Konstruktyvaus dialogo tarp tėvų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų užtikrinimo galimybės

41 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Ikimokyklinio ugdymo paslaugos labai svarbios ugdant vaikus kaip asmenybes. Jos papildo vaikų ugdymą šeimose, skatina jų socialinį, pažintinį vystymąsi, praturtina vaikų bendravimo su kitais patirtį, padeda pasiruošti mokymuisi mokykloje. Visuose Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo institucijų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose pabrėžiama, jog ikimokyklinis ugdymas turi puoselėti visas vaiko galias: intelektualias, emocines, fizines, lemiančias asmenybės brandą, socializacijos sėkmę, skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę, užtikrinti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą.

Ikimokyklinis ugdymas – tai švietimo sistemos pradinė grandis, kurios paskirtis tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius ir pažintinius vaiko poreikius. Ikimokyklinis ugdymas vyksta ir šeimose, tačiau tėvams pageidaujant – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Tėvai patys sprendžia, ar leisti vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, ar ne. Tėvų apsisprendimą dažniausiai lemia tai, kad darželyje vaikams sudaroma galimybė bendrauti su bendraamžiais, vaikas gali gauti specialistų pagalbą, ugdomi jo specialieji gebėjimai. Tėvams ikimokyklinio ugdymo įstaiga didelis palengvinimas rūpinantis vaiku ir kartu galimybė derinti darbą su vaiko auginimu.

Vaikai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje praleidžia kartais didesnę savo laiko dalį, tad ugdymo įstaigos tampa vis labiau reikšmingos tokio amžiaus vaikams, todėl ypatingą dėmesį reikia skirti ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimui, jų plėtrai, prieinamumui ir kokybei. Viena iš pagrindinių siekiamybių, yra ta, kad ikimokyklinė ugdymo įstaiga taptu atvira tėvams. Pedagogai, vaiko tėvams turėtų padėti suprasti, jog jų dalyvavimas vaiko ugdyme ir konstruktyvus dialogas tarp ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir tėvų, turi didelę reikšmę vaiko ugdymui/-si, ir, kad tik kartu siekdami bendrų tikslų pasieks geriausių rezultatų.

Problema: Ar užtikrinamas konstruktyvus dialogas tarp tėvų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų, kaip kokybiško ugdymo pagrindas.

Tikslas: Pagrįsti konstruktyvų dialogą tarp tėvų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų, kaip kokybišką vaiko ugdymo pagrindą.

Uždaviniai:

1.Teoriškai pagrįsti konstruktyvų dialogą tarp tėvų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų.

2.Ištirti ar yra tarp tėvų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų konstruktyvaus dialogo užtikrinimo galimybės.

3.Inicijuoti, suplanuoti ir realizuoti edukacinį projektą.

4.Pateikti rekomendacijas tėvams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogams.

Darbo objektas: Konstruktyvus dialogas tarp tėvų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų.

Darbo metodas:

1.Mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė.

2. Apklausa (žodžiu) – iš dalies struktūruotas interviu siekiant ištirti ar yra tarp tėvų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų užtikrinamos galimybės konstruktyviam dialogui užsimegzti.

2. Apklausa (žodžiu) – iš dalies struktūruotas interviu siekiant ištirti ar yra tarp tėvų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų užtikrinamos galimybės konstruktyviam dialogui užsimegzti.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SUMMARY4
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS8
 • ĮVADAS9
 • I. KONSTRUKTYVUS DIALOGAS TARP TĖVŲ IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ – KOKYBIŠKAS VAIKO UGDYMO PAGRINDAS11
 • 1.1 Konstruktyvaus dialogo samprata11
 • 1.2 Tėvų vaidmenys ir atsakomybės vaikų ugdymosi procese13
 • 1.3 Ikimokyklinio ugdymo pedagogų vaidmenys, kuriantys prielaidas konstruktyviam dialogui su tėvais15
 • 1.4 Veiksnių užtikrinančių konstruktyvų dialogą tarp tėvų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų, apibūdinimas18
 • II KONSTRUKTYVAUS DIALOGO TARP TĖVŲ IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ EMPIRINIS TYRIMAS20
 • 2.1 Tyrimo metodika ir organizavimas20
 • 2.2 Tyrimo instrumentarijaus sudarymas20
 • 2.2.1 Tyrimo teorinių kriterijų ir empirinio tyrimo sąsajos20
 • 2.2.1.1.1 Iš dalies struktūruoto interviu klausimų sudarymas23
 • 2.3 Tyrimo rezultatai25
 • 3.EDUKOLOGINIS PROJEKTAS33
 • 3.1. Projekto idėjos kilmė33
 • 3.1.1 Edukologinio projekto planas34
 • 3.2 Personalo dalyvausiančio projekte numatym34
 • 3.3 Darbo grupės numatymas35
 • 3.4 Pagrindiniai veiklos etapai, laukiami rezultatai35
 • 3.5 Projekto refleksija36
 • IŠVADOS37
 • REKOMENDACIJOS TĖVAMS IR PEDAGOGAMS38
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS39

Reziumė

Autorius
daydreamer22
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 6, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
41 psl.

Susiję darbai