Prekių ir paslaugų importo, priklausomai nuo jį įtakojančių rodiklių – namų ūkių individualaus vartojimo išlaidų, bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo ir valdžios sektoriaus išlaidų tyrimas

45 psl. / 7243 žod.

Ištrauka

Šiame darbe analizuosime importo modelį. Importo modelį pasirinkome, nes jis yra svarbus šalies ekonomikai bei vartotojų poreikių tenkinimui. Nuo šio rodiklio priklauso šalies bendras vidaus produktas bei prekių kiekis valstybės rinkoje. Tai, ko negalime pasigaminti - importuojame.

Nepriklausomais kintamaisiais pasirinkome namų ūkių individualaus vartojimo išlaidos, to meto kainomis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, mln. EUR.; bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, mln. EUR. ir valdžios sektoriaus išlaidas to meto kainomis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, mln. EUR.

Darbo tikslai: įvertinti stebinių tinkamumą regresijos modeliui sudaryti; sudaryti PTR modelį; parinkti ir įvertinti PNR modelį; sudaryti daugialypės tiesinės regresijos modelį; įvertinti sudaryto DTR modelio prielaidų atitikimą; diagnozuoti liekamųjų paklaidų heteroskedastiškumą ir įsisavinti svorinį mažiausių kvadratų metodą; ištirti slankiojo vidurkio ir eksponentinio išlyginimo modelių galimybes, prognozuojant laiko eilutės reikšmes; stacionariai laiko eilutei sudaryti ARMA modelį ir išspręsti prognozavimo uždavinį; įvertinti laiko eilutės stacionarumą; sudaryti kointegruotų laiko eilučių modelį.

Darbo uždaviniai:

Kintamųjų skaitinių charakteristikų apskaičiavimas; grafinių diagramų sudarymas;

stebinių koreliacinės matricos sudarymas; stebinių reikšmių unifikavimas;

kintamųjų išskirčių nustatymas; stebinių normalumo tikrinimas;

PTR modelio įverčių apskaičiavimas; modelio įvertinimo kokybės rodiklių skaičiavimas;

įverčių reikšmingumo tikrinimas; pasikliautinųjų intervalų skaičiavimas;

parametrų stabilumo tikrinimas; prognozuojamų reikšmių skaičiavimas;

hiperbolinės regresijos modelio įvertinimas; PTR ir PNR regresijos modelių palyginimas;

polinominės regresijos modelio įvertinimas;

logaritminės regresijos modelių įvertinimas:– log–log regresijos, – lin-log, – log-lin;

geriausio PNR modelio atrinkimas, prognozavimas geriausiu PNR modeliu;

DTR modelio įvertinimas, daugiakolinearumo įvertinimas;

standartizuoto DTR modelio įvertinimas; geriausio DTR modelio atranka;

priklausomojo kintamojo prognozavimas;liekamųjų paklaidų grafinė analizė;

liekamųjų paklaidų normalumo tikrinimas; santykinių paklaidų apskaičiavimas;

autokoreliacijos įvertinimas; kritinių stebinių nustatymas;

preliminarus liekamųjų paklaidų heteroskedastiškumo įvertinimas; Vaito kriterijaus tyrimas;

Breši ir Pagano kriterijaus tyrimas; Goldfeldo ir Kvanto kriterijaus tyrimas;

regresijos modelio sudarymas svoriniu mažiausių kvadratų metodu;

preliminarus liekamųjų paklaidų heteroskedastiškumo įvertinimas;

ištirti slankiojo vidurkio modelį; glodinti laiko eilutės duomenis;

ištirti eksponentinio išlyginimo modelius: viengubo eksponentinio išlyginimo modelį, dvigubo eksponentinio išlyginimo modelį, Holto–Vinterio modelį;

įvertinti laiko eilutės reikšmių prognozavimo kokybę;

Identifikuoti ARIMA modelio parametrus; įvertinti ARMA modelį; patikrinti sudaryto modelio reikšmingumą;

diferencijuoti laiko eilutę; panaudoti Dikio-Fulerio (DF) kriterijų.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. DARBO SU EVIEWS 8.1 PRADMENYS5
 • 1.1. Duomenų įvedimas5
 • 1.2. Kintamųjų statistinės charakteristikos7
 • 1.3. Diagramų braižymas7
 • 2. PRELIMINARI STEBINIŲ ANALIZĖ11
 • 2.1. Kintamojo Y normalizavimas11
 • 2.2. Kintamųjų logaritmavimas ir normalumo tikrinimas12
 • 2.3 Koreliacinės matricos sudarymas13
 • 3. PORINĖS TIESINĖS REGRESIJOS (PTR) MODELIO SUDARYMAS15
 • 3.1 PTR modelio įverčių apskaičiavimas ir jų tikrinimas15
 • 3.2 Priklausomojo kintamojo prognozavimas16
 • 4. PORINĖS NETIESINĖS REGRESIJOS MODELIO SUDARYMAS17
 • 4.1 Hiperbolinės regresijos modelio įvertinimas17
 • 4.2 Polinominės regresijos modelio įvertinimas18
 • 4.3 Log-log regresijos modelio įvertinimas19
 • 4.4 Log-lin regresijos modelio įvertinimas20
 • 4.5 Lin-log regresijos modelio įvertinimas21
 • 4.6 Geriausio modelio atranka22
 • 4.7 Prognozavimo rezultatai geriausiu modeliu22
 • 5. DAUGIALYPĖS TIESINĖS REGRESIJOS (DTR) MODELIO SUDARYMAS23
 • 5.1 DTR įvertinimas ir reikšmingumo tyrimas23
 • 5.2 Standartizuoto DTR modelio įvertinimas24
 • 5.3. Geriausio modelio atranka24
 • 5.4. Priklausomojo kintamojo prognozavimas25
 • 6. REGRESIJOS MODELIO DIAGNOSTIKA26
 • 6.1 Liekamųjų paklaidų sklaidos diagrama26
 • 6.2 Liekamųjų paklaidų normalumo tikrinimas26
 • 6.3 Autokoreliacijos įvertinimas27
 • 6.4 Paklaidų kritinių stebinių nustatymas29
 • 7. HETEROSKEDASTIJOS ĮVERTINIMAS30
 • 7.1 Sklaidos diagramų vertinimas30
 • 7.2 Vaito kriterijaus tyrimas30
 • 7.3 Breši ir Pagano kriterijaus tyrimas31
 • 8. SLANKIOJO VIDURKIO IR EKSPONENTINIO IŠLYGINIMO MODELIŲ TYRIMAS32
 • 8.1 Slankiųjų vidurkių modelio sudarymas32
 • 8.2 Eksponentinio modelio išlyginimo tyrimas32
 • 8.3 Prognozavimas34
 • 9. LAIKO EILUČIŲ STACIONARUMO ĮVERTINIMAS35
 • 9.1 LogY stacionarumo tikrinimas35
 • 9.2. Y stebinių DF kriterijaus tikrinimas35
 • 9.3 LogY stebinių DF kriterijaus tikrinimas38
 • 10. ARMA MODELIO TYRIMAS42
 • 11. KOINTEGRUOTŲ LAIKO EILUČIŲ TYRIMAS43
 • 11.1 Netikro PTR modelio tyrimas43
 • 11.2 Diferencijuojamų kintamųjų reikšmių stacionarumo tikrinimas43
 • 11.3 Netikro PTR modelio paklaidų stacionarumo tikrinimas44
 • IŠVADOS45

Reziumė

Autorius
sanvan
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
45 psl.

Susiję darbai

Namų ūkių biudžetų tyrimas

Ekonomika Kursinis darbas 2007 m. donatas
Tikslai 1. Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką. 2. Išanalizuoti statistinius duomenis. 3. Įvertinti namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas. 4. Įvertinti namų...