„X“ įmonės darbuotojų paieškos ir atrankos grupės veiklos analizė

47 psl. / 12510 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekvienos įmonės vadovai supranta, kad jų vykdoma veikla bus bevertė be darbuotojų, kurie padėtų siekti išsikeltų tikslų, už tai kaip atlygi gaudami jiems priklausantį atlyginimą ir kitas motyvacines priemones. Tačiau ne visos įmonės žino kaip efektyviai vykdyti naujų darbuotojų paieškas bei atrankas. Galima teigti, jog atranka tai nėra lengvas, greitas ar nereikšmingas etapas organizacijos veikloje, nes būtent netinkamai parinktas personalas gali atnešti didelius nemalonumus ne tik teisine prasme, bet ir finansine. Be to, Lietuvai vis dažniau susiduriant su globalinėmis tendencijomis, esant mūsų šalies visuomenės nepasitenkinimui teikiamų paslaugų kokybe ir dėl tinkamų kandidatų (potencialių darbuotojų) migracijos, žmogiškųjų išteklių atranka tampa vis sudėtingesnė ir aktualesnė organizacijų problema.[1]

Taigi, darbuotojai yra viena iš svarbiausių įmonės dalių, be kurios sutriktų visa organizacijos veikla. Todėl labai svarbu didelį dėmesį skirti naujų darbuotojų paieškai ir atrankai. Tačiau didelėse įmonėse, kuriuose nuolat plečiasi veikla, keičiasi darbuotojų skaičius ir pan. reikia nemažai laiko ir pastangų, norint surasti naujų, o tuo labiau kompetentingų darbuotojų, kurie įmonei kurtų pridėtinę vertę. Nepaslaptins tai, kad šiomis dienomis organizacijos „kaunasi“ dėl geriausių darbuotojų ir vykdo „galvų medžioklę“, kaip vieną iš darbuotojų paieškos metodų, o tuo tarpu tokie darbuotojai žino savo vertę, todėl sunku nusipelnyti jų lojalumą. Didelėse įmonėse yra pravartu turėti atskirą atrankų grupę, kuri būtų už tai atsakinga. Būtent todėl „X“ įmonėje egzistuoja darbuotojų paieškos ir atrankos grupė, kuri padeda nagrinėjamai įmonei sėkmingai veikti ir kurios įdiegta tvarka galėtų būti pavyzdys kitoms įmonėms ar netgi įdarbinimo agentūroms.

Darbo objektas. Personalo paieškos ir atrankos procesas.

Darbo tikslai. Ištirti, kaip įvairūs Lietuvos ir užsienio autoriai vertina personalo paieškos ir atrankos procesą bei kaip šią veiklą vykdo „X“ įmonė.

Darbo uždaviniai :

 • Išanalizuoti personalo (žmoniškųjų išteklių) vadybos sampratą ir esmę;
 • Ištirti personalo paieškos procesą;
 • Išnagrinėti darbuotojų atrankos procesą;
 • Atlikti tyrimą „X“ įmonėje ir išnagrinėti šios įmonės darbuotojų paieškos ir atrankos grupės veiklą bei tai, kaip ji išsirenka ir išlaiko pačius tinkamiausius kandidatus.

Tyrimo metodai. Analizuojant teorinę personalo paieškos ir atrankos sampratas bei esmę, darbe buvo naudojamas bendramokslinis tyrimo metodas lyginamoji mokslinės literatūros analizė, sintezė, abstrahavimas, indukcija, dedukcija.

Atliekant empirinį tyrimą buvo naudojamas kokybiniai tyrimo metodai — įmonės vidinio dokumento analizė ir struktūrizuotas pokalbis, kurie įgalino išanalizuoti praktinį darbuotojų paieškos ir atrankos procesą pasirinktoje įmonėje, gautus duomenis apibendrinant bei susisteminant.

Svarbiausia naudota literatūra. Teorinėje darbo dalyje naudotasi Lietuvos ir užsienio autorių moksliniais darbais, moksliniais straipsniais, internetine medžiaga. Analitinėje darbo dalyje naudotasi „X“ įmonės „Darbuotojų paieškos ir atrankos aprašu“ bei pokalbio metu gauta informacija.

Darbo struktūros paaiškinimas. Pirmoje dalyje „PERSONALO PAIEŠKA IR ATRANKA: ŠIŲ PROCESŲ SAMPRATA BEI ESMĖ“ pateikiama informacija apie personalo (žmoniškųjų išteklių) vadybą, jos sampratą ir esmę, analizuojamas personalo paieškos procesas, jį lemiantys veiksniai bei personalo paieškos būdai. Be to, analizuojamas atrankos procesas, pagrindiniai atrankos metodai. Antroje darbo dalyje ,, „X“ ĮMONĖS DARBUOTOJŲ PAIEŠKOS IR ATRANKOS GRUPĖS VEIKLOS ANALIZĖ“, pasitelkiant kokybinius tyrimo metodus, analizuojamas „X“ įmonės darbuotojų paieškos ir atrankos procesas.

Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, 2 dalys, išvados. Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta 45 puslapiuose, įskaitant 3 lenteles, 6 paveikslus. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 27 šaltiniai.

[1] BACEVIČIŪTĖ, Aurelija.; JUKNEVIČIENĖ, Vita (2009) [interaktyvus] Viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių atrankos aspektai: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojų nuomonės tyrimas [žiūrėta 2012m. lapkričio 20d.] p. 13-24 Prieiga per internetą: <http://archive.minfolit.lt/arch/21501/21654.pdf > ISSN 1648-9098


Turinys

 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • PERSONALO PAIEŠKA IR ATRANKA: ŠIŲ PROCESŲ SAMPRATA BEI ESMĖ6
 • 1.1. Personalo (žmoniškųjų išteklių) vadybos samprata ir esmė6
 • 1.2. Personalo paieškos procesas10
 • 1.2.1. Personalo paieškos procesą lemiantys veiksniai14
 • 1.2.2. Pagrindiniai personalo paieškos būdai, jų privalumai ir trūkumai15
 • 1.3. Personalo atrankos procesas20
 • 1.3.1. Pagrindiniai atrankos metodai21
 • „X“ ĮMONĖS DARBUOTOJŲ PAIEŠKOS IR ATRANKOS GRUPĖS VEIKLOS ANALIZĖ30
 • 2.1. Tyrimo metodologija30
 • 2.2. Bendra informacija apie „X“ įmonę ir darbuotojų paieškos ir atrankos grupę31
 • 2.3. Tyrimo rezultatai32
 • 2.3.1. Personalo paieška „X“ įmonėje33
 • 2.3.2 Personalo atranka „X“ įmonėje35
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI41
 • NAUDOTA LITERATŪRA43
 • 1 PRIEDAS46

Reziumė

Autorius
gatulytė
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.92
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 12, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai

Įmonės veiklos analizė pagal Emersoną

Vadyba Referatas 2013 m. nefaina
UAB „XXX“ (tikrasis įmonės pavadinimas konfidencialumo tikslais neatskleistas) – tai 14 metų veikianti įmonė, kurios pagrindinė veikla – didmeninė ir mažmeninė prekyba bižuterija,...