Verslo organizavimas ir administravimas įmonėje X

42 psl. / 8301 žod.

Ištrauka

,,V. Norkaus prekybinė įmonė“ (draudėjo kodas 405525, mokesčių mokėtojo kodas 179276484) Valstybinio socialinio draudimo fondo (Sodra) duomenimis 2020 m. kovo 7 d. pradžioje dirbo 13 darbuotojų (apdraustieji).

Įmonėje visus darbus organizuoja direktorius ir direktoriaus pavaduotojas. Šie žmonės yra atsakingi už visų darbų paskirstymą darbuotojams. Darbai organizuojami pagal darbuotojų kompetenciją bei jų žinias. Kiekvienam darbuotojui stengiamasi parinkti geriausiai jo žinias atitinkanti darbą. Taip yra sukuriama efektyviausia darbo aplinka ir draugiškas mikroklimatas įmonėje.

,,V. Norkaus prekybinėje įmonėje“ personalo skyriuje dirba viena darbuotoja – administratorė. Personalo skyriuje yra organizuojamos ir vykdomos informacinės ir administracinės funkcijos. Vėliau šie darbai perskirstomi kitiems asmenims. Administracinį darbą dirbanti darbuotoja – siunčia ir gauna, registruoja laiškus bei korespondenciją, taip pat pildo darbuotojų darbo laiko žiniaraštį (žr. 3 priedą), atsakinėja į skambučius, perduoda aktualią informaciją direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui. Administratorė taip pat atsakinga už naujų darbuotojų įdarbinimą bei atleidimą. Rengia įsakymus dėl atostogų suteikimo, komandiruočių, prastovų, papildomų poilsio dienų ir kt. Planuoja darbuotojų komandiruotes ir administruoja jų dokumentus. Rengia dokumentus archyviniam saugojimui. Užtikrina dokumentų savalaikį naikinimą.

1.1. Įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklės
 1. V. Norkaus prekybinė įmonė“ (toliau tekste – įstaiga) įregistruota 1991 metais. Įstaigos kodas 179276484. Įstaiga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių ir kitais įstatymais bei Vyriausybės norminiais aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą.
 2. Įstaigos pagrindinė veikla kelių tiesimas ir kiti kasimo darbai.
 3. Įstaigos darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja įstaigos darbo tvarką. Darbo tvarkos taisyklės nustato darbdavio ir darbuotojų veiksmus, teises ir pareigas, atsakomybę darbo procese. Be šių taisyklių, įstaigos darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas reglamentuoja darbo sutartis, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, įsakymai.
 4. Asmuo, priimtas dirbti įstaigoje, supažindinamas su šiomis taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, saugos ir sveikatos instrukcijomis. Pasirašius darbo sutartį, laikoma, kad šalys susitarė dėl būtinųjų sutarties sąlygų, išvardytų šiuose aktuose.


Turinys

 •  
 • Lentelių ir paveikslų sąrašas2
 • ĮVADAS5
 • 1. PERSONALO SKYRIAUS VEIKLOS ANALIZĖ6
 • ,,V. Norkaus prekybinė įmonė“ organizacinė valdymo struktūra6
 • 1.2. Darbo organizavimas ir valdymas įmonėje7
 • 1.3. Įmonės vidaus darbo tvarkos taisyklės8
 • 1.4. Įmonės nuostatai ir darbuotojų pereiginės instrukcijos10
 • 1.5. Personalo dokumentacijos rengimas12
 • 1.6. Darbo laiko apskaitos dokumentai13
 • 2. MARKETINGO SKYRIAUS VEIKLOS ANALIZĖ14
 • 2.1. Marketingo – pardavimų skyriaus dokumentų analizė14
 • 2.1.1. Marketingo plano sudarymas, vykdymas ir kontrolė. Internetinis marketingas14
 • 2.1.2. Parduodamų prekių ir paslaugų asortimentas14
 • 2.1.3. Konkurentų analizė, jų įtaka įmonės veiklai15
 • 2.1.4. Elektroninės prekybos organizavimas16
 • 2.1.5. Pardavimų skatinimas. Prekių kainų politika ir kainoraščių sudarymai16
 • 2.2. Pirkimų planavimas17
 • 2.2.1. Reikalingų prekių ir paslaugų poreikio tyrimas. Tiekėjų atranka17
 • 2.3. Įmonės įvaizdžio formavi0mas19
 • 2.3.1. Prekių ir paslaugų reklamos planavimas ir organizavimas. Reklamos ir pardavimų apimties ryšio nustatymas19
 • 2.3.2. Komercinės teisės nuostatų taikymas. Pirkimo-pardavimo sutarčių rengimas20
 • 3. ĮMONĖS FINANSŲ SKYRIAUS VEIKLOS ANALIZĖ22
 • 3.1. Finansų skyriaus veiklos funkcijos ir darbo planavimas22
 • 3.2. Sąskaitų plano rengimas23
 • 3.3. Ilgalaikio turto apskaita, atsargų įsigijimas, apskaita, išdavimas ir nurašymas24
 • 3.4. Turto ir įsipareigojimų inventorizacija. Klaidų taisymas apskaitos dokumentuose, registruoseir finansinėje apskaitoje26
 • 3.5. Darbo užmokesčio, VSD ir kitų įmokų apskaita įmonėje27
 • 3.6. Mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas28
 • 3.7. Finansinės atskaitomybės parengimas29
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI31
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI32
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Darbo sutartis.
 • 2 priedas. Vlado Norkaus prekybinės įmonės nuostatai.
 • 3 priedas. Mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraštis.
 • 4 priedas. Praktikos vadovo institucijoje (mentoriaus) atsiliepimas apie praktikos laiką ir studento veiklą.
 •  

Literatūros sąrašas

 1. Apie darbo sutarties sudarymą (2020). Valstybinės darbo inspekcija. [žiūrėta 2020-08-31]. Prieiga per internetą https://www.vdi.lt/PdfUploads/Atmintin%C4%97_ darbdaviui_Darbo_kodeksas.pdf
 2. Arnašiutė, A. (2006). Ilgalaikio materialiojo turto įvertinimas.[žiūrėta 2020-09-15]. Prieiga per internetąhttp://jaunasis-mokslininkas.asu.lt/smk_2006/apskaita/Arnasiute%20 Audrone.pdf
 3. Česnauskė, J. (2018). Apskaitos pagrindai: teorija ir praktika. Mokomoji knyga. Kaunas. [žiūrėta 2020-09-15]. Prieiga per internet https://core.ac.uk/download/pdf/154378258.pdf
 4. Darbinimas, (2020). Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01). [žiūrėta 2020-08-31]. Prieiga per internetą http://www.infolex.lt/ta/368200:str420
 5. Darbo užmokesčio sandara. Valstybinė darbo inspekcija. [žiūrėta 2020-09-15]. Prieiga per internetą https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2922
 6. Išoraitė, M. (2013). ISSN 2029-8234, Business systems and economics, Vol. 3 (1). Pardavimų skatinimo tyrimas prekybos centruose. [žiūrėta 2020-09-02]. Prieiga per internetą

https://www.mruni.eu/upload/iblock/066/010_isoraite.pdf

 1. Juridinių asmenų paieška. Registrų centras. [žiūrėta 2020-08-30]. Prieiga per internetą https://www.registrucentras.lt/jar/p/
 2. Kavaliauskas, D. (2007). Šiaulių viešbučių organizacinės valdymo struktūrų atitikimo teoriniams modeliams analizė. Magistro darbas. Šiaulių universitetas. [žiūrėta 2020-08-29]. Prieiga per internetą www.gs.elaba.lt
 3. Konkurencija prekybos srityje. [žiūrėta 2020-09-02]. Prieiga per internetą https://mokslai.lietuviuzodynas.lt/vadyba/konkurencija-prekybos-srityje
 4. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (2015). [žiūrėta 2020-09-16]. Prieiga per internetąhttps://www.infolex.lt/ta/30590:ver11
 5. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymas. 2002. [žiūrėta 2020-08-30]. Prieiga per internetą https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.440 /UZLiJOETlG
 6. Marketingo planavimas (2003). [žiūrėta 2020-08-31]. Prieiga per internetą https://straipsniai.lt/mokslas/marketingo-planavimas/
 7. Martinkus, B., Stoškus, S., Beržinskienė, D. (2010). Vadybos pagrindai: vadovėlis. Šiaulių universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. [žiūrėta 2020-08-30]. Prieiga per internetą http://www.ddfra.it/social/m/feedback/view/Vadybos-pagrindai-martinkus-pdf
 8. Minalga, R. (2008). Aprūpinimo logistika. [žiūrėta 2020-09-04]. Prieiga per internetą https://humanitas.lt/aprupinimo-logistika.html
 9. Sodros įmokos. [žiūrėta 2020-09-15]. Prieiga per internetą https://www.sodra.lt/lt/situacijos/turiu-samdomu-darbuotoju
 10. Strateginis marketingo planavimas. [žiūrėta 2020-08-31]. Prieiga per internetą https://mokslai.lietuviuzodynas.lt/ekonomika/marketingo-strateginis-planavimas
 11. Sutarčių rengimas.[žiūrėta 2020-09-15]. Prieiga per internetą https://www.teisesangelai.lt/sutarciu-rengimas/
 12. Šakinienė, A. (2011). Komercinė teisė. Mokomoji medžiaga su praktinėmis užduotimis. Klaipėda.[žiūrėta 2020-09-04]. Prieiga per internetą http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_Komercine_teise.pdf
 13. Vieši Sodros duomenys apie įmonę. [žiūrėta 2020-08-30]. Prieiga per internetą

https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/;jsessionid=9BF7EE20FE2945BD54BDB8358DFE4AD9

 1. Vlado Norkaus prekybinės įmonės rekvizitai. [žiūrėta 2020-08-29]. Prieiga per internetą www.rekvizitai.lt


Reziumė

Autorius
dzastyna
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Vadyba
Kaina
€4.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 31, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai

Verslo planas: statybos įmonė

Vadyba Verslo planas deivist
Rengiamasi įkurti statybinę įmonę, kurios veikla apimtų gyvenamųjų namų statybą nuo pamatų iki stogo uždengimo, be vidaus apdailos bei komunikacijų įrengimo. Šio kursinio...

Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

Vadyba Referatas 2009 m. rasa13
Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę įtaką ateities socialinei ekonominei plėtrai. Verslas išgyvena evoliucijos...