Finansinio valdymo įvertinimas AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“ , AB „Žemaitijos pienas“

33 psl. / 12987 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Įmonės sekmė ir jos konkurencinis pranašumas priklauso nuo to kaip apgalvotai ir strategiškai yra valdomi jos finansai. Pieno perdirbimo įmonės, dirbančios rinkos sąlygomis gali garantuoti sėkmę tik protingai valdant įmonės finansinius išteklius bei žinant įmonės ilgalaikio turto mokumo rodiklius. Finansų valdymo atspindys yra įmonės finansinės ataskaitos. Mūsų nagrinėjamos pieno perdirbimo įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio turto mokumo rodiklių, pelno (nuostolio) ataskaitų analizė suteikia reikiamos informacijos apie įmonės veiklos efektyvumą, o taip pat gauta informacija iš finansinių ataskaitų yra naudojama planuojant ateities finansavimo projektus ir nulemia akcininkų bei kreditorių finansinius sprendimus. Rinkos ekonomikoje egzistuojančių įmonių pagrindinis tikslas yra turto maksimizavimas, todėl svarbiausias finansų valdymo tikslas yra tenkinti įmonės savininkų interesus. Objektyvus sukauptos finansinės informacijos vertinimas padeda pamatyti procesus, vykstančius įmonėje, bei priimti reikiamus sprendimus atsižvelgiant į juos. Tačiau, nepaisant didelės įmonių veiklos rodiklių, pelno/nuostolio analizės reikšmės, daugelis jos teorijos ir praktikos klausimų išnagrinėti nepakanka­mai. Iki šiol nėra bendro įmonių finansinės veiklos analizės turinio, t. y. kokias pieno perdirbimo įmonės veiklos sritis ir ūkines operacijas tirti, kokią informaciją kaupti ir ją vertinti. Šiame savarankiškame darbe pabandysime apibendrinti 3 pieno perdirbimo įmonių veiklos analizę nagrinėjant finansinį valdymą.

Darbo problema. Siekiant optimalios įžvalgos savarankiškame darbe, išsami 3 pieno perdirbimo įmonių finansinio valdymo: trumpalaikio ir ilgalaikio turto mokumo rodiklių, pleno/nuostolio analizė yra būtina, todėl pastangos turi būti sutelktos į rodiklių pokyčius ir veiksnius, kurie juos nulemia.

Darbo objektas. Bus nagrinėjama 3 pieno perdirbimo įmonių (AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“) veikla nagrinėjant finansų valdymą.

Darbo tikslas. Įvykdyti finansinio valdymo būklės įvertinimą AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ atliekant finansinių rodiklių analizę, susipažinti su pelno (nuostolio) analize.

Darbo uždaviniai. Siekiant pasiekti iškeltą tikslą keliami šie uždaviniai:

1.Išnagrinėti finansų valdymo bei analizės teoriją: finansinių rodiklių analizę, susipažinti su pelno (nuostolio) analize.

2. Apibrėžti AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ veiklą, rinkos analizę;

3. Ištirti AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ finansų valdymą naudojant finansinius bei kitus rodiklius nustatysiu įmonių konkurencines pozicijas BCG, General Electric ir Space matricų pagalba ir atlikti 2008 - 2010 metų balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos analizę;

Išskirti neigiamus veiksnius bei ekonominius reiškinius, sąlygojančius finansinius rezultatus.

Tyrimo metodai. Metodologija yra glaudžiai susijusi su tyrimo metodais ir technika. Mokslinei literatūrai analizuoti buvo pasitelktas monografinis metodas, sisteminė mokslinės literatūros analizė. Darbe naudoti metodai: tekstinių duomenų sąvokos, informacijos pateikimas grafiškai ir duomenų analizavimas, nagrinėjami internetiniai šaltiniai, Statistikos departamento duomenys. Darbe buvo naudojama literatūros analizė ir statistinis tyrimo duomenų grupavimas bei lyginamoji analizė.

AB „Pieno žvaigždės“, AB „Rokiškio sūris“, AB „Žemaitijos pienas“ 2008 -2010 metų finansinių rodiklių ataskaitų (balanso ir pelno/nuostolio) dinaminė, struktūros bei santykinių rodiklių lyginamoji analizė. Gauti duomenys susisteminti, vaizduojami grafiniu būdu ir pateiktos išvados.

Darbo santrauka. Savarankiškame darbe bus nagrinėjami trijų didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių veiklos rezultatai. Pagrindinis tikslas yra nustatyti kiekvienos įmonės konkurencinę poziciją ir pasiūlyti strategines alternatyvas kiekvienai įmonei, o taip pat ir pasirinkti prioritetus.

Pirma, pateiksiu pagrindinius duomenis apie kiekvieną įmonę, tuomet pagal finansinius bei kitus rodiklius nustatysiu įmonių konkurencines pozicijas BCG, General Electric ir Space matricų pagalba.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA4
 • TEORINĖ DALIS
 • 1. Finansų valdymo teorijos ir finansų ataskaitų analizė6
 • 1.1. Finansų valdymo esmė ir tikslas6
 • 1.2. Finansinės analizės reikšmė, ataskaitos ir jų turinys8
 • 1.2.1. Finansinės analizės reikšmė8
 • 1.2.2. Finansinės analizės šaltiniai ir jų rūšys10
 • 1.3. Finansiniai koeficientai12
 • 1.3.1. Finansinių koeficientų reikšmė ir privalumai12
 • 1.3.2. Finansinių koeficientų naudojimas13
 • PRAKTINĖ DALIS
 • 2. Pagrindiniai duomenys apie įmones15
 • 2.1. AB „Pieno žvaigždės“15
 • 2.2. AB „Rokiškio sūris“16
 • 2.3. AB „Žemaitijos pienas“16
 • 3. BCG matrica17
 • 4. GENERAL ELECTRIC matrica18
 • 4.1. Įmonės konkurencinis statusas18
 • 4.1.1. Rinkos dalis19
 • 4.1.2. Rinkos dalies didėjimas19
 • 4.1.3. Kokybė19
 • 4.1.4. Reputacija19
 • 4.1.5. Paskirstymo tinklas19
 • 4.1.6. Marketingo sugebėjimas20
 • 4.1.7. Novatoriškumas20
 • 4.1.8. Personalo lygis20
 • 4.1.9. Technologijos20
 • 4.1.10. Ekologija21
 • 4.2. Veiklos patrauklumas21
 • 4.2.1. Rinkos dydis.21
 • 4.2.2. Rinkos augimas22
 • 4.2.3. Kaina22
 • 4.2.4. Konkurencija22
 • 4.2.5. Vartotojų pajamos22
 • 4.2.6. Aplinkos įtaka22
 • 5. SPACE matrica23
 • 5.1. Aplinkos stabilumas.23
 • 5.2. Verslo srities patrauklumas24
 • 5.3. Konkurencinis pranašumas.24
 • 5.4. Finansinis pajėgumas25
 • 5.5.Pieno verslo strategija26
 • IŠVADOS26
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACINIAI ŠALTINIAI27
 • PRIEDAI29

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€11.16
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lie 22, 2016
Apimtis
33 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai