Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, socialinės problemos

20 psl. / 5820 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Skaudi mūsų visuomenės problema yra alkoholio vartojimas. Priklausomas nuo alkoholio žmogus, aukoja šeimą ir darbą, o jo ištikimiausiu draugu tampa alkoholis. Tačiau su tokiu žmogumi gyvenantiems artimiesiems dažniausiai yra taipogi reikalinga pagalba. Pasak H. L. Manniskan (1999), „alkoholiko šeima dažnai apibrėžiama kaip disfunkcinė šeima „tai šeima, kuri nefunkcionuoja kaip turėtų, nes kažkas kita užima didžiąją dalį šeimos narių laiko, šiuo atveju – priklausomybė nuo alkoholio“. Priklausomo nuo alkoholio vartojimo žmogaus šeimoje nesirūpinama kiekvieno šeimos nario gerove, neleidžiama šeimos nariams augti emociškai (K. M. Poterfield, 1997). Šiame darbe bus tiriama žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, socialinės problemos.


Tyrimo problema. Nors alkoholizmas yra plačiai paplitusi socialinė problema, tačiau jos sprendimui yra skiriama nepakankamai dėmesio. Nutylima apie jos priežastis, nesiimama prevencinių priemonių. Žmonos, kurių vyrai turi alkoholio vartojimo problemų, gyvenime dažnai susiduria su socialinėmis problemomis: nebegali dirbti, nesijaučia saugios namuose, kenčia nepriteklių, izoliaciją, patiria persekiojimą, joms yra daroma žala, tokioms moterims būdinga nuotaikų kaita, dažnai jaučia nerimą dėl savęs ir savo vaikų.


Tyrimo probleminiai klausimai yra nustatyti kaip alkoholio vartojimas įtakoja šeimą? Ar žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, socialinės problemos yra žinomos ir sprendžiamos socialinių darbuotojų, o jeigu ne, tai kas negerai ir ką reikėtų tobulinti?


Tyrimo objektas – Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, socialinės problemos.


Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinę literatūrą apie alkoholio vartojimo problemas ir tarpusavio santykius šeimoje teoriniu aspektu.


Tyrimo tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:
 1. išnagrinėti alkoholio vartojimo problemas ir tarpusavio santykius šeimoje teoriniu aspektu;
Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizės metodas, lyginamasis metodas, sisteminės analizės metodas, statistinės analizės metodas, apibendrinimo metodas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • ŠEIMA IR ALKOHOLIO VARTOJIMAS TEORINIU ASPEKTU4
 • 1.1. Alkoholio vartojimo problemos šeimoje4
 • 1.2. Alkoholio vartojimas ir tarpusavio santykiai šeimoje6
 • 1.3. Netiesioginė priklausomybė7
 • 1.4. Žmonų, gyvenančių su alkoholio vartojimo problemų turinčiais vyrais, socialinės problemos9
 • 1.4.1. Bejėgiškumo ir vienišumo jausmas, izoliacija10
 • 1.4.2. Asmeninės laimės nuvertinimas11
 • 1.4.3. Vidinė nedarna13
 • 1.4.4. Sudėtingas bendravimas su artimaisiais14
 • 1.4.5. Materialiniai sunkumai15
 • INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS27

Literatūros sąrašas

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

 1. Anderson C., Johnson, K. O., Berglund M., Ojehagen A. Alcohol Involvement in Swedish University Freshmen Related to Gender, Age, Serious Relationship and Family History of Alcohol Use // Alcohol & Alcoholism, 2007, 42(5).
 2. Bratikaitė L. Vyras priklausomas nuo alkoholio, žmona – nuo vyro alkoholizmo. 2013. [žiūrėta: 2013-10-23]. Prieiga prie interneto: http://www.onkopsichologas.lt/lt/vyras-priklausomas-nuo-alkoholio-mona--nuo-vyro-alkoholizmo
 3. Bulotaitė L. Piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų vaikas // Mano vaikai: priešmokyklinis vaiko ugdymas, 2003.
 4. Bulotaitė L. Priklausomybių anatomija. Narkotikai. Alkoholis. Lošimas. Internetas. Darbas. Pirkimas. - Vilnius: Tyto Alba, 2009.
 5. Bulotaitė L., Kondrašovienė L., Rimkutė J., Vaitiekus E. Sergančiųjų priklausomybės ligomis socialinė integracija: veiksniai ir priemonės. Mokymo programų ciklas specialistams. – Kaunas, 2008.
 6. Čekanavičius V., Murauskas G. Statistika ir jos taikymai II. - Vilnius, TEV, 2002.
 7. Day B. Alcoholism and the Family // Marriage and Family Living, 1961, 23(3).
 8. Downs W. Alcoholism as a developing family Crisis. Family Relations, 1982, 31(1).
 9. Finney J. W., Moos R. H., Cronkite R. C., Gamble W. A. Conceptual Model of the Functioning of Married Persons with Impaired Partners: Spouses of Alcoholic Patients // Journal of Marriage and the Family, 1983, 45(1).
 10. Fischer J. L., Spann L., Crawford D. Measuring codependency // Alcoholism Treatment Quarterly, 1991, 8.
 11. Futterman S. Personality Trends in Wives of Alcoholics // Journal of Psychiatric Social Work, 1953.
 12. Garmus A., Kurapka E., Cėpla A. Teismo medicina. – Vilnius, 2000.
 13. Gudžinskienė V., Gedminienė R. Alkoholizmo kaip šeimos ligos samprata // Socialinis ugdymas: mokslo darbai. Socialinio aktyvumo ugdymas, 2010a, Nr. 14(25).
 14. Gudžinskienė V., Gedminienė R. Socialinio pedagogo pagalba vaikams, augantiems alkoholio vartojimo problemų turinčiose šeimose // Socialinis ugdymas: mokslo darbai. Socialinio aktyvumo ugdymas, 2010b, Nr. 13(24).
 15. Gudžinskienė V., Gedminienė R. Vaikų, augančių alkoholio vartojimo problemų turinčiose šeimose, patiriami psichologiniai, socialiniai ir mokymosi sunkumai // Socialinis ugdymas: mokslo darbai, 2011, Nr. 16 (27).
 16. Guebaly N., Offord D. R. The Offspring of Alcoholics: A Critical Review. - New York: Oxford University Press, 1997.
 17. Ivanauskienė V., Varžinskienė L. Žmonų, gyvenančių su lėtiniu alkoholizmu sergančiais vyrais, psichologinės problemos // VDU: Socialinis darbas, 2006, Nr. 5(2).
 18. Kalashian M. Working with Wives of Alcoholics in an Out-Patient Clinic Setting // Marriage and Family Living, 1959, 21(2).
 19. Kaliatkaitė J., Bulotaitė L., Pajarskaitė B. Priklausomų nuo alkoholio vyrų žmonų psichologinės savijautos rodikliai ir jų sąsajos su savigalbos grupių lankymu // Visuomenės sveikata, 2010, 2(49).
 20. Kardelis K. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. - Kaunas, Judex, 2002.
 21. Kinney J. Loosening the Grip: A Handbook of Alcohol Information (10th Edition). - Boston: McGraw Hill, 2011.
 22. Klingemann H., Gmel G. Mapping the Social Consequences of Alcohol Consumption. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001.
 23. Kubilienė N. Vaiko socialinės adaptacijos problemos augant alkoholio priklausomoje šeimoje // Mokslo darbai. Mykolo Romerio universitetas, Socialinio darbo fakultetas, Socialinio darbo katedra. – Vilnius, 2004.
 24. Kungienė A. Kai šeimoje – alkoholikas // Sveikas žmogus. 2006, Nr. 11.
 25. Leliūgienė I. Žmogus ir socialinė aplinka. - Kaunas: Technologija, 1997.
 26. Lietuvos Respublikos Seimas. Nutarimas dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo. 2008 m. birželio 3 d. X-1569, Vilnius. [žiūrėta: 2013-10-23]. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/docs2/GYWHJWWE.DOC
 27. Loehlin J. C., Robert R., McCrae G., Costa P. T., John O. P. Heritability’s of Common and Measure - Specific Components of the Big Five Personality Factors // Journal of Research in Personality, 1998, (32).
 28. Manniskan H. L. Metodinė medžiaga darbui su priklausomybę alkoholiui ir kitiems narkotikams turinčių tėvų vaikais, 1999.
 29. McGue M. Behavioural Genetics of Alcoholism, 1999, 8(4).
 30. Moskalenko V. Alkoholizmas – visada didelė šeimos paslaptis // Šeima, 1999, Nr. 10.
 31. Mueller J. F. Casework with the Family of the Alcoholic // Social Work, 1972, Nr. 5.
 32. Nissen Jorgen F. Nematomas dramblys: alkoholis, alkoholizmas, alternatyvos. - Denmark: Central - Trykkeriet Nukobing, 1997.
 33. Orford J., Dalton, S., Hartney E., Ferrins-Brown M., Kerr C., Maslin J. The Close Relatives of Untreated Heavy Drinkers: Perspectives on Heavy Drinking and its Effects // Addiction Research and Theory, 2002, Vol. 10, No. 5.
 34. Petronis A. Priklausomybės ir šeima. Mokomoji metodinė priemonė. - Vilnius: Sapnų sala, 2007.
 35. Poterfield K. M. Coping with codependency. – New York, 1997.
 36. Revathi S. How Women Cope with Alcoholic Husbands // The Nursing Journal of India, 2009.
 37. Saatcioglu O., Erim R., Cakman D. Role of Family in Alcohol and Substance Abuse // Psychiatry and Clinic Neuroscinces, 2006.
 38. Sanders S. R. Under the Influence. Family Therapy Networker, 1990.
 39. Schuckit M. A., Chiles J. A. Family History as a Diagnostic Aid in Two Samples of Adolescents // Journal of Nervous and Mental Diseases, 1987, 166 (3).
 40. Straus R. Excessive drinking and its relationship to marriage // Marriage and Family Living, 1950, 12(3).
 41. Woititz J. G. Suaugę alkoholikų vaikai. – Kaunas: Dargenis, 1999.

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 2, 2023
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Buvusių kalinių socialinės problemos

Psichologija Prezentacija impulzgirl
Visame pasaulyje didėja valstybių biudžeto išlaidos nuolatiniams policijos būriams ir kalėjimo tarnyboms. Greitas baudimo įkalinant plitimas rodo, jog atsiranda tam tikros naujos gyventojų...