Kelionių agentūros "X" personalo valdymas

30 psl. / 6585 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Atsiradus tarpvalstybinei prekybai prasidėjo ekonominės globalizacijos reiškinys, kuris per pastaruosius 20-30 metų dar labiau suintensyvėjo. Šis, ne vien tik ekonomiką veikiantis, fenomenas sąlygoja, kad verslo aplinka tapo kaip niekada dinamiška: išaugo konkurencija, plečiasi tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo tinklai, vyksta sparti technologinė pažanga bei įvairių susivienijimų kūrimasis, auga visuomenės poreikiai. Su šiomis problemomis susiduria, ko gero, kiekviena įmonė, kurių vadovai pamažu įsitikina, kad didžiausias organizacijos turtas yra ne naujausi įrengimai, moderni technika ar šiuolaikiški pastatai, o žmogiškieji ištekliai – patikimi bei kompetentingi darbuotojai, kurių asmeninės savybės ir kompetencija atitinka įmonės poreikius bei vertybes. Vadybos mokslas su žmogiškųjų išteklių arba personalo valdymo veiklomis susijusius klausimus plačiai nagrinėja jau nebe pirmą dešimtmetį, tačiau pastaruoju metu dėmesys tam yra gerokai didesnis nei bet kada anksčiau. Tokį pasikeitimą nulėmė tai, jog buvo suprasta, kad personalas yra kone esminis bet kurios įmonės turimas gamybos veiksnys (kartu ir konkurencinio pranašumo įrankis), ypač verslo subjektams, dirbantiems paslaugų sektoriuje.

Pasak Strazdienės ir kt. (2011), personalo valdymas kaip specifinė valdymo rūšis egzistuoja tik socialinių organizacijų rėmuose. Nors organizacijos yra skirtingos tiek savo prigimtimi, tiek atliekamomis funkcijomis, tačiau visos jos turi ir bendrų bruožų. Pirmasis iš jų yra organizacijos tikslas. Skirtingoms organizacijoms jis yra skirtingas, tačiau organizacijos viduje jis turi būti bendras visiems tos organizacijos darbuotojams. Antras būdingas bruožas – personalas. Be jo negali egzistuoti nė viena šiuolaikinė organizacija. Kaip kitus bruožus dar galime išskirti asmeninių poreikių bei interesų tenkinimą bei organizacijos kultūrą. Visi šie bruožai organizacijose būna labai glaudžiai susiję, persipynę vienas su kitu, tačiau kertiniu elementu vis tiek lieka žmonės, todėl tyrimai šioje sferoje yra itin reikšmingi.

 Problematika. Taigi, kaip teigia Strazdienė ir kt. (2011), personalo valdymas yra viena iš kertinių organizacijos egzistavimo sąlygų. Tačiau, personalo valdymas nėra vien praktinė veikla, tai kartu ir politika. Abi šios veiklos negali būti atliekamos bet kaip, dėl to sukurta nemažai teisės aktų, reglamentuojančių personalo valdymą. Pavyzdžiui, darbo kodeksas pats savaime nėra dokumentas, nurodantis kaip konkrečiai valdyti personalą, tačiau jis numato daugelį gairių, nustatant santykius tarp darbdavio ir darbuotojo. Reikėtų pažymėti, jog dokumentai kuriami ne vien tik valstybės mastu. Didžioji personalo vadybos proceso įforminimo dokumentais dalis atliekama pačioje organizacijoje. Pastaroji dokumentacija būna labai konkreti, liečianti tik tos organizacijos veiklos sritis. Tačiau visi organizacijoje rašomi dokumentai turi būti tinkamos formos, juridiškai galiojantys bei saugomi nustatyta tvarka. Tačiau vien tinkamas dokumentacijos tvarkymas pats savaime neužtikrina gero personalo valdymo. Pfeffer (2007) teigia, kad didžiausi su personalo valdymu susiję iššūkiai slypi ne darbuotojų kompetencijoje ar lojalume, tačiau efektyvių organizacijų ir stiprių lyderių trūkume. Tai, pasak minėto autoriaus, trukdo darbuotojams atsiskleisti ir yra personalo valdymo „Achilo kulnu“. Norint detaliai išsiaiškinti, kaip personalo valdymas vyksta realybėje, būtina išanalizuoti konkrečią situaciją, todėl šio kursinio darbo tyrimo objektu pasirinktas kelionių agentūros „Krantas travel“ personalo valdymas.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti kelionių agentūros „Krantas travel“ personalo valdymo ypatumus. Norint sėkmingai pasiekti išsikeltą tikslą, būtina atlikti tokius tyrimo uždavinius:

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apibrėžti personalo valdymo sampratą;
 2. Aprašyti personalo valdymo veiklų turinį;
 3. Nustatyti personalo valdymo vidinius ir išorinius veiksnius;
 4. Ištirti UAB „Krantas travel“ personalo valdymo ypatumus.

Darbo metodai:

1. Mokslinės literatūros analizė;

2. Kiekybinio tyrimo metodas – anketinė apklausa;

3. Statistinė apklausos duomenų analizė Microsoft Excel 2013 programa.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ5
 • 1.1. Personalo valdymo samprata ir turinys5
 • 1.2. Personalo valdymo veiklų apžvalga7
 • 1.3. Aplinkos veiksnių įtaka personalo valdymui8
 • 2. TYRIMO DIZAINAS11
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas11
 • 2.2. UAB „Krantas travel“ veiklos pristatymas12
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS14
 • IŠVADOS23
 • REKOMENDACIJOS24
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25
 • PRIEDAI27

Reziumė

Autorius
simonyti4
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 29, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Praktika kelionių agentūroje

Vadyba Praktikos ataskaita tigerlillish
Lietuvoje turizmo veikla užsiima šios įmonių rūšys – kelionių agentūros, kelionių organizatoriai ir kelionių operatoriai. Kelionių operatoriai tik kuria produktus, o juos parduoda...

Šiuolaikinės personalo valdymo teorijos

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. kriss1992
Nuo senovės vadovams jau reikėjo efektyvios planavimo, organizavimo, personalo, sprendimų vykdymų ir kontrolės sistemos, bet ilgą laiką nebuvo jokio centralizuoto žinių šaltinio. Nebuvo...

Praktikos ataskaita kelionių agentūroje

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. llidell
Profesinės veiklos praktiką atlikau kelionių agentūroje „Inter Travel“, kuri pradėjo savo veiklą nuo 2010 m. rugpjūčio 18 d. Įmonė įregistruota Valstybės įmonių Registro...