Glaustas ,,Altorių Šešėly" konspektas

11 psl. / 4025 žod.

Ištrauka

Romano sukūrimo istorija. Pagarsėjęs kaip poetas, sukūręs keletą dramos kūrinių, Mykolaitis-Putinas daugeliui netikėtai parašė didelį romaną „Altorių šešėly“. Nors anksčiau jis buvo paskelbęs keletą apsakymų, šis romanas ir savo apimtimi, ir me­niniu brandumu buvo visiškai naujas reiškinys rašytojo kūrybos kelyje.

Sumanymas parašyti romaną brendo ilgą laiką, jo užuomazgų reikėtų ieškoti autoriaus biografijoje. „Altorių šešėly“ tema, ar bent jos dalis, konfliktas tarp kunigo ir poeto,— sakė rašytojas 1934 m.,— kilo many jau prieš keliolika metų, bet apie patį vei­kalą konkrečiai pradėjau mąstyti gal tik vieneri metai prieš imdamasis jį rašyti.“

Poeto ir kunigo problemos seniai domino rašytoją. Recenzuodamas P. Vai­čiūno dramą „Nuodėmingas angelas“, kurios vienas veikėjas buvo ekskunigas, Mykolaitis-Putinas 1927 m. rašė: „Iškunigėjimas anaiptol ne farso vertas reiš­kinys. Jis eina kartu su daugelio mūsų gabių žmonių ir talentų likimu“. Kiek vėliau, straipsnyje „Šviesioji Vaižganto kūryba“, jis dar atviriau tvirtino, kad „Kunigystė“ <.. .> talentui, be abejo, kenkdavo ir kenkia ligi šiolei“. Pa­našių minčių esama ir kituose straipsniuose. Straipsnyje apie Maironį pasakyta: „Maironis greit pajuto konfliktą tarp poetinių savo sielos polėkių — išgyve­nimų ir dvasiškojo luomo idealų bei normų“.

Gavęs iš fakulteto atostogų sveikatai pataisyti, 1931 m. ru­denį Mykolaitis-Putinas išvyko į užsienį ir keletą mėnesių gyve­no Nicoje. Čia jis ir pradėjo rašyti romaną „Altorių šešėly“. Grįždamas į Kauną, parsivežė pirmosios dalies rankraštį. Pir­mosios dvi romano dalys išėjo 1933 m. pradžioje, o trečioji — tų pat metų pabaigoje. Ilgai brandintas, bet palyginti greitai parašytas didžiulės apimties romanas rodė kūrybinį rašytojo pakilimą, buvo susijęs su jo paties viduje vykstančiais poslinkiais, vertybių perkainoji­mu, su tuo, kas jį patį gyvybiškai jaudino.


Turinys

  • Vincas Mykolaitis - Putinas
  • Altorių šešėly
  • Literatūra
  • Valstybinis lietuvių kalbos egzaminas
  • Paruoštukė
  • Konspektas
  • Romanas

Reziumė

Autorius
melynauzrasine
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 2, 2018
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Dvasinio vystymosi pakopos „Altorių šešėly“

Literatūra Rašinys felisityy
Pirmojoje dalyje, pavadintoje „Bandymų dienos“, užsimezga pagrindinis romano konfliktas: tarp dvasininko ir poeto. Meniškai ir įtikinamai autoriaus atskleidžia priežastis, nulėmusias Liudo gyvenimo pasirinkimą...

Knygos "Altorių šešėly" išsami analizė

Literatūra Referatas 2019 m. rasytoja69
Tai yra ypač išsamus darbas lietuvių kalbai apie knygą "Altorių šešėlyje". Yra kiekvieno veikėjo aprašymas su citatomis iš knygos, kiekvienos knygos dalies aprašymas,...