Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų karjeros planavimas ir valdymas

20 psl. / 4216 žod.

Ištrauka

Šiandien viešojo sektoriaus organizacijos veikia sudėtingoje, nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Dažnai keičiasi įstatymai, kyla naujų idėjų, naujos politikų kartos siekia įgyvendinti naujus politinius konceptus, reikalaujančius efektyvių administravimo sistemos struktūrinių ir funkcinių pokyčių, kuriuos palengva numatyti ir įgyvendinti. Tačiau viešojo sektoriaus organizacijos, siekiančios efektyvios veiklos, prisiimančios atsakomybę už vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, siekia įvaldyti naujausius valdymo metodus ir techniką, sistemingai mokyti ir lavinti personalą, įtraukti organizacijos narius į strateginių sprendimų rengimą ir įgyvendinimą, organizacinės kultūros formavimą, veiklos procesų vertinimą.
Sparčiai keičiantis ekonominėms, socialinėms, technologinėms ir teisinėms sąlygoms, vykstant valdymo reformai, vis aktualesniu tampa strateginis požiūris į personalo valdymą. Niekas kitas, o tik žmonės - darbuotojai, įgyvendina organizacijos politiką, padeda pasiekti užsibrėžtus tikslus ir aukštą produktyvumo lygį.
Lietuvai sparčiai integruojantis į Europos struktūras, gyvenimas intensyvėja, vyksta revoliuciniai vertybių pokyčiai, keičiasi valstybės ir jos institucijų, tarp jų ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos tikslai.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) yra valstybės institucija, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės sienos apsaugą ir jos kirtimo kontrolę, o karo metu – ginkluotojų pajėgų sudėtyje ginti valstybę. Tarnyba priklauso Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričiai, kuri vadovauja valstybės sienos apsaugos politikos įgyvendinimui ir jį kontroliuoja.
Tarnyba savo veiklą grindžia teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, pareigūno asmens laisvės ir statutinės drausmės derinimo, nuolatinės parengties, viešumo ir konfidencialumo derinimo principais. Vidinis tarnybos organizavimas grindžiamas statutiniais pagrindais. Tarnybos pareigūnų statutiniams santykiams reguliuoti, jų tarnybos stažui, kvalifikacijai bei pareigoms žymėti yra nustatomi tarnybos pareigūnų specialieji laipsniai.
Organizuojant ir įgyvendinant savo veiklą VSAT vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis bei kitais teisės aktais.
Integracija į ES, ekonomikos vystymasis, informacinių technologijų plėtra skatina valstybės tarnautojus ir visų lygių vadovus kelti savo kvalifikaciją, mokytis kalbų, kompiuterinio raštingumo, ugdant administracinius gebėjimus.
VSAT vizija – tapti prie Europos Sąjungos išorinių sienų efektyviai savo užduotis atliekančia institucija, sudėtine Europos sąjungos sienų apsaugos pajėgų dalimi.


DARBO TEMA
• Pareigūnų karjeros planavimo ir valdymo Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnyboje analizė.
DARBO OBJEKTAS
• Lietuvos Respublikos Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų karjeros planavimas ir valdymas.
DARBO TIKSLAS
• Išanalizuoti ir įvertinti pareigūnų karjeros planavimą ir valdymą Valstybės sienos apsaugos tarnyboje.
DARBO UŽDAVINIAI
• Išanalizuoti pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimą.
• Išnagrinėti ir įvertinti pareigūnų mokymosi galimybes.
• Išanalizuoti kvalifikacijos kėlimo galimybes.
• Išnagrinėti pareigūnų karjeros galimybes.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMAS5
 • 1.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų veiklos vertinimas5
 • 2. PAREIGŪNŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS9
 • 2.1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų paruošimas10
 • 2.1.1. Visagino pasieniečių mokykla10
 • 2.1.2. Mykolo Riomerio universitetas Kauno policijos fakultetas10
 • 2.2. Pareigūnų kvalifikacijos kėlimas11
 • 3. PAREIGŪNŲ KARJERA14
 • IŠVADOS15
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS16
 • 1 PRIEDAS17
 • 2 PRIEDAS18

Reziumė

Autorius
magnolija
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€3.10
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 5, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymas

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. raimonda1988
Kiekviena šalis turi valstybės tarnyboje dirbančius darbuotojus ir kiekvienos šalies valstybės tarnautojai turi išskirtinę teisinę padėtį joje. Valstybės tarnyba yra neatskiriama nuo pačios...

Estijos ir Lietuvos valstybių tarnybų palyginimas

Viešasis administravimas Prezentacija gin27
Estijoje kaip ir Lietuvoje valstybės tarnybos samprata susiaurinta iki asmenų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas. Tik viešojo administravimo specialistai ir profesionalai, turintys administracinių valstybės...

Priėmimas į valstybės tarnybą

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. dianukas1991
Valstybės tarnyba yra susijusi su įstaigoje dirbančių žmonių kompetencija bei gebėjimais. Valstybės tarnybą labiausiai įtakoja - priėmimas į valstybės tarnybą. Priėmimas į valstybės...