UAB „Interactio“ įmonės sinchroninio vertimo paslaugos klientų gaunamos vertės analizė

52 psl. / 8682 žod.

Ištrauka

Įmonė UAB „Interactio“- turi ir plėtoją mobilią platformą, kuri WI-FI ryšio pagalba gali perduoti sinchronizuotą išverstą pranešėjo kalbą į klausytojų išmaniuosius mobiliuosius telefonus. Tai yra inovatyvus sprendimas pakeičiantis įprastinę sinchroninio vertimo įrangą. Paslauga yra siūloma pasauliniu mastu. Tai naujas sprendimas rinkoje, todėl klientai ne visada tiksliai suvokia teikiamą paslaugos vertę ir jos privalumus bei naudą.

Temos aktualumas. Drucker (1999) teigia, kad rimtas kaštų nuostolis gali sunaikinti verslą ir verslo sėkmė yra pagrįsta su vertės kūrimu ir gerove. Įmonei neužtenka sukurti paslaugą ir žinoti jo vertę. Vertę turi suprasti ir vartotojai ir tai turi būti perduodama teisingu keliu ir suprantamai. Turint omenyje įmonės trejų metų patirtį rinkoje ir jos plėtimąsi, sunku teisingai perduoti vartotojui paslaugos sukuriamą vertę. Taip pat pati paslauga įgyja papildomų charakteristikų, nes yra nuolat tobulinama ir tai reikalauja didesnio dėmesio produkto vertės suvokimui ir perdavimui vartotojo atžvilgiu. Pasak Afuah ir Tucci (2000) suvokta vertė apima dvi vieną kitą papildančios koncepcijos. Pavyzdžiui suvokta nauda ir suvokti kaštai. Suvokta nauda yra dažnai lyginama su savybėmis ir funkcionalumu pačios paslaugos ir jos kokybės. Taigi, vartotojui svarbu suvokti teikiamą paslaugos vertę ir jos kaštus. Jei kliento suvokiama vertė didesnė už paslaugos kaštus bei suprantama aiškiai pati vertė, tada verslui prognozuojamas augimas.

Nagrinėjama tema yra aktuali UAB „Interactio“ įmonei. Įmonės paslauga yra inovatyvi , todėl būtina teisingai ir aiškiai komunikuoti vartotojui paslaugos teikiamą vertę. Pasaulyje vis aštrėja konkurencija ir daugiau inovatyvių paslaugų ar produktų. O tinkamas vertės perdavimas padės vartotojui suprasti greičiau ar tenkiną poreikius ir pasiekti didesnį našumą ir produktyvumą įmonei.

Problema. Kokia yra UAB „Interactio“ įmonės sinchroninio vertimo paslaugos klientų gaunama ir suvokiama vertė?

Darbo tikslas. Atlikti UAB „Interactio“ įmonės sinchroninio vertimo paslaugos klientų gaunamos vertės analizę ir pateikti klientų vertės didinimo galimybių sprendimus.

Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti UAB „Interactio“ išorinę ir vidinę aplinką, norint suprasti dabartinę įmonės situaciją ir remiantis akademine literatūra ir šaltiniais sudaryti klientų tiriamąją vertės metodiką.

 1. Atlikti empirinį tyrimą, norint įvertinti kuriamąją vertę klientams UAB „Interactio“ sinchroninio vertimo paslaugai.
 2. Pateikti UAB „Interactio“ vadybinius sprendimus, kurie didintų klientų vertę.

Tyrimo metodai. Antrinių šaltinių ir mokslinės literatūros bus atliekam analizė bei globalus sinchroninio vertimo paslaugos vartotojų kiekybinis tyrimas norint sužinoti ir įvertinti esamą paslaugos vertės suvokimą vartotojų atžvilgiu. Vykdant kiekybinį tyrimą bus taikomas apklausos metodas su UAB „Interactio“ sinchroninio vertimo vartotojais. Šis metodas padės pasiekti didesnį skaičių vartotojų ir tai yra svarbu norint sužinoti kuo aiškesnę nuomonę.

Darbo praktinė vertė. Atliktos analizės padeda geriau suvokti esamą UAB „Interactio“ padėtį rinkoje. Atlikus empirinį tyrimą bei radus tikslingus vadybinius sprendimus suteikiama galimybė įmonei efektyviai perduoti vertę ir supratimą apie paslaugą klientui. Empirinio tyrimo gauti rezultatai ir duomenys parodo esamą paslaugos suvokiamą vertę ir jos perdavimo efektyvumą klientams. Norint pateikti vadybinius sprendimus ir kurti strategiją yra labai svarbu žinoti esamą įmonės padėtį rinkoje, paslaugos sukuriamą vertę klientams. Taigi, gauti tyrimo rezultatai bei tikslingi vadybiniai sprendimai gali padėti efektyviau perteikti paslaugos kuriamą vertę klientams ir taip pasiekti aukštesnį konkurencingumo lygį.

Loginė darbo struktūra. Rašto darbas sudaryta iš trijų dalių: situacijos analizė, empirinis tyrimas ir vadybiniai sprendimai. Pirmajame etape – situacijos analizė, aprašoma bendra informacija apie įmonę, jos veiklą, valdymo struktūrą ir visa svarbi informacija susijusi su įmonės dydžiu, žmonių skaičiumi, valdymo struktūra. Taip pat šiame etape bus pateikiama funkcinės srities analizė – pozicionavimo analizė. Antrame etape pateikiamas empirinis tyrimas, kuris sieks išsiaiškinti sinchroninio vertimo paslaugos vartotojų suvokiamą vertę įmonės atžvilgiu. Rezultatai skirti paslaugos sukuriamos vertės nustatymui ir suvokimui nustatyti vartotojų rinkoje. Trečioje dalyje pateikiami vadybiniai sprendimai. Šioje dalyje pateikiamos bendros įmonės paslaugos vertės suvokimo ir perdavimo klientui problemos bei pateikiamos rekomendacijos, kaip UAB „Interactio“ galėtų geriau perduoti paslaugos kuriamą vertę, kad klientas geriau suvoktų.


Turinys

 • Įvadas5
 • Situacijos analizė6
 • Bendra informacija apie įmonę6
 • Rinkodaros kompleksas6
 • Rinkos analizė8
 • Vartotojų analizė15
 • Konkurentų analizė17
 • Makroaplinkos analizė22
 • SSGG analizė24
 • Literatūros sąrašas25

Reziumė

Autorius
natasa369
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 2, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai

Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė

Vadyba Kursinis darbas magnolija
Temos aktualumas. Transportas, svarbi ūkio šaka, apimanti krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant...