Lizingo kaip alternatyvaus finansavimo šaltinio tyrimas

79 psl. / 17000 žod.

Ištrauka

Magistrinis baigiamasis darbas! Prieinamas už kursinio kainą dėl to, kad publikuotas 2000 metais.

Teorinė dalis. sudaranti net 50 puslapių išlieka nepasenusi!

Temos aktualumas. Šiandieninės Lietuvos ekonominėmis sąlygomis daugelis įmonių sprendžia finansines problemas, kylančias dėl pinigų stokos. Plečiant įmonės veiklą, vadovams reikia rinktis iš kokių šaltinių finansuoti naujus projektus. Teoriškai jie turi tris alternatyvias finansavimo galimybes: naudoti įmonės uždirbtą pelną; didinti įmonės įstatinį kapitalą išleidžiant naujas akcijas ir skolintis. Neišsivysčiusioje Lietuvos kapitalo rinkoje dažnai nėra didelio išorinių kapitalo kaupimo šaltinių pasirinkimo. Jei vidinių įmonės išteklių nepakanka, o savininkai nelinkę arba nepajėgūs didinti akcinio kapitalo, tai paprastai tenka imti paskolą iš banko. Tačiau paskutiniu metu įvykę bankų bankrotai ir didelės bankų paskolų palūkanos formuoja neigiamą vadovų nuostatą skolinimuisi.
Kaip alternatyvos bankinėms paskoloms, išsivysčiusiose Vakarų Europos šalyse ypač paplitusios tokios finansavimo rūšys kaip lizingas ir faktoringas. Lietuvoje lizingo operacijos – sąlyginai nauja ir įdomi finansavimo rūšis, kurios naudojimo ypatumai daugeliui nėra žinomi. Todėl ir pasirinkau tokią magistro baigiamojo darbo temą. Šiame darbe stengsiuos pateikti kuo daugiau informacijos apie lizingo naudojimą tarptautinėje ir vidaus rinkoje, išryškindamas lizingo privalumus, jų naudingumą komerciniuose santykiuose, kompetetingų specialistų nuomonę apie šio alternatyvaus finansavimo šaltinio ateitį, metodus naudojamus pasirenkant alternatyvius finansavimo šaltinius, jų pritaikymo galimybes Lietuvoje.
Darbo tikslas – ištirti lizingą kaip alternatyvų finansavimo šaltinį.
Tyrimo uždaviniai:
pateikti lizingo sampratą ir pagrindines charakteristikas;
aptarti lizingo atsiradimo istoriją bei vystymos ypatybes užsienio šalyse;
pateikti lizingo rūšių analizę;
išanalizuoti lizingo taikymo principus;
aptarti lizingo privalumus bei trūkumus;
aptarti lizingo kaip alternatyvaus šaltinio įvertinimo metodus;
atlikti lizingo tyrimą Lietuvoje;
aprašyti tyrimo technologiją;
pateikti gautus tyrimo rezultatus ir juos apibendrintai išanalizuoti.
Tyrimo objektas yra lizingas kaip alternatyvus finansavimo šaltinis.
Tyrimo metodologija:
Atliekant lizingo tyrimą remsiuosi:
1. I.Dainauskienės “Lizingas” (1996) knygoje pateiktu lizingo apibrėžimu bei jo pagrindinėmis charakteristikomis;
2. L.Priluckio “Finansinis lizingas: Teisiniai pagrindai, ekonomika, praktika” (1997) knygoje pateiktais lizingo įmokų skaičiavimo metodais;
3. Lietuvos bankininkystės, draudimo ir finansų instituto 1997 metais organizuoto seminaro “Lizingas” konspektuose siūlomais lizingo naudingumo sutarties šalims įvertinimo metodais.
Tyrimo metodiką sudarys 4 etapai:
mokslinės litaratūros analizė;
metodų analizė;
empirinių duomenų analizė;
kokybinė analizė.
Darbo struktūrą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Be to, darbas papildytas iliustracijomis, lentelėmis, priedais. Tai leidžia plačiau išanalizuoti tiriamąjį objektą – lizingą.
Tikiuosi, kad šis darbas padės plačiau susipažinti su šia nauja ir įdomia finansavimo rūšimi.


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. LITERATŪROS ANALIZĖ9
 • 1.1. PROBLEMOS ANALIZĖ.9
 • 2. TEORINIAI SPRENDIMAI12
 • 2.1. LIZINGO SAMPRATA, PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS12
 • 2.2. PADĖTIS PASAULINĖJE LIZINGO RINKOJE13
 • 2.2.1 Lizingo atsiradimo istorija13
 • 2.2.2. Lizingo ypatybės atskirose šalyse18
 • 2.3. LIZINGO RŪŠYS21
 • 2.3.1. Finansinis lizingas24
 • 2.3.2. Operatyvinis lizingas26
 • 2.3.3. Grąžintinas lizingas28
 • 2.4. LIZINGO PROCEDŪROS ORGANIZAVIMO ETAPAI, SANDĖRIO RIZIKA BEI TERMINŲ NUSTATYMAS28
 • 2.5. LIZINGO ĮMOKŲ SKAIČIAVIMO METODIKA32
 • 2.6. LIZINGO PATRAUKLUMAS37
 • 2.6.1. Lizingo privalumai nuomininkui37
 • 2.6.2. Lizingo privalumai nuomotojui38
 • 2.6.3. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui)38
 • 2.6.4. Lizingo trūkumai39
 • 2.7. LIZINGO POTENCIALIOSIOS NAUDOS ĮVERTINIMO METODAI39
 • 2.7.1. Lizingo potencialiosios naudos nuomininkui įvertinimo metodai40
 • 2.7.1.1. Ekvivalentinės palūkanų normos (EIR) metodas41
 • 2.7.1.2. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas42
 • 2.7.2. Lizingo potencialiosios naudos nuomotojui įvertinimo metodai45
 • 2.7.2.1. Vidinio pelningumo (IRR) metodas45
 • 2.7.2.2. Dualios pelningumo normos (DRR) metodas46
 • 2.8. MYERS/DILL/BAUTISTA MODELIS46
 • 2.9. IŠVADOS49
 • 3. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI50
 • 3.1. LIZINGO RINKOS LIETUVOJE ANALIZĖ50
 • 3.2. ALTERNATYVIŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ LIETUVOJE ĮVERTINIMAS53
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS65
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS68
 • PRIEDAI70

Reziumė

Autorius
loryte
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€13.08
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 25, 2013
Publikuotas
2000 m.
Apimtis
79 psl.

Susiję darbai

Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti

Ekonomika Prezentacija 2008 m. bigis
Prezentaciją sudaro 20 skaidrių. Draudimas yra tam tikra rizikos mažinimo priemonė, padedanti sumažinti/padengti žalą atsiradusią nenumatyto įvykio metu. Ji išlaisvina įmonę nuo papildomų...

Importo finansavimas

Ekonomika Referatas donatak
Šiuolaikinė pasaulinė visuomenė yra atvira, susijusi įvairiais bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiais. Valstybes jungia politiniai, ekonominiai, finansiniai santykiai. Vienas iš svarbiausių valstybių bendravimo ir...

Mokesčiai, kaip valstybės pajamų šaltinis

Ekonomika Referatas 2013 m. jowi91
Problema. Kokie mokesčiai turi didžiausią svorį biudžeto pajamose? Kokie veiksniai daro įtaką šių mokestinių pajamų kitimui? Objektas. Mokesčių pasiskirstymas Lietuvos nacionaliniame biudžete bei...

Įmonės X konkurencinių pranašumų tyrimas

Ekonomika Diplominis darbas 2013 m. rasa13
Šiandien verslui susiduriant su įvairiais skirtingo masto, pobūdžio, kilmės ir begale kitų rūšių sunkumų, išlikimas tampa kovos lauku, kur kiekvienas dalyvis kovoja, pasitelkdamas...

Konkurencinių pranašumas tyrimas "X" įmonėje

Ekonomika Diplominis darbas 2013 m. rasa13
Išanalizuoti konkurencinių pranašumų teorijas bei atlikti jų palyginamąją analizę; išanalizuoti pieno perdirbimo įmonių rinką; atlikti „X“ išorinės aplinkos ir SSGG analizes; ištirti "X“...