Atminties saugojimo institucijų paslaugų praktikos ataskaita

26 psl. / 3717 žod.

Ištrauka

Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklą sudaro 27 bibliotekos: Viešoji biblioteka; Vabalninko miesto filialas;  25 kaimo filialai. Bibliotekos paskirtis –– žinių, informacijos, kultūros ir patyrimo kaupimas ir pateikimas vartotojams, sudarant galimybę visiems nevaržomai tuo naudotis. Biblioteka yra socialinė institucija; ji visuomet buvo,  yra ir bus sąlygojama bei lemiama visuomeninė saplinkos, kurioje funkcionuoja Biblioteka buvo įkurta Kristupui I Radvilai Perkūnui, 1589 m. pastačius Biržuose tvirtovę. Nuo 2007 m. Viešojoje bibliotekoje vartotojai aptarnaujami automatizuotai — naudojant LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemės programą. Tais pačiais metais Biržų rajono savivaldybės Taryba priėmė sprendimą Nr. T-126 „Dėl naujo Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato statybos“. Įgyvendintas Viešosios bibliotekos ir „Žiemgalos“ leidyklos bendras projektas – išleista P. Dabulevičienės ir Z. Balaišienės sudarytas leidinys „Jonas ir Martynas Yčai: Bibliografija“, o 2012–2014 metais kartu su Pasvalio, Pakruojo, Bauskės bei Rundalės (Latvija) rajonų viešosiomis bibliotekomis dalyvauta tarptautiniame projekte „Tarpvalstybinis verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“. Sukurtas www.birzaiverslui.lt  tinklalapis. Viešojoje bibliotekoje įkurta pagalbos verslui kompiuterizuota darbo vieta, įsigyta verslo literatūros, atnaujinti baldai Informacijos ir Skaitytojų aptarnavimo skyriuose, kompiuterinė įranga.

Bibliotekos misija ––  kaupti, tvarkyti, saugoti ir skleisti dokumentuose užfiksuotą informaciją ir suteikti visiems vienodas galimybes ja naudotis.

 Praktikos vadovo įmonėje skirtos užduotys:

 1.  Praktikos veiklų analizė pagal Praktikos programą skirtas užduotis:
 2.  Apibūdinti informacinio aptarnavimo struktūrinius elementus (informacijos paslaugų specialistas, vartotojas, informacijos poreikiai, paslaugos užsakymas, informacijos paslauga).
 3. Pateikti atminties saugojimo institucijos strateginius ir einamuosius informacinio aptarnavimo tikslus, išskiriant paslaugų paketus pagal veiklos kryptis;
 4. Pateikti teikiamų paslaugų klasifikaciją pagal įvairius kriterijus: pagal vartotojų poreikius; pagal paslaugos vykdymo pobūdį; pagal naudojamas priemones; pagal išteklių rūšį; pagal apmokestinimą;
 5. Atlikti probleminės situacijos paslaugos teikimo procese analizę, pateikti sprendimo būdą ir rekomendacijas;
 6. Pristatyti atminties saugojimo institucijos paslaugų įvaizdžio visuomenėje formavimo būdus (reklaminės priemonės);
 7. Sukurti naują produktą, atsižvelgiant į įstaigos specifiką (nauja paslauga, naujas paslaugų populiarinimo būdas, reklaminė priemonė);
 8. Parengti ir apginti praktikos veiklos (analizės) ataskaitą. 

          Praktikos tikslas – formuoti vartotojų aptarnavimo gebėjimus, analizuojant vartotojų aptarnavimo formas, būdus, technologiją.

          Praktikos uždaviniai:

 1. Atskleisti Biržų rajono Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos teikiamas paslaugas.
 2. Nustatyti Biržų rajono Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos reklamines priemones.
 3. Sukurti nauja produktą pritaikytą Biržų rajono Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos.

          Darbo objektas – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo sistema. 

          Darbo metodai – mokslinės literatūros analizė.

          Literatūra ir šaltiniai – informacijai ieškoti buvo naudojamasi Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos internetiniu tinklalapiu taip  pat buvo remtasi 2014 metų informacijos skyriaus veiklos ataskaita bei bibliotekos veiklos ataskaita.

          Darbo rezultatai –– praktika atlikta sėkmingai, išmokau aptarnauti vartotojus pagal jų poreikius, susipažinau su bibliotekos skyrių veikla, padėjau organizuoti renginius ir pati juose dalyvavau taip pat man buvo pasiūlyta vieta bibliotekos taryboje.


Turinys

 • SVARBIŲ TERMINŲ ŽODYNAS3.
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4.
 • ĮVADAS5.
 • 1. TEORINĖ DALIS7.
 • 1.1. Informacinio aptarnavimo struktūriniai elementai7.
 • 1.2. Strateginiai tikslai. Samprata8.
 • 1.3. Įvaizdžio formavimo visuomenėje būdai10.
 • 2. PRAKTIKINĖ DALIS11.
 • 2.1. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos strateginiai informacinio aptarnavimo tikslai
 • 11.
 • 2.2. Teikiamų paslaugų klasifikacija13.
 • 2.3. Probleminės situacijos paslaugos teikimo procese analizė
 • 17.
 • 2.4. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos paslaugų įvaizdžio visuomenėje formavimo būdai
 • 17.
 • 2.4. Naujas produktas pagal įstaigos specifiką18.
 • IŠVADOS20.
 • REKOMENDACIJOS IR PASIŪLIMAI21.
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS22.
 • PRIEDAI23
 • 1.priedas. Praktikos dienoraštis
 • 2.priedas. Nuotraukos iš Europos dienos minėjimo
 • 3. priedas. Nuotraukos iš renginio ,,Mus jungia knyga‘‘
 • TURINYS

Reziumė

Autorius
blyctick
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Bibliotekininkystė
Kaina
€2.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 23, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai