Kvapų, išsiskiriančių iš nuotekų surinkimo talpos, mažinimo priemonės parinkimas

39 psl. / 8000 žod.

Ištrauka

Pagrindinė problema laikant buitines nuotekas nesandariose talpose yra oro tarša kvapais. Kvapai – tai atitinkamų cheminių medžiagų (sieros vandenilis, amoniakas, lakieji organiniai junginiai, merkaptanai, ir kt.) emisijos į orą.

Norint sumažinti buitinių nuotekų surinkimo talpos sklindantį kvapą, šiame darbe bus parinktas ir pritaikytas nuotekų talpos dangtis su bioįkrova. Tam tikslui bus atliktas eksperimentinis tyrimas, kurio metu bus nustatyta kvapų emisijos koncentracija iš buitinių nuotekų surinkimo talpos.

Darbo aktualumas. Nors oro taršos mažinimo srityje yra padaryta didelė – pažanga, tačiau  individualių namų, kuriuose nėra centralizuotos  nuotekų surinkimo sistemos, keliama oro, dirvožemio tarša tebėra viena aktualiausių aplinkosauginių problemų.

Darbo problema. Miestuose vandentiekio ir nuotekų tinklai yra pakankamai gerai išvystyti, tačiau priemiesčiuose jų  dažniausiai nėra. Visur, kur nėra centralizuotos nuotekų sistemos, didelė problema tampa buitinės nuotekos.  Buitinių nuotekų kaupimo talpos skirtos gyvenamųjų namų buitinėms nuotekoms kaupti ir laikyti iki jų išsiurbimo ir išvežimo. Tinkamai įrengtos ir tvarkingai eksploatuojamos buitinių nuotekų talpos nedaro neigiamo poveikio aplinkai. Kai talpos yra nesandarios - teršia atmosferos orą, aplinką, bei dirvožemį, skleidžia nemalonų kvapą.

Darbo objektas. Kvapų išsiskiriančių iš buitinės nuotekų surinkimo talpos, mažinimo priemonės pritaikymas.

Darbo tikslas. Pritaikyti – kvapų, išsiskiriančių iš nuotekų surinkimo talpos, mažinimo priemonę.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti kvapų sampratą ir prevenciją.
 2. Išanalizuoti kvapus, išsiskiriančius iš analizuojamos nuotekų surinkimo tapos.
 3. Parinkti kvapų mažinimo priemonę.
 4. Atlikti kvapų mažinimo priemonės aplinkosauginius, ekonominius skaičiavimus.

Darbo metodas: Įvairios literatūros – mokslinių, teisinių straipsnių analizė norint aprašyti kvapų susidarymo šaltinius, jų poveikį aplinkai , sveikatai jų mažinimo priemones.

Darbo struktūra: Baigiamąjį darbą sudaro įvadas ir 4 skyriai, išvados, santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, naudota literatūra. Darbo apimtis be priedų – 36 puslapių, darbe  yra 13 paveikslų, 3 lentelės. Literatūros sąrašą sudaro 19 šaltinių.

Baigiamajame darbe pasiekti šie studijų rezultatai:

 1. Analizuos teršiančias medžiagas aplinkos ore.
 2. Parinks aplinkosauginiu požiūriu veiksmingą technologinę įrangą, užtikrinančią geriausių prieinamų gamybos būdų įgyvendinimą.
 3. Taikys metodus ir technologijas, leidžiančias mažinti oro taršą.
 4. Informuos visuomenę aplinkosaugos klausimais.

Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA5
 • SUMMARY6
 • ĮVADAS7
 • 1. KVAPŲ SAMPRATA IR PREVENCIJA9
 • 1.1. Kvapų susidarymo šaltiniai ir nuotekų tvarkymo ypatumai individualiuose namuose9
 • 1.2. Kenksmingų kvapų poveikis aplinkai, sveikatai ir mažinimo priemonės13
 • 1.3. Pagrindiniai kvapus reglamentuojantys Lietuvos teisės aktai18
 • 2. KVAPŲ, IŠSISKIRIANČIŲ IŠ ANALIZUOJAMOS NUOTEKŲ SURINKIMO TALPOS, CHARAKTERISTIKA21
 • 2.1. Išsiskiriančių kvapų analizės metodai21
 • 2.2. Nuotekų surinkimo talpos apibūdinimas ir tyrimo rezultatai24
 • 3. KVAPŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS PARINKIMAS29
 • 3.1. Nuotekų talpos dangčio su bioįkrova veikimo principas29
 • 3.2. Nuotekų talpos dangčio su bioįkrova parinkimas31
 • 4. KVAPŲ, MAŽINIMO PRIEMONĖS APLINKOSAUGINIAI – EKONOMINIAI SKAIČIAVIMAI34
 • IŠVADOS366
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI37
 • PRIEDAI37

Reziumė

Autorius
amnne
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Chemija
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Geg 31, 2018
Apimtis
39 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai