Pedagoginė praktika

34 psl. / 5371 žod.

Ištrauka

1. Stebėtų pamokų protokolai ir analizė (žr. 1 priedą)

Teigiami momentai (Kas patiko ir kodėl? Kas mokytojui sekėsi geriausiai?
Ką būdamas mokytojas daryčiau taip pat?)
Mokytojas dažnai naudodavosi kompiuteriu ir per projektorių rodydavo skaidres su pamokų medžiaga. Manau, kad tai labai pagirtina ir padeda sutelkti mokinių dėmesį labiau, nei vadovėlis ar paprastai diktuojamas tekstas. Su mokiniais bendravo šiltai, jei jie atsakydavo neteisingai, nepykdavo, o pajuokaudavo, švelniai pašiepdavo, jei mokiniai kvailiodavo norėdami pasirodyti prieš mane. Taip pat patiko, kad kol mokiniai darydavo užduotis, mokytojas prieidavo prie kiekvieno ir patikrindavo, ką rašo, paaiškindavo, pataisytas nepaklaustas.

 Neaiškumai (Ko nesupratau? Ko norėčiau mokytojo paklausti?)
Didelių neaiškumų neiškilo, nes praktikos vadovas buvo mano lietuvių kalbos mokytojas, todėl pažįstu jį ir žinau, koks jo mokymo stilius. Šiek tiek neaišku buvo, kaip elgtis su adaptuotais mokiniais, kaip sudominti klasę, sutelkti dėmesį. Kaip sudrausminti.

Pastabos ir pasiūlymai (Ką daryčiau kitaip ir kodėl?)
Beveik viską daryčiau taip pat, išskyrus familiarų bendravimą su mokiniais. Bendraučiau šiek tiek griežčiau, oficialiau, kad mokiniai jaustų daugiau pagarbos ir tuo pačiu rimčiau žiūrėtų į pamokas.

Apibendrinimas (Kuo šios pamokos stebėjimas man buvo naudingas?
Ką sužinojau? Ką supratau? Ką išmokau?)
Per pamoką buvo ugdomas pagarbos jausmas vienas kitam, ypač tuomet, kai mokiniai skaitė užduoties atsakymus, leisdami ir netrukdydami vienas kitam pasisakyti, atidžiai klausytis vienas kito, būti dėmesingiems kitiems. Taip pat buvo ugdoma, kad reikia gerbti mokytoją ir jo klausytis, kai jis dėsto medžiagą, negalima jo trukdyti ir pertraukinėti.
Taip pat sužinojau, kad svarbu tinkamai susiplanuoti pamokos laiką, paskirstyti prioritetus.


2. Įskaitinių pamokų planai ir analizė (žr. 2 priedą)

Teigiami momentai (Kas man sekėsi geriausiai?
Kuriais pamokos momentais esu patenkintas ir kodėl?)
Geriausiai sekėsi vesti gramatikos, kalbos pamokas.
Bendraujant su mokiniais sunkumų, nesklandumų neiškilo, sugebėdavau atsakyti į visus jiems iškilusius klausimus. Ruoštis pamokoms padėdavo praktikos vadovas, aptardavo iš anksto pamokų planus (ir bandomųjų ir įskaitinių).
Dėl pamokos tikslų ir plano (Ar pasiekti visi numatyti tikslai?
Jei kurių nors nepavyko pasiekti, kodėl?
Kur nesilaikiau plano ir kodėl?)
Kadangi planus detaliai suderindavau su praktikos vadovu, jų visada laikiausi ir nebuvau nukrypusi. Išsikelti tikslai buvo minimalūs, dauguma mokinių juos pasiekdavo.

Sunkumai (Kas man buvo sunkiausia?
Ko norėčiau paklausti mokytojo / praktikos vadovo?
Ką ateityje darysiu kitaip?)
Sunkiausia buvo vesti literatūros pamokas, nes joms reikėjo daugiau pasiruošimo ir nusiteikimo. Taip pat pastebėjau, kad per tyliai kalbu, gale sėdintys mokiniai turi labai atidžiai klausytis. Pirmus kartus, vedant bandomąsias pamokas, jaudinausi, bijojau blogai pasirodyti prieš mokinius ir praktikos vadovą, nesugebėti atsakyti į klausimus, tačiau greitai ši baimė išnyko ir įsijaučiau į mokytojos vaidmenį.

Apibendrinimas (Ko dar turėčiau pasimokyti?
Kuriuos savo gebėjimus/įgūdžius norėčiau patobulinti?)
Apskritai savo darbu esu patenkinta, mokiniai žinias įsisavino. Reikia ilgiau praktikuotis, kad įgyčiau daugiau žinių ir įgūdžių, nors pakanka ir esamų.


3. Mano parengta metodinė medžiaga (su komentarais). Naudojausi kalbos ir literatūros vadovėliais, iš kurių mokosi mokiniai, taip pat informacijos pamokoms ieškojau internete. Užduotis mokiniams taip pat duodavau iš vadovėlio. Kelias užduotis buvau sugalvojusi kūrybines , pvz.: Sugalvoti 3-4 sakinius su šalutiniais būdo ir kiekybės sakiniais, parašyti trupus rašinėlius apie tos dienos pamokos temą (jei pamoka būdavo literatūros).


4. Dalyvavimas mokyklos bendruomenės gyvenime (renginiai ir kt.)
Praktikos metų vyko gimnazijos gimtadienio renginiai, todėl teko padėti jiems ruoštis: puošti klases, kurti sveikinimo eilėraščius. Taip pat padėjau mokytojui taisyti rašinius, buvau mokytojų susirinkime. Padėjau praktikos vadovo auklėjamajai klasei sugalvoti temą naujametiniam renginiui.


II. PRAKTIKOS VEIKLOS ĮVERTINIMAS IR KOMENTARAS

1. Praktikos metu man labiausiai patiko* bendrauti su mokiniais, kitais mokytojais. Ruoštis pamokoms, rašyti planus, stebėti pamokas. Nors niekada nesu dirbusi, tačiau pasijaučiau tikra mokytoja. Jaučiau savotišką pasitenkinimą, kai už mokyklos ribų mokiniai pasisveikindavo „Laba diena, mokytoja“.

2. Praktikos metu išmokau / man buvo naudinga planuoti laiką, jį paskirstyti tinkamai. Ugdydama mokinių kritinį, analitinį mąstymą, kartu tobulėjau ir pati. Kelis kartus pavadavau mokytoją ir bandomąsias pamokas vedžiau viena, nors nebuvau iš anksto gerai pasirengusi. Todėl kartu patobulinau gebėjimą greitai reaguoti į susiklosčiusią situaciją.

3. Praktikos metu susidūriau su šiais sunkumais: Teko mokytis, kaip elgtis su adaptuotais, modifikuotais mokiniais. Iš pradžių buvo sunku sutelkti klasės dėmesį, sudrausminti mokinius. Taip pat reikėjo laiko, kol įsiminiau mokinių vardus.

4. Iškilusias problemas sprendžiau pasitardama su praktikos vadovu. Taip pat ieškojau užduočių palengvintą programą turintiems mokiniams. Stengiausi neleisti mokiniams trukdyti pamokos, kartais griežčiau sušukdavau ar pagąsdindavau blogu pažymiu.

5. Bendradarbiauti su kontaktiniu mokytoju sekėsi* puikiai, nes kaip minėjau, pažįstu jį jau gana seniai, jis buvo mano lietuvių kalbos mokytojas. Visada su mielu noru padėdavo ruoštis pamokoms. Po kiekvienos pamoks pasakytdavo, kas buvo ne taip, patardavo kaip elgtis kitą kartą.

6. Mano pasiūlymai ir komentarai:
Manau, kad būtų naudingiau studentams, jei praktika truktų ne mėnesį, o bent kelis. Stebėjau ir vedžiau daugiau bandomųjų pamokų, nei nurodyta reikalavimuose Iš viso stebėjau 15 pamokų. Vedžiau 9 bandomąsias pamokas skirtingose klasėse (9-12kl.). Gimnazija yra keturmetė, todėl klasės yra 1-4 (1kl.= 9kl., 2kl.=10kl., 3kl.=11kl., 4kl.=12kl.


Reziumė

Autorius
bigis
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€4.07
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 31, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
34 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
...

Susiję darbai

Asistento pedagoginė praktika. Edukologijos užduotis

Pedagogika Praktikos ataskaita virgita
1 užduotis. Dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimą mokyojui pamokoje 2 užduotis. Mokinio/ų elgesio pamokoje stebėjimas Išvados. Nagrinėjant auklėtojos man pateiktą klasės darbų planą...

Socialinio pedagogo pažintinė praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita lika05
Savo pirmąją stebėjimo praktiką atlikau Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti priešmokyklino, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo...

Socialinio pedagogo asistento praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2016 m. lika05
Socialinio pedagogo asistento praktiką atlikau Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo...

Pedagoginio asistavimo praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2014 m. mokytoja
Darbas įvertintas 10. Tai pirmoji praktikos ataskaita. Kurioje aprašoma mokyklos aplinka, dalyko mokytojo veiklos pažinimas, žodžiu mokyklos dokumentų analizė. Stebėtų pamokų analizė, jų...