“X” įmonės konkurencingumo didinimo galimybės diegiant informacines technologijas

42 psl. / 11871 žod.

Ištrauka

Šiuo metu nė viena įmonė negali sau leisti nepaisyti objektyvaus konkurencijos būtinumo. Jos turi stengtis su­prasti bei išmokti konkurencinės kovos meno.  Ne išimtis ir Lietuvos įmonės. Dauguma jų  patiria nuolat stiprėjantį konkurencinį spaudimą tiek iš vietinių, tiek iš tarptautinių konkurentų.

Šioje kovoje būtina pamiršti praėjusio amžiaus pradžios nuostatą, jog pagrindinis plėtros garantas yra gaminamos produkcijos kiekio didinimas. Ją keičia naujos idėjos, susijusios su žmogaus kompetencijų ir informacinių technologijų vystymu. Informacija, kaip strateginis išteklius, tampa labai svarbus, o dažnai lemiantis konkurencinio pranašumo veiksnys.

Informacinių technologijų reikšmę konkurencingumui lemia platus jų panaudojimas įmonės veikloje.  Svariausia informacinių technologijų panaudojimo priemone tampa internetas, kuris  daro vis di­desnį poveikį santykiams tarp įmonių ir išorinių objektų, taip pat ir organizuojant vidaus darbo procesus. Internetas padidina informacijos ir žinių kūrimo, saugojimo ir paskirstymo galimybes visai įmonei, visiems jos darbuotojams ir turi galimybių gerokai sumažinti verslo pro­cesų kainą.

Kita svarbi konkurencingumo didinimo panaudojant informacine technologijas sritis – įmonės kompiuterinio tinklo organizavimas, kuris  sudaro prielaidas darbo našumui didinti, konkurenciniam pranašumui įgyti, klientų aptarnavi­mo kokybei gerinti, nes informacija gali būti greitai skleidžiama elektroniniu organizacijos tinklu, ir į vieną visumą sujungiami įvairūs mechanizmai, duomenų bazės, padaliniai, darbo grupės ir atskiros darbo vietos. Šitaip išnaudojamos kompiuterių ir telekomunikacijų galimybės. Kita vertus,  kompiuterinės technologijos gali ir mažina įmonės veiklos kaštus bei užtikrina didesnę vertę vartotojui kas yra pagrindinės prielaidos įmonės konkurencinio pranašumo didinimui.

Sparti informacinių technologijų plėtra tiesiogiai įtakoja organizacijų veiklą, atveria naujas galimybes komunikacijai, produktų vystymui, vartotojų poreikių  tenkinimui. Galima teigti, jog  konkurencingumo didinimas panaudojant informacines technologijas, leidžia įmonei įtvirtinti savo pozicijas rinkoje, aplinkos pokyčiuose ar kylančiuose sunkumuose, įžvelgti ne problemas, o galimybes bei pranokti konkurentus. Gebėjimas panaudoti informacines technologijas  turėtų būti Lietuvos įmonių konkurencingumo ir net išlikimo sąlyga. Todėl nėra abejonių, kad šiandieną, ši nagrinėjama tema labai aktuali rinkos sąlygomis veikiančioms įmonėms.

Tyrimo problema. Įmonės susiduria su įvairiomis konkurencingumui būdingomis problemomis, kurias retai pavyksta išspręsti vien vadybiniais ar finansiniais metodais. Įmonių vadovams trūksta žinių apie informacinių technologijų įtaką įmonės  konkurencingumui, todėl dažnai jie nepakankamai įvertina  jų svarbos įmonės veikloje.

Darbo objektas: įmonės konkurencingumas.

Darbo tikslas: išanalizuoti įmonės konkurencingumo didinimo galimybes diegiant informacines technologijas.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti konkurencingumo sampratą, veiksnius ir šaltinius;
 2. Išanalizuoti konkurencingumo didinimo priemones diegiant informacines technologijas;
 3. Išaiškinti informacinių technologijų poveikį įmonės vidinei veiklai

Tyrimo metodai: teorinė literatūros analizė.


Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. ĮMONĖS KONKURENCINGUMO DIDINIMO DIEGIANT KOMPIUTERINES TECHNOLOGIJAS TEORINĖ ANALIZĖ
 • 1.1. Konkurencingumo samprata
 • 1.2. Konkurencingumo didinimo veiksniai ir šaltiniai
 • 1.3. Informacinių technologijų samprata ir panaudojimas įmonėje
 • 1.4. Informacinių technologijų įtaka įmonės konkurencingumui
 • 1.5. Įmonės veiklos tobulinimas diegiant informacines technologijas
 • 2. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ POVEIKIS ĮMONĖS VIDINEI VEIKLAI
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.68
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Gru 19, 2019
Apimtis
42 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

X įmonės konkurencingumo veiksnių tyrimas

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. jevgenij1992
Pagrindinis kiekvienos valstybės tikslas yra užtikrinti pastovius ir aukštus ekonomikos augymo tempus, pakankamai aukštą bei nuolat kylantį šalies pragyvenimo lygį. Norint tai pasiekti...

Įmonės "X" pardavimų didinimo analizė

Vadyba Kursinis darbas sandra30
Temos aktualumas. Įmonių, užsiimančių pramogų verslu, tikslas yra kuo pelningiau, mažesnėmis sąnaudomis parduoti prekes, plėsti rinką. Įmonė privalo nuolatos sekti rinkos pokyčius, ją...