UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus

25 psl. / 5000 žod.

Ištrauka

Svarbios problemos, su kuriomis susiduriame, negali būti išspendžiamos tame pačiame mąstymo lygyje, kuriame buvome jas atrasdami."

Albertas Einšteinas

Kokybė visiems suprantama, bet sunkiai apibrėžiama sąvoka. Kokybės, kaip galutinio tikslo, supratimas vadyboje yra labai svarbus. Kiekviena organizacija, siekdama sulaukti kuo didesnio pasitenkinimo iš vartotojo ir norėdama pasiekti kuo aukštesnių rezaultatų, į kokybę turi atsižvelgti labiausiai.

Temos aktualumas. Rinkos ekonomikos sąlygomis kiekviena organizacija dalyvauja konkurencinėje kovoje dėl vartotojų, išteklių ir pan. Šiuolaikiniai globaliniai socialiniai ir ekonominiai procesai, technologinė pažanga aštrina konkurencinę kovą, todėl organizacijos turėtų ieškoti galimybių stiprinti konkurencinį pajėgumą ir gerinti kokybę. Kiekvienos organizacijos vadovo siekis yra sėkminga organizacijos veikla, kuri besikeičiančios aplinkos sąlygomis gali būti tik organizacijai išliekant konkurencinga. Šiuo metu yra daug pasaulinių pavyzdžių, kai kokybės vadybos metodų naudojimas yra ne tik ekonominės konkurencijos, bet ir firmų išlikimo rinkoje sąlyga. Kokybės vadybos metodų įgyvendinimas leidžia organizacijoms apibrėžti ir valdyti procesus, užtikrinančius produktų, kurie tenkina kliento norus, poreikius bei lūkesčius, sukūrimą ir pagaminimą. Sudaromos galimybės vartotojo patenkinimo gerinimui didinti, taip pat ir pasitikėjimą pačiai organizacijai ir jos darbuotojams, kad jų teikiami produktai ar paslaugos yra tikrai atitinkantys nustatytus reikalavimus

Problema. Įmonės kokybės sistemos atitikimas ISO standartui nėra pagrindinis kokybės gerinimo uždavinys, nors šis standartas turi nemažai pranašumų. Kokybės valdymo sistema – tai tik vienas iš sudedamųjų kokybės blokų. Ji sukuria infrastruktūrą, tačiau nedaug įtakoja kokybės lygį. Dažniausiai ISO naudojamas tik „status quo“ įtvirtinimui. Daugelis įmonių siekia standarto atitikimo, tačiau neskiria dėmesio kokybės tobulinimui bei egzistuojančių problemų sprendimui.

Darbe aprašoma kokybės vadybos metodai ir jų taikymo galimybės sprendžiant kylančias kokybės problemas įmonėje „X“. Ši įmonė yra viena didžiausių Lietuvoje plastikinių langų gamintoja. Šiuo metu plastikinių langų rinka Lietuvoje yra užpildyta, o konkurencija arši, todėl labai svarbu įmonėje stebėti įmonės darbo procesus ir operatyviai spręsti problemas. Šio darbo objektas yra kokybės vadybos metodai. Darbo tikslas: Aprašyti UAB „X“ kokybės problemų sprendimo galimybes, pritaikant kokybės vadybos metodus.

Darbo uždaviniai:

1. Pateikti kokybės valdymo sampratą bei procesą;

2. Aprašyti kokybės vadybos teoretikų pasiūlytus kokybės vadybos metodus;

3. Išanaliziuoti statistinius bei rekatyvinį – proaktyvinį kokybės vadybos metodus;

4. Parinkti kokybės vadybos metodus, kurie gali padėti išspręsti kokybės problemas įmonėje „X“;

5. Pritaikyti parinktus kokybės vadybos metodus įmonės „X“ veikloje.

Darbas susideda iš 3 pagrindinių dalių. Pirmoje dalyje pateikiama pagrindiniai kokybės vadybos metodai, aprašyta kokybės valdymo procesas bei apžvelgta kokybės vadybos teoretikų veikla. Antrojoje dalyje apžvelgus įmonės „X“ veiklą bei kokybės problemas, analizuojama kokybės vadybos metodų įdiegimo įmonės veikloje galimybės. Trečiojoje dalyje praktinais pavyzdžiais parodoma parinktų metodų įdiegimas, bei pateikiama teigiami pokyčiai kokybės srityje tuos metodus įgyvendinus.

Rašant darbą naudotasi 7 literatūros ir kitais informacijos šaltiniais, iš kurių pagrindiniai yra V. Dikavičiaus (2003) knyga „Visuotinės kokybės vadyba“ ir D. Pociūtės (2004) knyga „Visuotinės kokybės vadyba“.

Rašant darbą susidurta su sunkumais – literatūroje nėra aiškiai išskirti kokybės vadybos metodai arba aprašyti viename literatūros šaltinyje. Be aiškios jų klasifikacijos buvo sunku juos analizuoti.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. ĮMONĖS KOKYBĖS PROBLEMŲ SPRENDIMAS KOKYBĖS VADYBOS METODŲ PAGALBA4
 • 1.1. Kokybės ir jos vadybos sampratos4
 • 1.2. Kokybės valdymo procesas5
 • 1.3. Kokybės vadybos teoretikai ir jų pasiūlyti kokybės vadybos metodai7
 • 1.3.1. Kokybės revoliucija Japonijoje - Edvardsas Demingas7
 • 1.3.3. Filipo B. Krosbio kokybės modelis9
 • 1.3.4. Džeimso Haringtono nuostatos10
 • 1.3.5. Kaoru Išikava - Japonijos kokybės vadybos pionierius10
 • 1.4. Statistiniai kokybės valdymo metodai11
 • 1.5. Reaktyvinis ir proaktyvinis kokybės tobulinimas12
 • 2. 2. KOKYBĖS VADYBOS METODŲ TAIKYMO GALIMYBĖS UAB „X“ KOKYBĖS PROBLEMOMS SPRĘSTI16
 • 2.1. Įmonės veikla16
 • 2.2. Kokybės politika ir problemos17
 • 2.3. Kokybės vadybos priemonių bei metodų parinkimas19
 • 3. KOKYBĖS VADYBOS METODŲ PRITAIKYMAS ĮMONĖS „X“ KOKYBĖS PROBLEMŲ SPRENDIMUI19
 • 3.1. Statistinių kokybės vadybos metodų diegimas įmonėje20
 • 3.2. F. Krosbi nuostatų įgyvendinimas kokybės užtikrinimui22
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI23
 • LITARATŪRA IR ŠALTINIAI24

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Jeigu verslo įmonė nori gyvuoti rinkos konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, tai turi vadovautis kokybės vadybos filosofija, kurios tikslas geriau patenkinti vartotojų poreikius. Kokybė...

Kokybės vadybos aprėpties plėtra

Vadyba Prezentacija 2016 m. evitkus
Straipsnyje analizuojami pasaulio ekonomikos ir įvairių veiklos sričių globalizacijos bei internacionalizacijos procesų įtakojami organizacijų veiklos kokybės užtikrinimo priemonių ir metodų diegimo plėtros Uždaviniai:...