Asmens aptarnavimas viešojo administravimo institucijose: teoriniai ir praktiniai aspektai

37 psl. / 10081 žod.

Ištrauka

Darbo temos aktualumas. Pastebėtina, kad asmens aptarnavimo viešojo administravimo institucijose tema Lietuvos teisės doktrinoje yra mažai nagrinėjama. Taip pat, keliuose administracinės teisės vadovėliuose pateikiama jau neaktuali informacija, susijusi su anksčiau galiojusiu teisiniu reguliavimu. Tai natūralu, kad vystantis valstybei keičiasi ir įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai. Todėl, atsižvelgiant į tai, darbe bus pateikiami naujausi asmens aptarnavimo viešojo administravimo institucijose teoriniai ir praktiniai aspektai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalis nurodo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms – tai pamatinė asmens aptarnavimo viešojo administravimo institucijose nuostata. Deja, kartais pasitaiko situacijų, kai viešojo administravimo institucijų valstybės tarnautojai nevykdo savo konstitucinės priedermės tarnauti žmonėms ir atlieka neteisėtus veiksmus asmenų atžvilgiu. Todėl, yra aktualu išnagrinėti asmenų aptarnavimo viešojo administravimo instituijose kokybę analizuojant realius praktinius pavyzdžius.

Darbo tikslas. Darbo tikslas tai asmens aptarnavimo viešojo administravimo institucijose teorinių ir praktinių aspektų nagrinėjimas.

Darbo uždaviniai:

1. Pateikti atnaujintą asmens aptarnavimo viešojo administravimo institucijose sampratą.

2. Išanalizuoti, kaip yra vykdomas asmens aptarnavimas viešojo administravimo institucijose ir kokie pagrindiniai norminiai teisės aktai tai reguliuoja.

3. Išnagrinėti asmens aptarnavimo viešojo administravimo institucijose principų turinį bei pateikti pavyzdžių iš teismų praktikos, siekiant geriau atskleisti, su kokiomis problemomis susiduria aptarnaujami asmenys ir viešojo administravimo institucijos.

Darbo objektas. Darbo objektas tai asmens aptarnavimas viešojo administravimo institucijose ir jo atnaujintas teisinis reguliavimas, asmens aptarnavimo viešojo administravimo institucijose samprata ir principai, taip pat Lietuvos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo praktikos analizė ir joje išryškėjanti problematika.

Darbo metodai:

1. Lingvistinis metodas buvo naudojamas siekiant pateikti atitinkamų terminų žodinę prasmę.

2. Sisteminis metodas buvo naudojamas tam, kad nustatyti teisės normų vietą teisės aktų hierarchijoje, atskleisti teisės normų ir teisės principų sąveiką.

3. Lyginamasis metodas buvo naudojamas siekiant palyginti skirtingų autorių pozicijas ir argumentus.

4. Istorinis metodas buvo naudojamas tam, kad atskleisti anksčiau galiojančių teisės aktų prasmę.

Svarbiausi šaltiniai. Visų pirma, nagrinėjamą temą padėjo atskleisti teisės mokslininkų darbai. Darbe daugiausia naudotasi A. Andruškevičiaus ir A. Bakavecko moksliniais darbais. Taip pat, buvo analizuojamos normonių teisės aktų nuostatos. Svarbiausi šiame darbe nagrinėjami teisės aktai tai Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės. Taip pat, darbe buvo remtasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • ASMENS APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE
 • SAMPRATA5
 • 1.1.  Asmens aptarnavimo viešojo administravimo institucijose apibrėžimas5
 • 1.2.  Asmens aptarnavimo viešojo administravimo institucijose konstituciniai pagrindai11
 • ASMENS APTARNAVIMAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE13
 • 2.1 Asmens aptarnavimo viešojo administravimo institucijose teisinis reglamentavimas ir jo reikšmė13
 • 2.2 Administracinės paslaugos samprata15
 • ASMENS APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE
 • PRINCIPAI18
 • 3.1 Administracinės teisės principų samprata18
 • 3.2 įstatymų viršenybės principas19
 • 3.3 Objektyvumo principas22
 • 3.4 Nepiktnaudžiavimo valdžia principas25
 • 3.5 „Vieno langelio“ principas29
 • IŠVADOS34
 • ŠALTINIŲ SĄRAŠAS        36

Literatūros sąrašas

 1. Teisės norminiai aktai:
 • 1) Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios, 1992, nr. 33-1014;
 • 2) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. Valstybės žinios, 2006, nr. 77-2975;
 • 3) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo. Valstybės žinios, 2007, nr. 94 – 3779;
 • 4) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo. Valstybės žinios, 2002, nr. 65 – 2656.
 1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina:
  • 1) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas 1997 m. gegužės 29 d. Valstybės žinios, nr. 3/97;
  • 2) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas 2004 m. gruodžio 13 d.

Valstybės žinios, nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03.

 • Specialioji literatūra:
  • 1) AMBRASAITĖ – BALYNIENĖ G. Administraciniai teismai Lietuvoje, nūdienos iššūkiai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2010;
  • 2) ANDRUŠKEVIČIUS A. Administracinės teisės principai ir normų ribos. Vilnius, Teisinės informacijos centras, 2004;
  • 3) ANDRUŠKEVIČIUS, A. Viešojo administravimo teisiniai pagrindai. Vilnius: Valstybės įmonė Registrų centras, 2011;
  • 4) ANDRUŠKEVIČIUS. A. Administracinė teisė, bendrieji teorijos klausimai, valdymo aktų institutas, ginčo santykių jurisprudenciniai aspektai. Vilnius: VĮ Registrų centro Teisinės informacijos departamentas, 2008;
  • 5) L. Teisės teorijos įvadas. Vilnius: Leidykla MES, 2012;
  • 6) A. Lietuvos administracinė teisė, bendroji dalis. Vilnius:

Mykolo Romerio universitetas, 2005;

 • 7) A. Administracinė teisė: teorija ir praktika. Vilnius: Leidykla MES, 2012;
 • 8) DAMBRAUSKIENĖ G. Lietuvos teisės pagrindai. Vilnius: Justitia, 2004;
 • 9) R. Lietuvos viešojo administravimo pagrindai. Vilnius: „Biznio mašinų kompanijos“ leidykla, 2000;
 • 10) DEVIATNIKOVAITĖ. I. Administracinė teisė: kategorijos, apibrėžimai, užduotys. Vilnius: Justitia, 2009;
 • 11) Europos Taryba. Viešasis administravimas ir privatūs asmenys. Justitia, 2004;
 • 12) J. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Leidykla „Mintis“, 1972;
 • 13) VAIŠVILA. A. Teisės teorija. Vilnius: Justitia, 2000.
 1. Teismų sprendimai:
  • 1) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija. 2013 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-442-1859-13;
  • 2) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija. 2011 m. lapkričio 14
 1. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-63-2965-11;
 • 3) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija. 2015 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-91-822/2015;
 • 4) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija. 2015 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-439-556/2015;
 • 5) Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija. 2013 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-552-241-13. V. Elektroniniai dokumentai:
 • 1) NAKTINIENĖ. G. Lietuvių kalbos žodynas [interaktyvus]. Lietuvių kalbos institutas, 2011 – 2013 [žiūrėta 2015 m. gegužės 9 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.lkz.lt/startas.htm>;
 • 2) Terminų žodynas [interaktyvus]. [žiūrėta 2015 m. gegužės 9 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/A/aptarnauti>.

Reziumė

Autorius
Elvyra Michejeva
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 7, 2020
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
37 psl.

Susiję darbai

Sutarčių rengimas: praktiniai aspektai

Teisė Prezentacija justxxx1
skaidrės pavyzdys: sutarties rengimo procesas • Informacijos surinkimas ir analizė • Sutarties rengimo strategijos pasirinkimas • Sutarties teksto rengimas • Sutarties projekto suderinimas...

LR vyriausybė kaip viešojo administravimo subjektas

Teisė Referatas 2018 m. viktorija.razauskaite
Viešasis administravimas apibrėžiamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų...