Nusidėvėjimo ir amortizacijos apskaita

27 psl. / 5451 žod.

Ištrauka

Buhalterinė apskaita – tai verslo kalba, kuri renka, apdoroja ir perduoda finansinės išraiškos informaciją apie ūkio subjektų veiklą vidaus ir išorės apskaitos informacijos vartotojams, kurie priima ekonominius sprendimus. Taip ją apibūdina Rudžionienė K. [22]. Pagal LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą [23] bei 1-ąjį verslo apskaitos standartą [24] finansinės atskaitomybės tikslas – teikti naudingą ir teisingą informaciją, skirtą apskaitos informacijos vartotojų sprendimams priimti. Be to, Zinkevičienė D., Rudžionienė K. [25] mano, kad įmonės administracijos vadovas, parinkdamas apskaitos metodus ir finansinės atskaitomybės sistemą, turėtų nustatyti jam svarbius informacijos vartotojus: suinteresuotus asmenis, jų savybes ir orientuotis į jų poreikį.

Kalbant apie ilgalaikį materialųjį turtą, jis palaipsniui nusidėvi, netenka savo fizinių savybių, be to, sensta - dėvisi moraliai. Įsigijimo vertė per visą naudingo turto eksploatacijos laiką nurašoma į sąnaudas ir šitaip sukaupiamos lėšos susidėvėjusiam turtui atkurti. Kadangi nusidėvėjimo sąnaudos yra mažinančios neapmokestinamąjį pelną, todėl kiekvienai įmonei yra labai svarbi teisinga ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Be to, ilgalaikio turto įsigijimo savikainos, nusidėvėjimo skaičiavimo apskaitos klausimams būtina skirti ypatingą dėmesį.

Darbo tikslas: išaiškinti amortizaciją bei nusidėvėjimą apskaitoje bei įvertinti kaip tai vyksta ,,XX” įmonėje.

Darbo uždaviniai:

 • Aptarti turto sampratą;
 • Išanalizuoti nematerialaus turto amortizacija;
 • Išanalizuoti nematerialaus turto amortizacijos apskaitos metodus;
 • Išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą;
 • Išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaitos metodus.
 • Padaryti įmonės ,,XX” veiklos analizę.

Darbo struktūra:

 • Mokslinės literatūros šaltinių apžvalga;
 • Praktinė užduotis.

Darbo metodai:

 • Šaltinių analizė;
 • ,,XX” įmonės apskaitos analizė.

Turinys

 • ĮVADAS5
 • SĄVOKOS6
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ŠALTINIŲ APŽVALGA7
 • 1.1. Turto samprata7
 • 1.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimai ir amortizacijos normatyvai8
 • 1.3. Nematerialiojo turto amortizacija10
 • 1.3.1 Nematerialiojo turto amortizacijos apskaitos metodas11
 • 1.4. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas12
 • 1.4.1. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaitos metodai13
 • 1.4.1.1. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas14
 • 1.4.1.2. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas15
 • 1.4.1.3. Dvigubas – mažėjančios vertės metodas16
 • 1.4.1.4. Metų skaičiaus metodas17
 • 2. PRAKTINĖ UŽDUOTIS19
 • 2.1. Nematerialiojo turto amortizacija19
 • 2.2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas20
 • IŠVADOS24
 • NAUDOTA LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Darbo apmokėjimo organizavimas ir jo apskaita

Ekonomika Referatas detema
Darbas pirmo dešimtmečio pradžios, bet teorinė informacija aktuali ir šiandien. Darbo apmokėjimo vaidmuo labai svarbus motyvuojant darbuotojus dirbti efektyviai ir kokybiškai,...