veiklos valdyme. Vadovai privalėtų daugiau užduočių bei atsakomybės deleguoti darbuotojams. Tai reišktų, kad vadovavimas darbuotojams tampa labiau orientuotas į įvairių sričių žinių sinergijos kūrimą bei valdymą, nes siekiama sukurti aplinką, kuri įgalina naudoti turimą kompetencijų bazę ir skatina ją plėsti.

Darbo objektas. Darbe nagrinėjamas žmogiškųjų išteklių valdymas savivaldos principu UAB "Ukrita".

Darbo tikslas. Apžvelgti žmogiškųjų išteklių sampratą bei valdymo veiklas, išanalizuoti ir apibendrinti savivalda pagrįsto žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumus UAB "Ukrita".

Darbo uždaviniai :

1. Apžvelgti žmogiškųjų išteklių valdymo teorinius aspektus bei sampratą.

2. Išnagrinėti savivalda pagrįsto žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumus.

3. Apibendrinti UAB "Ukrita" atlikto tyrimo rezultatus.

Darbo metodai.

1. Mokslinės informacinės literatūros apžvalga.

2. Kiekybinis tyrimas - anketinės respondentų apklausos.

3. Lyginamoji anketinės respondentų apklausos rezultatų analizė.

 

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, naudotos literatūros sąrašas, priedai (lentelės, anketos ir pan.). Darbo apimtis - ...puslapiai, jame yra 12 paveikslų ir 1 lentelė. Literatūros sąrašą sudaro 61 šaltinis. Darbo pabaigoje pateikta 6 priedai, papildantys tyrimo duomenis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas
 • 1.Žmogiškųjų išteklių valdymo teoriniai aspektai
 • 1.1. Žmogiškųjų išteklių ir žmogiškųjų išteklių valdymo sampratų analizė
 • 1.2. Žmogiškųjų išteklių ir žmogiškųjų išteklių valdymo veiklos
 • 2. Žmogiškųjų išteklių valdymas pasitelkiant savivaldą
 • 2.1. Savivaldos sampratos analizė
 • 2.2. Veiksniai ir prielaidos, skatinantys savivaldą
 • 3. Savivalda pagrįsto žmogiškųjų išteklių valdymo UAB "Ukrita"
 • tyrimo rezultatų analizė
 • 3.1. UAB "Ukrita" veiklos aprašymas
 • 3.2. Tyrimo metodikair organizaviomas
 • 3.3. Tyrimo rezultatų analizė ir apibendrinimas
 • Išvados
 • Literatūros sąrašas
 • Priedai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB
Diplominis darbas Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB "Docinta"

Temos aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau ir aktyviau kalbama apie daromą žalą aplinkai, vykstantį klimato [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas

Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios tam tikro tikslo veikla turi būti valdoma. Tai [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga.

Vadovavimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas
Prezentacija Vadovavimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas

Pagal darbo našumo lygį vadovo darbo stiliai skirstomi į: •orientuotus į gamybą; •orientuotus į darbuotojus   [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas: verbavimo ir atrankos procesas
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: verbavimo ir atrankos procesas

Žmogiškųjų išteklių valdymas yra neatsiejamas kiekvienos įstaigos uždavinių. Šio proceso valdymas susideda iš esminių elemtų [...]

Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme
Referatas Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme

Žmogus neįkainojama būtybė, kuri siekia gyvenimo gerovės ne tik sau, bet ir kitiems. Kasdien dirba [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]

Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos [...]

Žmogiškieji ištekliai
Prezentacija Žmogiškieji ištekliai

Tai gamybos veiksnys, kurio kiekis ir kokybė didėja dėl švietimo ir sveikatos paslaugų vartojimo, t.

Darbo išteklių valdymas tarptautinėje firmoje
Kursinis darbas Darbo išteklių valdymas tarptautinėje firmoje

Temos aktualumas – Pastaraisiais metais privačios bei valstybinės įmonės vis daugiau dėmesio skiria įmonės [...]

Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas
Referatas Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas

Kiekviena šalis turi valstybės tarnyboje dirbančius darbuotojus ir kiekvienos šalies valstybės tarnautojai turi išskirtinę teisinę [...]

Kursinis darbas "IKEA" žmogiškųjų išteklių analizė ir valdymas

Žmogiškųjų išteklių valdymas kaip vadybos mokslo tyrimo objektas pradėtas tyrinėti tik XX a. antrojoje pusėje.

Žmogiškųjų išteklių politika organizacijoje
Kursinis darbas Žmogiškųjų išteklių politika organizacijoje

Šiame kursiniame darbe nagrinėjama aktuali tyrimų kryptis, skirta žmogiškųjų išteklių potencialo plėtros problemoms spręsti. Plėtojant [...]

Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atranka
Referatas Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas, verbavimas ir atranka

Nei viena iš organizacijų negali apseiti be darbuotojų. Literatūroje darbuotojai dažnai vadinami žmogiškaisiais ištekliais. Žmogiškieji [...]

Žmogiškųjų išteklių konspektas
Konspektas Žmogiškųjų išteklių konspektas

Žmogiškųjų išteklių ekonomikos samprata. Pagrindiniai darbo rinkos elementai ir veiksniai. Darbo rinkos pasiūla, paklausa ir pusiausvyra. Nedarbo priežastys. Darbo [...]