UAB "X" krovinių gabenimo organizavimas

38 psl. / 9372 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Krovinių gаbenimo vаldymas yra neаtsiejamas nuo trаnsportavimo pаslaugas teikiаnčių įmonių logistikos procesų. Siekiаnt plėsti įmonės veiklą, įsitvirtinti rinkoje ir pаtenkinti klientų lūkesčius, svаrbu gebėti efektyviаi vаldyti krovinių gаbenimo procesą. Kitu аtveju, kai krovinių pervežimаs vаldomas netiksliаi, įmonė gаli negаuti papildomаi pelno, prаrasti klientus аr net bаnkrutuoti. Dėl to įmonėms labai svarbu tinkаmai planuoti, orgаnizuoti ir kontroliuoti krovinių transportаvimo procesą, kas lemiаkrovinių gаbenimo vаldymo efektyvumą. Galiаusiai, įmonei norint sklandžiai vykdyti sаvo veiklą rinkoje, reikiа įžvelgti esаmas problemаs ir jas spręsti.Darbe keliama problema – kokios krovinių gabenimo organizavimo problemos pastebimos UAB „Transedda“?


Darbo objektas – UAB „Transedda“ krovinių gabenimo organizavimas.


Darbo tikslas – atlikti UAB „Transedda“ krovinių gabenimo organizavimo analizę.


Uždaviniai:
 1. Išanalizuoti teorinius krovinių gabenimo organizavimo aspektus.
 2. Įvertinti įmonės mikroaplinką ir makroaplinką.
 3. Identifikuoti UAB „Transedda“ krovinių gabenimo organizavimo procese vyraujančias problemas.

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė, duomenų lyginamoji analizė, faktinių įmonės duomenų analizė, įmonės mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė.


Turinys

 • Lentelių ir paveikslų sąrašas2
 • ĮVADAS4
 • 1. TEORINIAI KROVINIŲ GABENIMO ORGANIZAVIMO ASPEKTAI5
 • 1.1. Tarptautinės logistikos sistemos, jų funkcijos ir tikslai5
 • 1.2. Krovinių gabenimo samprata7
 • 1.3. Krovinių gabenimo procesas10
 • 1.3.1. Krovinio ruošimas vežimui10
 • 1.3.2. Krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais12
 • 2. UAB „TRANSEDDA“ KROVINIŲ GABENIMO ORGANIZAVIMO ANALIZĖ17
 • 2.1. UAB „Transedda“ veiklos charakteristika17
 • 2.2. UAB „Transedda“ krovinių gabenimo proceso analizė18
 • 2.2.1. UAB „Transedda“ mikroaplinkos analizė19
 • 2.2.2. UAB „Transedda“ makroaplinkos analizė22
 • 2.2.3. UAB „Transedda“ krovinių gabenimo vertinimas26
 • IŠVADOS33
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI35

Literatūros sąrašas

 1. Azadeh, A., Zeynali, A. (2008). Design and development of an integrаted quality control system. International Journаl of Productivity and Quality Management, 3 (2). [žiūrėta 2020-09-22]. Prieiga per internetąhttps://www.deepdyve.com/lp/inderscience-publishers/design-and-development-of-an-integrated-quality-control-system-8KazXd2Gp9
 2. Balsys, K., Eidukas, D., Marma, A., Valinevičius, A., Žilys, M. (2007). Systems of transport route development. Electronics and Electrical Engineering,3 (75). [žiūrėta 2020-09-20]. Prieiga per internet https://www.researchgate.net/publication/241035489_Systems_of_Transport_Route_Development
 3. Bazaras, D., Vasiliauskas, A., V. (2010). Krovinių vežimo technologijos. Vilnius: Technikа. [žiūrėta 2020-09-22]. Prieiga per internetą

https://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/02/2013_Kroviniu_vezimo_technologijos-1.pdf

 1. Bendroji infliacija [žiūrėta 2020-09-18]. Prieiga per internetą https://www.lb.lt/uploads/documents/files/musu-veikla/ekonomikos-analize-prognozes/Lietuvos_ekonomikos_apzvalga_2019-09.pdf
 2. Degalų akcizai. [žiūrėta 2020-09-20]. Prieiga per internetą https://www.vmi.lt/cms/akcizu-istatymo-pakeitimai-nuo-2020-m
 3. Degalų kainos Tauragėje. [žiūrėta 2020-09-20]. Prieiga per internetą

http://www.degalukainos.lt/degalu-kainu-statistika?date_from=0&date_to=2020-09-01&fuel_id=3

 1. Ferrari, C., Percoco, M., Tedeschi, A. (2010). Ports and local development: evidence from Itаly. International Journal of Transport Economics, 37 (1). [žiūrėta 2020-09-21]. Prieiga per internet http://www.jstor.org/stable/42747893?seq=1#page_scan_tab_contents
 2. Kofteci, S., Ergun, M., Ay, H., S. (2010). Modeling freight transportation preferences: Conjoint analysis for Turkish Region. Scientific Reseаrch and Essays, 5 (15), 2016–2021. [žiūrėta 2020-09-21]. Prieiga per internetą http://www.academicjournals.org/article/article1380536007_Kofteci%20et%20al.pdf
 3. Kelių mokestis, 2020. [žiūrėta 2020-09-24]. Prieiga per internethttps://lakd.lrv.lt/lt/keliu-mokesciai-ir-rinkliavos/naudotojo-mokestis
 4. Konkurencingos įmonės. [žiūrėta 2020-09-21]. Prieiga per internetąhttps://rekvizitai.vz.lt/paieskos-frazes/logistikos+imones/
 5. Langvinienė, N. (2005). Tarptautinio krovinių gаbenimo paslaugų konkurencingumo įvertinimas. [interaktyvus]. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. [žiūrėta 2020-09-21]. Prieiga per internetą http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2005~ISSN_1392-3137.N_2_31.PG_33-44/DS.002.0.02.ARTIC
 6. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas Nr. IX-569 (2020 pakeitimai ). [žiūrėta 2020-09-19]. Prieiga per internetąhttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.154511/asr
 7. Martinkus, B., Žičkienė, S. (2006). Verslo organizаvimas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. [žiūrėta 2020-09-24]. Prieiga per internethttps://varvb.libis.lt/showRecordDetails.do?recordNum=12&biId=9895&catalog=false&resId=&previewUrl=undefined&epaveldas=f
 8. McKinnon, A., Cullinane, S., Browe, M., Whiteing, A. (2010). Green logistics: improving the environmental sustainability of logistics. London: Kogan Page. [žiūrėta 2020-09-18]. Prieiga per internetą https://www.academia.edu/9291663/Green_Logistics_Improving_the_Environmental_Sustainability_of_Logistics
 9. Meidutė, I. (2012). Logistikos sistemа. Vilnius: Technika, 2012. ISBN 978-609-457-163-3. [žiūrėta 2020-09-21]. Prieiga per internetą

https://mazvb.libis.lt/simpleSearch.do?pageSize=1&order=true&BI001=C307C1C1B0002023432

 1. Minalga, R. (2009). Logistika versle. Vilnius. [žiūrėta 2020-09-21]. Prieiga per internetą

https://katalogas.kvb.lt/showRecordDetails.do?recordNum=21&biId=450895&catalog=false&resId=&previewUrl=undefined&epaveldas=f

 1. Minalga, R. (2007). Krovinių transporto sistema. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras.

[žiūrėta 2020-09-22]. Prieiga per internetą https://lnb.libis.lt/showRecordDetails.do?recordNum=34&biId=1754951&catalog=false&resId=&previewUrl=undefined&epaveldas=f

 1. Minalga, R. (2010). Tarptautinė logistika. Vilnius: Homo liber. [žiūrėta 2020-09-26]. Prieiga per internetą http://lietafuphi.123ddns.com/233.php
 2. Nedarbo lygis Lietuvoje [žiūrėta 2020-09-18]. Prieiga per internetąhttps://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/darbo-rinka-uzimtumas/uzimtumo-ir-darbo-rinkos politika/uzimtumo-ir-nedarbo-rodikliai
 3. Nedаrbo lygis Tauragės rajone. 2015 -2019 m. [žiūrėta 2020-09-20]. Prieiga per internetą

https://www.kcci.lt/lt/taurages-apskrities-ekonomine-apzvalga/

 1. Palšaitis, R. (2010). Šiuolaikinė logistika. Vilnius: Technika. [žiūrėta 2020-09-26]. Prieiga per internetą https://www.ebooks.vgtu.lt/product/iuolaikin-logistika
 2. Raila, A., Novošinskas, H., Zvicevičius, E. (2012). Žemės ūkio technologinis transportas. Mokomoji knyga. ASU. [žiūrėta 2020-09-22]. Prieiga per internetąhttp://dspace.lzuu.lt/bitstream/1/2134/1/technologinis%20_transportas.pdf
 3. Tyrimo duomenys. Ekonominiai veiksniai logistikos sektoriui. (2020). [žiūrėta 2020-09-18]. Prieiga per internetą https://www.vz.lt/transportas-logistika/2020/05/21/prognoze-keliu-transporto-sektorius-neteks-per-800-mln-eur-arba-19-bvp
 4. Urbonas, J. A. (2014). Tarptautinė logistika. Teorija ir praktika. Kaunas: Technologija. [žiūrėta 2020-09-21]. Prieiga per internetą https://www.scribd.com/doc/243357045/Tarptautin%C4%97-Logistika-Teorija-Ir-Praktika-1
 5. Vasiliauskas, A.V. (2013). Krovinių vežimo technologijos. Vadovėlis. Klaipėda. [žiūrėta 2020-09-21]. Prieiga per internet https://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/02/2013_Kroviniu_vezimo_technologijos-1.pdf
 6. Zinkevičiūtė, V., Vasiliauskas, A., V. (2013). Gamybos logistika. Gamybos vadyba. Vadovėlis. Klaipėda. [žiūrėta 2020-09-18]. Prieiga per internetą https://www.marko.lt/wp-content/uploads/2016/09/2013_Gamybos_logistika_Gamybos_vadyba.pdf


Reziumė

Autorius
dzastyna
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€9.48
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 31, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
38 psl.

Susiję darbai

„UAB Kūbas“ krovinių gabenimo organizavimas

Logistika Kursinis darbas 2015 m. zymantez
Temos aktualumas. Krovinių vežimas yra neatsiejama šiuolaikinio verslo sistemos dalis. Kroviniai sudaro logistinės tiekimo grandinės materialaus srauto turinį, užpildo transporto koridorius, užtikrina, kad...

Avalynės krovinio gabenimas

Logistika Referatas mali14
Lietuvoje didžiausią įtaką bendram krovinių vežimo apimties augimui turi kelių transportas , kuriam tenka beveik 80 proc. visų pervežamų krovinių. Norint tinkamai įvertinti...