Įsipareigojimų apskaitos analizė

36 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Lietuvių liaudies išmintis byloja: „Geriau alkanam gulti, nei su skolomis keltis”. Pasak vienos kreditų valdymo paslaugas teikiančios bendrovės UAB „Sergel”, anksčiau mūsų senoliai labai stengėsi naujus metus pradėti be nuodėmių ir be skolų.

Laikai keičiasi ir apie tai susimąstoma vis rečiau, tačiau realybė tokia: šventės ateina ir praeina, o senos bėdos bei neįgyvendintos svajonės, nesiimant jokių ryžtingų veiksmų, lieka. Įsipareigojimų prisiėmimas reiškia prievolę sumokėti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims pinigus arba atsiskaityti kitu finansiniu turtu, tad būti skolingam morališkai nėra lengva. Skola – tai nuolatinis galvos skausmas, erzinantis ir dvasinę būklę apsunkinantis dalykas.

Anot kitos senolių patarlės, labiau tinkančios šiems laikams, jei skolos bijosi - turtų nepadarysi. Tad užsiimant verslu, skolinimasis yra neišvengiamas: norint įsigyti naujų įrenginių ar modernizuoti turimus, vykdyti verslo plėtrą, pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ar padidinti pardavimų mąstą ir tokiu būdu pasiekti geresnių finansinių rezultatų.

Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai įmonių balanse užima svarbią vietą ir šiam apskaitos barui buhalterijoje skiriamas ypač didelis dėmesys.

Temos aktualumas. Įsipareigojimų apskaita yra svarbus procesas, kurio metu įsipareigojimų informacija nuo jų apskaitos dokumentų perdirbama iki finansinių ataskaitų. Turėdama informaciją apie esamus įsiskolinimus, įmonė gali geriau kontroliuoti savo piniginius srautus. Dėl šios priežasties įsipareigojimų apskaitos tema UAB „ALDO” yra itin aktuali.

Temos ištirtumas. Pateiktą temą nagrinėjo ir aprašė:

 • R. Kanapickienė, K. Rudžionienė ir B. Jefimovas mokomojoje knygoje „Įmonių apskaita” (2006);
 • J. Butkevičius, D. Burkšaitienė, N. K. Paliulis ir kt. knygoje „Apskaita vadybininkams” (2009);
 • V. Bagdžiūnienė knygoje „Finansinių ataskaitų analizė” (2005) ir kt.

Darbo problema. Nors nuo ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų priklauso įmonės verslo plėtra, konkurencingumas ir vieta rinkoje, naujos technikos ir technologijų diegimas, parduodamų prekių apimtis, kokybė bei sugebėjimas laiku atsiskaityti su tiekėjais, įsipareigojimų analizei yra skiriamas nepakankamas dėmesys.

Darbo objektas – įsipareigojimų analizei pasirinktos įmonės „ALDO” mokėtinų sumų ir įsipareigojimų apskaita, jos fiksavimas pirminiuose dokumentuose ir registruose.

Darbo tikslas - išsiaiškinti įmonės skolų bei įsipareigojimų apskaitos esmę bei jų atsiradimą įmonėje.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti įsipareigojimų apskaitos sampratą.
 2. Išsiaiškinti, kaip vykdoma įmonės finansinių įsipareigojimų apskaitos politika.
 3. Atlikti UAB „ALDO” finansinių įsipareigojimų analizę.
 4. Apibūdinti dokumentus, naudojamus įsipareigojimų fiksavimui.

Darbo tyrimo metodai:

 1. Literatūros įsipareigojimų apskaitos tema analizė.
 2. UAB „ALDO” finansinių ataskaitų analizė.
 3. Internetinių šaltinių analizė.

Turinys

 • PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNAS2
 • ĮVADAS5
 • 1. ĮSIPAREIGOJIMAI, JŲ SAMPRATA IR GRUPAVIMAS APSKAITOJE7
 • 1.1. Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika16
 • 1.2. Pirminis ir paskesnis finansinių įsipareigojimų pripažinimas ir įvertinimas17
 • 1.3. Finansinių įsipareigojimų pripažinimo nutraukimas18
 • 1.4. Finansinių įsipareigojimų nurašymas18
 • 2. UAB „ALDO” FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ANALIZĖ21
 • 2.1. Įmonės „ALDO” charakteristika21
 • 2.2. Įmonės finansiniai įsipareigojimai ir jų rūšys21
 • 2.2.1. Ilgalaikiai įmonės įsipareigojimai21
 • 2.2.2. Trumpalaikiai įmonės įsipareigojimai23
 • 2.3. Dokumentai, naudojami įmonės įsipareigojimų fiksavimui25
 • 2.4. UAB „ALDO” mokumo rodikliai ir jų kitimas25
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI29
 • LITERATŪRA30
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
nefaina
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 9, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

Darbo laiko apskaita ir analizė

Apskaita Kursinis darbas skorpione
Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus praleidžia tam tikrą laiką. Darbas yra ne tik...

Įmonės įsipareigojimų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. nefaina
Temos aktualumas. Įsipareigojimų analizė yra plačiai nagrinėjama ir aprašoma tiek užsienio, tiek ir Lietuvos finansų srities specialistų. Tačiau susiduriama su pagrindine problema, kad...

Atsargų apskaita ir analizė UAB'Printera'

Apskaita Referatas 2016 m. rasa13
Kiekviena įmonė, vykdanti ekonominę politiką, turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, žemė, automobilis, bet turtui taip pat priskiriamos įmonės sandėlyje laikomos...

UAB "X" įsipareigojimų apskaita ir analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. dangė50
Kreditoriniai įsiskolinimai, kaip ir daugelis kitų ekonominių reiškinių, išties nevienareikš-miai, jie – ir geri, ir blogi. Priklauso nuo to, kokios tos skolos ir...

Pajamų ir sąnaudų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. nika99
Diplоminiаmе (bаigiаmаjаmе) dаrbе yrа išаnаlizuоti įvаirių Liеtuvоs аutоrių tеоriniаi pаjаmų ir sąnаudų аpskаitоjе аspеktаi. Аprаšytоs ir pаnаudоtоs įvаiriоs finаnsinės аnаlizės tyrimо mеtоdikоs. Pristаtоmа...