Verslo socialinės atsakomybės galimybes ir problemas įmonės pavyzdžiu

47 psl. / 12468 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir naujumas. Nagrinėjant verslo poveikį aplinkai ir visuomenei, formuojasi naujas požiūris į tai, kokia turėtų būti XXI amžiaus verslo formulė. Vis labiau yra aktualu užtikrinti, jog šalia finansinių įmonės tikslų įmonės pradėtų daugiau rūpintis natūralia aplinka ir visuomene. Juk aplinka ir verslas tampa tampriai susiję, o verslo ilgalaikė sėkmė priklauso nuo to, kaip įmonės sugeba darniai integruotis į aplinką ir jausti visuomenės socialines nuotaikas. Iš anksčiau išdėstytų minčių ryškėja pasirinktos temos aktualumas – pokyčiai ir tendencijos versle ir jo aplinkoje reikalauja, kad įmonės atrastų būdus ir prisiimtų socialinę atsakomybę bendruomenės, valstybės ir net pasaulio atžvilgiu, siekiant abipusės naudos.


Dabartinėje rinkoje organizacijų išlikimui ir sėkmingai veiklai ypatingai svarbūs tampa išskirtiniai konkurenciniai pranašumai (Fernandez-Kranz, Santalo, 2010, p. 461). Svarbu įvertinti, kad socialinės atsakomybės principų diegimas ir įtvirtinimas organizacijose, be kitų naudų, ilgalaikėje perspektyvoje užtikrina finansinių rodiklių pasiekimą ir pelningumo didėjimą (Pivato Misani; Tencati, 2008, 4 p.).


Temos naujumas tame, kad atliekant socialinės atsakomybės tyrimą socialiai atsakingoje įmonėje bus bandoma įrodyti verslo socialinė atsakomybės (VSA) svarbą įmonės veikloje, jos verslo socialinės atsakomybės įtvirtinimo galimybes ir problemas. Konkrečių verslo sričių socialinės atsakomybės formos priklauso nuo jų veiklos pobūdžio ir sąlyčio su visuomene. Neatsižvelgimas į VSA tampa rimtu konkurencingumo praradimo aspektu ateityje.


Darbo problema. VSA ir tampa vienu svarbiausiu šiuolaikinio verslo organizavimo klausimu, tačiau vis dar sudėtinga apibrėžti verslo socialinės atsakomybės esmę, jos atpažinimo bei praktinio pritaikymo būdus, galimybes. Be to, Lietuvos organizacijų vadovai veiklai skatinti ir plėtoti retai pasitelkia VSA manydami, kad esant ekonominiams sunkumams, lėšas tikslingiau panaudoti kitur, o ne socialinei atsakomybei kurti. Norint atlikti tyrimą, darbe keliami probleminiai klausimai: ar pasirinkta tirti įmonė „Bauhof“ turėtų viešai pasakoti apie savo prisiimamą ir vykdomą socialinę atsakomybę? Kuo įmonei naudingas VSA standarto diegimas? Ar “Bauhof” įmonė suvokia VSA svarbą?


Mokslinė problema – verslo socialinės atsakomybės tematika plačiai, įvairiapusiai ir išsamiai tiriama ir aptariama, tačiau pasigendama tyrimų ir diskusijų. Dažnai tyrimai orientuoti į esamos verslo socialinės atsakomybės situacijos identifikavimą, konstatavimą ir apibūdinimą. Tokių tyrimų rezultatai mažai prisideda prie verslo socialinės atsakomybės koncepcijų vystymo ir inovatyvaus požiūrio į verslo socialinę atsakomybę plėtojimo apie socialinės atsakomybės galimybes ir problemas įmonių pavyzdžių, o ypač verslo socialinės atsakomybės galimybių ir problemų palyginimą skirtingose įmonėse, nustatant šių įmonių konkurencinius pranašumus.


Darbo objektas - Verslo socialinės atsakomybė įmonėje.


Šio darbo tikslas – ištirti verslo socialinės atsakomybės galimybes ir problemas "Bauhof" įmonės pavyzdžiu, atliekant verslo socialinės atsakomybės būklės palyginamąją analizę “Bauhof” su “Moki veži”.


Darbo hipotezė: įmonės, kurios vadovaujasi verslo socialine atsakomybe, įgyja didesnį konkurencinį pranašumą prieš tas įmones, kurios vadovaujasi tik įstatymais ir minimaliomis etikos normomis.


Darbo uždaviniai:
 1. Aptarti verslo socialinės atsakomybės teorinius aspektus;
 2. Išanalizuoti įmonių galimybes ir problemas įtvirtinant VSA strategijas į verslo modelius;
 3. Atlikti verslo socialinės atsakomybės įtvirtinimo galimybių ir problemų "Bauhof" įmonės pavyzdžiu palyginamąją analizę;
 4. Remiantis darbo rezultatais pasiūlyti „Bauhof“ įmonės vadovams efektyvias VSA problemų sprendimo galimybes.
Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė, palyginamasis ir apibendrinimo metodai, SSGG analizė.


Rengiant pasirinktos temos literatūros apžvalgą daugiausia buvo remtasi užsienio šalių literatūros šaltiniais, kadangi Lietuvoje tai pakankamai nauja sritis ir šiuo klausimu nebuvo atliekami išsamūs tyrinėjimai. Pastaroji priežastis šiek tiek apsunkino analizę, kadangi šios srities užsienio šalių terminologija dar nėra tinkamai adaptuota bei taikoma lietuviškų terminų. Šia tema rašė: A. Mcwilliams; D. Siegel (2001), Žalioji knyga (Green Paper) (2001), P. Kotler ir N. Lee (2005), I. Kleinaitė (2007), F. Weyzing (2008), R. Kovaliov; V. Snieška; A. Simanavičius (2009), L. Šimanskienė ir A. Kutkaitis (2009), N. Capaldi (2005), (Mcwilliams, Siegel, 2001), R. Čiegis (2009) ir kiti.


Darbo praktinė nauda yra įvairiapusė: padės pagerinti įmonės įvaizdį, pritraukti ir išlaikyti geriausius darbuotojus, sumažins energijos vartojimo ir atliekų kiekį bei joms skiriamas išlaidas, prisidės prie gyvenimo kokybės gerinimo ir kt.


Turinys

 • TURINYS
 •  
 • Įvadas. ….….……6
 • VERSLO SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS TEORINIAI ASPEKTAI ……………………8
 • 1.1.Verslo socialinės atsakomybės istorinė raida ir koncepcija. ………8
 • 1.2. Verslo socialinės atsakomybės ir įmonių socialinės atsakomybės palyginimas………… ……9
 • 1.3. Verslo socialinės atsakomybės modeliai15
 • TEORINĖ ĮMONIŲ GALIMYBIŲ IR PROBLEMŲ ANALIZĖ ĮTVIRTINANT VSA STRATEGIJAS Į VERSLO MODELIUS19
 • 2.1. VSA strategijos formavimas.19
 • 2.1.1. Išorinės aplinkos analizė.19
 • 2.1.2. Vidinės aplinkos analizė.22
 • 2.1.3. Strateginė misija, strateginiai tikslai bei VSA strategijos formavimas.24
 • 2.1.4. Strategijos įgyvendinimas ir rezultatų vertinimas.29
 • 2.2. VSA galimybių analizė.30
 • 2.2.1. Vertės kūrimas pasinaudojant VSA30
 •   2.2.2. Atsakingos verslininkystės galimybės ir nauda32
 • 2.3. VSA problemų analizė35
 • 2.4. VSA praktika Lietuvoje.38
 • Išvados    39
 •  
 • Literatūra40
 • Priedai
 • 1 PRIEDAS. Pasaulinio susitarimo nariai Lietuvoje/įmonės
 •  

Literatūros sąrašas

LITERATŪRA

 1. Bendroji socialinė atsakomybė smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms. Europos komisija. [žiūrėta 2013 gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą:<http://europa.eu.int/comm/enterprise/csr/campaign/index_lt.htm >.
 2. Berney J.B. Resourse based theories of competitive advantage: A ten – year retrospective on the resource – based view. Journal of Management 27(6). 2001. 643 – 651 p.
 3. Burke, Lee and Jeanne M. Logsdon How corporate Social Responsibility Pays off. Long Range planning. 29. 1996. 495 – 502 p.
 4. Capaldi N. Corporate social responsibility and the bottom line // International Journal of Social Economics. Emerald Group Publiswhing Limited. 2005, Vol. 32, No. 5.
 5. Carroll Archie B. The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders - balancing economic, legal, and social responsibilities, 1991. [interaktyvus]. [žiūrėta 2013 gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1038/ is_n4_v34/ai_11000639 >.
 6. Capron, M. The Evaluation of the Corporate Social Responsibility of Social Economy Firms, 1997. [žiūrėta 2013 gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą:< http://les.man.ac.uk/ipa97/papers/capro107.txt >.
 7. Clegg S. R., Bailey J. R. International Encyklopedia of Organization Studies. Vol. 1, p. 1–411; Vol. 3, p. 838–1214. JAV: Sage Publication, 2008.
 8. CSR NET WORK. [žiūrėta 2013 gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.csrnetwork.com/communication.asp > .
 9. Čiegis R. Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika. – Klaipėda: KU leidykla, 2009.
 10. Davis K., Blomstrom R, Business and its environment, New York: McGrawHill, 1966.
 11. de Colle and Gonella The social and ethical alchemy: An integrative approach to social and ethical accountability. Business Ethics:A European Review. 2002. 86 – 96 p.
 12. Epstein, Marc. J. and Marie - Josee Roy Sustainability in action: Identifying and measuring the key performance drivers. Long range planning. 34/5. 2001. 585 – 604 p.
 13. Frederick, W.C. Theories of corporate social performance. In S.P. Sethi and E. Falbe (Eds.), Business and society: Dimensions of conflict and cooperation. 1987. 142-161 p.
 14. Fridman M. Kapitalizmas ir laisvė. 1962. 15 – 49 p.
 15. Gudonienė V., Leipuvienė K. Socialinių iniciatyvų versle analizė: nauda, kaštai, įtaka verslui ir visuomenei. – UAB ,,Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, 2007.
 16. Gudonienė, V., Volungytė, V. Įmonių socialinė atsakomybė – altruizmas ar nauda? – UAB Ekonominės konsultacijos tyrimai, 2007.
 17. Geoffrey P. Lantos The ethicality of altruistic corporate social responsibility 2002: Journal of Consumer Marketing. [žiūrėta 2013 gegužės 20 d.]. Prieiga per Internetą: <http://www.emeraldinsight.com/Insight/View ContentServlet?Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Articles/0770190303.html>.
 18. Hitt Michael A., R. Duane Ireland, Rob Hoskisson Strategic management : competitiveness and globalization. 2003. 22-24 p.
 19. Hoskisson R.E., Hitt M.A., Wan W.P. and Yiu D. Theory and research in strategic management: Swings of a pendulum. Journal of Management. 25(3). 1999. 417 – 456 p.
 20. Jungtinių Tautų Vystymo programa Lietuvoje. [žiūrėta 2013 gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.undp.lt>.
 21. Kotler Philip and Nancy Lee Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause. – USA: John Wiley & Sons, Inc, 2005. – 307 p.
 22. L.Van den Berhe Position paper. The European Multi – Stakeholder Forum (MSF) on Corporate Social Responsibility (CSR) 2003. 22 p.
 23. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2009. [interaktyvus]. [žiūrėta 2013 gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.socmin.lt/ >.
 24. Mallen Baker Corporate Social Responsibility [interaktyvus]. [žiūrėta 2013 gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.mallenbaker.net/csr/index.html >.
 25. Mcwilliams A., Siegel D. Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective // Academy of Management Journal. Briarcliff Manor. – New York: ETATS-UNIS. 2001, Vol. 26 (1).
 26. Miguel A.R. Sustainable development and sustainability of competitive advantage: a dynamic and sustainable view of the firm. – Spain, 2002. [interaktyvus]. [žiūrėta 2013 gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0462-E.pdf. >.
 27. Misevičius V. Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai. Kaunas: KTU leidyka, 2006.
 28. National Competetiviness Council Anual Competitiveness Report 2001: [interaktyvus]. [žiūrėta 2013 gegužės 20 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.forfas.ie/ncc/reports/ncc_annual_01/approach.htm >.

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€10.92
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 12, 2023
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai

Verslo planas UAB "Cukrainė" galimybių studija

Ekonomika Verslo planas kursiniaidarbai
Galimybių studijos apibrėžimas įvairiuose literatūros šaltiniuose pateikiamas skirtingai: Galimybių studija – tai detali numatomo įgyvendinti projekto analizė, kurios metu išnagrinėjami bei įvertinami visi...

Socialinė atsakomybė "Heineken" įmonėje

Ekonomika Referatas 2019 m. gerrrrda
Šiandieninis verslas nebegali ignoruoti aplinkosauginių ir socialinių problemų. Kadangi verslas yra šių problemų dalis, jis privalo tapti ir jų sprendimo dalimi. ĮSA lemiamą...