Priesaginių emocinio vertinimo raiškos vedinių vertimas iš ispanų kalbos į anglų kalbą Migelio de Servanteso romane „Išmoningasis idalgas Don Dichotas iš La Mančos

53 psl. / 16108 žod.

Ištrauka

Žodžių daryba yra procesas, dažnai keliantis sunkumų ne tik užsienio kalbą besimokantiems, bet ir profesionalams, kurių darbo specifika glaudžiai susijusi su morfologinėmis žodžių darybos priemonėmis. Kartais gali pasirodyti, jog žodžių darybos procesas visiškai pavaldus yra tik gimtakalbiams, nes net lingvistikos specialistams tenka ieškoti bei remtis nemažai gramatinių taisyklių. Nors leksiniai vienetai išvedami  atsižvelgiant į daugybę taisyklių,  daugelis jų gali būti pritaikomos tik tam tikroje kalboje. Dėl šios priežasties apgaulinga manyti, jog vertime svarbiausia perteikti semantinę reikšmę. Vertėjas taip pat privalo atsižvelgti į gramatinį ekvivalentiškumą. Šiuo atveju žodžių daryba reikalauja ypatingo dėmesio, nes vienos kalbos darinys (žodžių darybos priemonėmis sudarytas žodis) ne visuomet turi atitikmenį kitoje kalboje.

Egzistuoja dvi žodžių darybos rūšys, kurių būdu sudaromi vediniai ir dūriniai. Dūriniai (dūrybos proceso produktas) yra formuojami iš dviejų savarankiškų žodžių, o  vediniai (vedybos proceso produkto) yra žodžiai su prijungtu afiksu. Pastaroji rūšis yra sudėtingesnė, kadangi vediniai gali būti priešdėliniai, priesaginiai arba galūniniai. Ko gero, dažniausiai yra sutinkami vediniai, kurių sudarymo principas remiasi priesagos pridėjimu prie kamieno. Žodžių darybos būdas vedyba ir bus aptariamas šiame kursiniame darbe apie vertimą iš ispanų kalbos į anglų kalbą.

Akivaizdu, jog tiek anglų, tiek ispanų kalboje vyrauja žodžiai, sudaryti būtent vedybos būdu. Vis dėlto, ne visada yra lengva tarp šių dviejų kalbų surasti atitikmenis, kurie būti ekvivalentiški. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog anglų kalba gausi gana produktyvių priesagų, jos dominuoja ne visose srityse. Pavyzdžiui, anglų kalboje gana retai sutinkamos priesagos, naudojamos emocinei vertinimo raiškai atskleisti. Visgi ispanų kalboje egzistuoja galybė priesagų, skirtų mažybinėms ir malonybinėms žodžių formoms sudaryti. Vis dėlto  tai nereiškia, kad anglų kalbos vartotojai vengia pavadinti objektus ar subjektus deminutyviniais terminais. Anaiptol, galima daryti prielaidą, kad ši funkcija reiškiama kitais būdais. Tad šiuo tyrimu bus siekiama nustatyti, kokie ispanų kalbos deminutyvinių priesagų atitikmenys yra vartojami anglų kalboje tam pačiam niuansui išreikšti. Tuo pačiu bus atsižvelgiama, ar vertime išsaugomos denotacinė (pagrindinė) bei konotacinė (šalutinė) reikšmės, kurios yra perteikiamos originalo tekste. Konotacija šiuo atveju yra gana svarbi, nes ja atskleidžiama ekspresyvi emocinė ar vertinamoji raiška.

Šio kursinio darbo objektas yra ispanų ir anglų kalbų teigiamo emocinio vertinimo raiškos palyginimas atsižvelgiant į priesaginių vedinių darybos principus. Atliekamo tyrimo tikslas yra nurodyti, kokiomis priemonėmis anglų kalboje perteikiamos reikšmės, kurios ispanų kalboje paprastai žymimos deminutyvinėmis priesagomis.

Pagrindiniai tyrimo uždaviniai:

 1. Perteikti gramatinius vedinių su deminutyvinėmis priesagomis aspektus ispanų ir anglų kalboje nagrinėjant Migelio de Servanteso romano Don Quijote de la Mancha (Išmoningasis idalgas Don Kichotas iš La Mančos) ir jo vertimo į anglų kalbą Don Quixote;
 2. Apibrėžti semantines emocinės raiškos priesagų reikšmes;
 3. Įvardinti ispaniškų vertinamųjų priesagų atitikmenis anglų kalboje.
 4. Ištirti, kokiomis kitomis konstrukcijomis kūrinyje Don Quijote de la Mancha ir jo angliškame vertime yra perteikiamos deminutyvų, augmentatyvų bei pejoratyvų reikšmės;

Apibendrintai galima teigti, jog šiuo lingvistiniu tyrimu siekiama išsiaiškinti, ar įmanoma vertime tomis pačiomis morfologinėmis priemonėmis išlaikyti denotacinę bei konotacinę reikšmes. Kitaip tariant, šiame darbe bus įrodinėjama, kad vertėjo siekiu turėtų būti ne tik ekvivalentiškų leksinių vienetų atradimas, bet ir emocinis kalbančiojo minčių perteikimas. Šiuo atveju deminutyvai kelia nemažai keblumų, kadangi ispanų kalboje jų itin gausu, o vartojimas priklauso ne tik nuo morfologinių faktorių, bet ir nuo emocinio vertinimo raiškos. Nors anglų kalboje malonybinių priesagų kiekis kur kas mažesnis, akivaizdu, kad deminutyvinės reikšmės turėtų būti perteikiamos kitais būdais.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • I. LITERATŪROS APŽVALGA7
 • 1.1. Deminutyviniai vediniai ispanų kalboje (gramatiniai aspektai)7
 • 1.2. Deminutyviniai vediniai anglų kalboje (gramatiniai aspektai)9
 • 1.3. Deminutyvinių priesagų reikšmės ispanų kalboje10
 • 1.4. Deminutyvinių priesagų reikšmės anglų kalboje12
 • 1.5. Kitos konstrukcijos deminutyvinėms reikšmėms perteikti13
 • 1.6. Dalinės išvados14
 • II. TYRIMO METODOLOGIJA16
 • III. EMPIRINIS TYRIMAS17
 • 3. Deminutyvai17
 • 3.1. Deminutyvų vertimas tarnybiniais žodžiais17
 • 3.1.1. Būdvardžiai small ir little17
 • 3.1.2. Būdvardis young ir kiti variantai jaunam amžiui akcentuoti25
 • 3.1.3. Būdvardis short27
 • 3.1.4. Kiti tarnybiniai žodžiai27
 • 3.2. Deminutyvų vertimas leksiniais sinonimais29
 • 3.2.1. Mažumo sema29
 • 3.2.2. Jaunumės sema31
 • 3.2.3. Stiprumo sema32
 • 3.2.4. Subjektyvumo sema33
 • 3.2.5. Leksikalizuota sema33
 • 3.3. Deminutyvinių formų neperteikimas36
 • 3.3.1. Mažumo ir jaunumės praleidimas36
 • 3.3.2. Stiprinimo praleidimas38
 • 3.3.3. Subjektyvumo praleidimas38
 • 3.4. Deminutyvų daryba afiksais40
 • 4. Augmentatyvai41
 • 4.1. Augmentatyvų vertimas tarnybiniais žodžiais41
 • 4.1.1. Būdvardis great41
 • 4.1.2. Būdvardis big42
 • 4.1.3. Kiti tarnybiniai žodžiai43
 • 4.2. Augmentatyvų vertimas leksiniais sinonimais44
 • 4.3. Leksikalizuoti augmentatyvai45
 • 5. Pejoratyvai47
 • IŠVADOS48
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS51
 • ŠALTINIAI52
 • SANTRAUKA (SUMMARY)52

Reziumė

Autorius
ajilenrok
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€12.60
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 1, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

Kalbotyros mokslų atstovas Deividas Kristalas teigia: ,,Pabandykite įsivaizduoti, kas nutiktų, jeigu anglų kalba ir toliau plistų kaip iki šiol. Galbūt kada nors tai būtų vienintelė kalba, kurios reikėtų mokytis , o jei taip nutiktų, tai būtų didžiausia pasaulį kada nors ištikusi nelaimė. Ar pritartumėte šiai minčiai? Argumentuokite savo požiūrį

Literatūra Rašinys eha112
Be abejo, tai būtų kada nors pasaulį ištikusi labai didelė nelaimė. Aš visiškai pritariu kalbotyros mokslų daktaro minčiai ir pabandysiu argumentuoti kalbininko mintį...

Literatūrologė Brigita Dimavičienė teigia, kad svarbiausias paauglių literatūros tikslas – „sudominti labai reiklų skaitytoją, todėl knygos, kurios kalba su paaugliu jam suprantama kalba, išlieka populiariausios.“ Pagrįskite arba paneikite šią mintį remdamiesi savo skaitytais kūriniais

Literatūra Rašinys sweetdreams
Kiekviena knyga yra naudinga, bet ne visos pritraukia šiuolaikinio jaunimo dėmesį. Norint sudominti reiklų skaitytoją, turi rašyti paaugliui suprantama kalba. Knygose turi...

Publicistas Konradas Virgiejus rašė: „Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemą.

Literatūra Rašinys 2016 m. ruta.folk
Publicistas Konradas Virgiejus rašė: „Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“. Argumentuotai...

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“,– prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste

Literatūra Rašinys 2019 m. dofkanas
Kalba – be galo svarbi mūsų šalies istorijos ir kultūros dalis. Kiekvienas gali didžiuotis galėdamas kalbėti gimtąja kalba, ją puoselėti, bei saugoti. Gimtoji...