AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ finansinė analizė ir prognozavimas

30 psl. / 6000 žod.

Ištrauka

Darbo uždaviniai:

 1. Atlikti finansinės analizės sampratos, ypatumų ir metodų teorinį įvertinimą.
 2. Ištirti AB „Vilniaus degtinė“ finansinę būklę.
 3. Atlikti AB „Vilniaus degtinė“ finansinių rodiklių prognozavimą.

Darbo objektas – AB „Vilniaus degtinė“.

Metodai: mokslinių šaltinių analizė, lyginimas ir apibendriniams, įmonės finansinių ataskaitų duomenų analizė, vertikalioji, horizontalioji ir santykinė analizė, prognozavimas proporcingo pardavimo pajamoms, trendo, ekstrapoliacijos metodų pagalba.

Darbo rezultatai: Tyrimo metu nustatytos teigiamos AB „Vilniaus degtinė“ finasninės situacijos ir veiklos rezultatų kitimo tendencijos. Įmonė dirba pelningai, didėja pardavimo ir turto apimtys. Įmonės vadovai sugeba valdyti sąnaudas, todėl gerėja pelningumo rodikliai, o trumpalaikis ir ilgalaikis mokumas vertintini gerai. Prognozavimo metodų pagalba numatytas nuosaikus veiklos kitimas ateityje, sumažėjant pelningumui, tačiau pagerėjant trumpalaikiam įmonės mokumui.

Darbo apimtis. Darbą sudaro 23 lapai, informacija pateikiama 4 lentelėse, 6 paveiksluose, 5 prieduose. Darbą sudaro dvi dalys. Pirma dalis apima finansinės analizės ir prognozavimo teorinę anaizę ir vertinimą. Antroje darbo dalyje atliekama bendrovės AB „Vilniaus degtinė“ finansinė analizė ir pagrindinių finansinių rodiklių prognozavimas.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. FINANSŲ ANALIZĖS IR PROGNOZAVIMO TEORINIAI YPATUMAI6
 • 1.1. Finansų analizės samprata ir reikšmingumas6
 • 1.2. Finansų analizės metodai ir ypatumai7
 • 1.3. Finansinių rodiklių prognozavimo galimybių vertinimas8
 • 2. AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ FINANSINĖ ANALIZĖ IR PROGNOZAVIMAS10
 • 2.1. Įmonės charakteristika10
 • 2.2. AB „Vilniaus degtinė“ horizontalioji ir vertikalioji analizė11
 • 2.3. AB „Vilniaus degtinė“ santykinių rodiklių analizė15
 • 2.4. AB „Vilniaus degtinė“ finansinių rodiklių prognozavimas19
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI22
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI23
 • PRIEDAI24
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • LENTELĖS:
 • 1 lentelė. AB „Vilniaus degtinė“ pelningumo rodikliai 2011-2014 metais, proc.17
 • 2 lentelė. AB „Vilniaus degtinė“ likvidumo ir mokumo rodikliai 2011-2014 metais, proc.18
 • 3 lentelė. AB „Vilniaus degtinė“ 2015 m. pelningumo rodiklių prognozė20
 • 4 lentelė. AB „Vilniaus degtinė“ 2015 m. likvidumo ir mokumo rodiklių prognozė21
 • PAVEIKSLAI:
 • 1 pav. AB „Vilniaus degtinė“ turto rodiklių dinamika 2011-2014 metais, tūkst. Eur11
 • 2 pav. AB „Vilniaus degtinė“ nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų rodiklių dinamika 2011-2014 metais, tūkst. Eur12
 • 3 pav. AB „Vilniaus degtinė“ pardavimo ir pelno rodiklių dinamika 2011-2014 metais, tūkst. Eur14
 • 4 pav. AB „Vilniaus degtinė“ turto struktūra 2011-2014 metais, proc.14
 • 5 pav. AB „Vilniaus degtinė“ nuosavybės ir įsipareigojimų struktūra 2011-2014 metais, proc.15
 • 6 pav. AB „Vilniaus degtinė“ išlaidų ir sąnaudų lygio rodikliai 2011-2014 metais16

Reziumė

Autorius
zenyte2013
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 9, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai