Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje

40 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi. Augant turistinių paslaugų pasiūlai, vartotojų reikalavimai kokybei tampa vis aukštesni. Todėl išlikti konkurencingoje aplinkoje turizmo paslaugas teikiančioms įmonėms tampa gana sudėtinga. Siekdamos tapti patrauklias paslaugas teikiančiomis įmonėmis, turizmo verslo atstovai turi stengtis skirti išskirtini dėmėsį personalui, personalas turi būti operatyvus ir lankstus, bet įmonių vadovai dažniausiai neskiria šiai problemai reikalingo dėmesio. Su tokia situacija susidūrė ir daugybė turizmo įmonių, todėl per paskutinius trejus metus, stengiasi analizuoti turizmo įmonių personalą ir jį tobulinti, bei laiko ir lėšų personalo problemoms išsiaiškinti. Todėl turizmo įmonės Lietuvoje susidūrė su problema, nes formuoja vis naują personalą, o nežino kaip jau esamas personalas yra pasiskirstęs ir kokiai priklauso organizacinei valdymo struktūrai.

Darbo objektas: turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje.

Darbo tikslas: ištirti turizmo įmonių personalą Lietuvoje.

Norint pasiekti išsikeltą tikslą bus sprendžiami šie darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti turizmo įmonių personalą ir personalo valdymą teoriniu aspektu;
 2. Aptarti tyrimo metodus ir priemones;
 3. Išsiaiškinti turizmo įmonių darbuotojų nuomonę apie turizmo įmonių personalą Lietuvoje;
 4. Pateikti išvadas ir pasiūlymus.

Darbe naudoti informacijos šaltiniai. Rengiant darbą buvo naudojami personalo vadybos, turizmo personalo vadybos, bei viešojo administravimo vadybos, marketingo literatūra ir šaltiniai, mokslinė literatūra, straipsniai, publikacijos, informaciniai šaltiniai internete. Apie turizmo personalą analizavo lietuvių autoriai: Grecevičius, P. (2002), Bagdonienė, L., Bagdonas, E., Kazlauskienė, E. (2004), Butkus, F.S. (2003), Sakalas, A. (1994, 1998, 2001, 2003), Stulpinaitė, J. (2000), Vasiliauskas, A (2002), Zakarevičius, P. (2003) ir kt.,o taip nagrinėjo organizacijos valdymo struktūrą įvairiais aspektais užsienio autoriai: J Birger, R., Pranevičius, H. (1998), Kubrak, A., Koval, K. (2007), Robbins S.P. (2003) ir kiti autoriai. Atsižvelgiant į temos aktualumą ir svarbą kiekvienai turizmo organizacijai ir jos personalui, šiuo darbu buvo siekiama išsiaiškinti analizuojant personalą turizmo įmonėse Lietuvoje. Remiantis tyrimo rezultatais bus pasiūlyta personalo tobulinimo ir gairės turizimo įmonėsė Lietuvoje.

Darbo metodai. Kursiniame darbe siekiant išanalizuoti pasirinktą temą naudojami įvairūs teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai. Teoriniai metodai: lyginamasis metodas; sisteminės analizės metodas; statistinės analizės metodas; apibendrinimo metodas. Empirinis metodas: mokslinės literatūros ir dokumentų analizės metodas. Remiantis teorinėmis bei duomenų apžvalga buvo atlikta ir išanalizuota anketinė apklausa turizmo įmonėse, paėmus kaip pavyzdzdžius du viešbučius: “Park Inn”, ir “Amberton”, dvi turizmo agentūras: “Mūsų Odisėja” ir “Novaturas”. Duomenys bus apdoroti ir skaičiavimai atlikti Excel.

Darbo rezultatai, jų naudingumas ir taikymo sritys. Nenorėdama apkrauti šio darbo ypatingai didelių kiekių informacijos, aprašiau, mano manymu, svarbiausius ir aktualiausius aspektus. Kursinio darbo tema yra labai įdomi ir aktuali, todėl tyrimo rezultatų taikymas yra aktualus mokslininkams ir turizmo vadybos studentams tęsti tolesnius tyrimus įmonėse. Darbas gali būti naudingas turizmo vadybininkams, kurie siekia pagerinti turizmo įmonių personalo vadybą, tirdami esamus ir potencialius turizmo įmonių darbuotojus, nes profesionaliai parinktas personalas yra vienas iš svarbiausių turizmo įmonių tikslas ir veiklos efektyvumo užtikrinimo būdų. Nes šiuo metu aktualūs svarstymai kaip kuo sėkmingiau motyvuoti personalą, taikyti vadovavimo stilių ir daryti jį efektyvesnį turizmo įmonėse. Išnagrinėjus šią temą, galima manyti, jei kada tektų vadovauti personalui arba patiems studentams turėti savo turizmo verslą. Šio darbo rezultatus galima panaudoti ateityje, kuriant savo turizmo įmonę, be to ši tema gali padėti įvertinti turizmo įmonių požiūrį į darbuotojus ir elgesį su jais.

Darbo struktūra. Darbą sudarys titulinis lapas, turinys, įvadas, dėstomoji dalis. Pirmoje dalyje nagrinėjami teoriniai procesai, antroje – pristatoma tyrimo metodologija ir atliekama turizmo įmonių personalo tyrimo analizė Lietuvoje. Darbo gale pateikiamos išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas, priedai.

Siekiant nusistatyto darbo tikslo pirmiausia pradėsiu nuo abstrakčių dalykų – nuo trumpos turimo personalo teorijos bendros apžvalgos, kitose darbo skyriuose bus pateikta personalo tyrimo analizė turizmo įmonėse. Darbo skyrių gale pateiksiu nagrinėtų problemų išvadas.


Turinys

 • ĮVADAS 3TEORINĖ DALIS
 • 1. PERSONALO ANALIZĖ TURIZMO ĮMONĖSE5
 • 1.1. Personalo valdymo teorijos turizmo įmonėse5
 • 1.2. Personalo analizė ir svarba7
 • 1.3. Turizmo įmonių organizacinės struktūros personalo analizė10
 • 1.3.1. Personalo valdymo struktūra ir pareigybės UAB „Mūsų odisėja“10
 • 1.3.2. UAB „Novaturas“ organizacinė personalo struktūra……… ………11
 • 1.3.3. Viešbučio „Park Inn“ organizacinė personalo struktūra13
 • 1.3.4. Viešbučio “Amberton” organizacinė personalo struktūra ir pareigybės16
 • PRAKTINĖ – ANALITINĖ DALIS
 • 2. PERSONALO ANALIZĖS TURIZMO ĮMONĖSE TYRIMAS19
 • 2.1. Tyrimo charakteristika19
 • 2.2. Tyrimo duomenų analizė20
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI32
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI33
 • PRIEDAI35

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 20, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
40 psl.

Susiję darbai

AB Lietuvos Geležinkeliai valdymo analizė

Vadyba Referatas 2015 m. pilvuzas
Vadyba. VGTU. Pasirinktos lietuvos transporto įmonės valdymo praktikos analizė ir gerinimo rekomendacijos. Su nuorodomis į šaltinius - el. naujienlaikraščius.