Gimnazijos profesinės praktikos ataskaita I

23 psl. / 5371 žod.

Ištrauka

Vadyba, kaip mokslo kryptis, susiformavo kaupiant praktinio valdymo patyrimo duomenis, juos analizuojant, apibendrinant ir darant objektyvias išvadas. (Zakarevičius, 2013).

Įstaigos vadybos procesas apima suplanuotų ir užsibrėžtų tikslų, sprendimų įgyvendinimą, prieš tai numačius visas galimybes ir sprendimo būdus užsibrėžtam tikslui pasiekti (Atkočiūnienė, Siudikienė ir Girnienė, 2019).

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veikla paremta Geros mokyklos koncepcija, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą, duomenimis, skelbiamais gimnazijos interneto puslapyje (Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, 2020) ir Jurbarko rajono savivaldybės tinklalapyje (Jurbarko rajono savivaldybė, 2020).

Gimnazijos veikla organizuojama vadovaujantis integruota valdymo bendradarbiaujant, pasidalytosios lyderystės ir stebėsenos sistema, apimančios svarbiausius veiklos elementus – nuo veiklos planavimo iki pasiektų rezultatų vertinimo. Tai sudaro sąlygas didelę dalį sprendimų priimti pačiai bendruomenei, bendruomenės nariai prisiima atsakomybę už deleguotas funkcijas. Taip skatinamas jų tobulėjimas. Vadovų turimos kompetencijos ir vertybės virsta organizaciniais, strateginiais ir veiklos rezultatais (Verle et al., 2014). Vadybinė gimnazijos kultūra skaidri, paprasta, neapkraunanti.

Įstaigos paslaugų teikimo procesai, finansavimo šaltiniai, išlaidų struktūra ir kitimo tendencijos

Švietimas yra labai svarbus veiksnys šiuolaikinėje visuomenėje, nes nuo žmogaus išsivystymo lygio, raštingumo priklauso ne tik jo paties sėkmė, bet ir visuomenės gerovė. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, įstatymo įgyvendinamuose aktuose, naujojoje Valstybinėje švietimo strategijoje (2013–2022 metams) bei kituose teisės aktuose švietimo paslaugų prieinamumas ir kokybė akcentuojama kaip prioritetinė sritis (Trakšelys, Martišauskienė, 2016).

Švietimo paslaugos apima šias sritis:

 • - Edukacinę – specialių poreikių turinčių vaikų ugdymo;
 • - socialinės atskirties integracijos;
 • - tėvų švietimo;
 • - profesinio orientavimo;
 • - pedagoginės-psichologinės pagalbos;
 • - individualizavimo;
 • - asmens ugdymo ir fizinių bei dvasinių galių plėtojimo;

Švietimo pagalbos:

 • - psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją (mokytojo padėjėjo, gestų vertėjo);
 • - socialinę-pedagoginę (logopedo, spec. pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo);

Socialinę:

 • - vaikų teisių apsaugos;
 • - vaikų sveikatingumo;
 • - vaiko globos ir priežiūros;
 • - maitinimo;
 • - pavėžėjimo;
 • - prevencinio darbo. (Trakšelys, Martišauskienė, 2016).

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija vykdo šias socialines funkcijas:

Maitinimo organizavimas:


Turinys

 • TURINYS
 •  
 • ĮVADAS.5
 • Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veiklos analzė7
 • 1.1.    Įstaigos charakteristika.7
 • 1.2.    Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veiklos vystymo strategija: vizija, misija, filosofija, vertybės, veiklos tikslai ir uždaviniai7
 • 1.3.    Pagrindiniai gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai8
 • Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos vadybA10
 • 2.1.    Įstaigos paslaugų teikimo procesai, finansavimo šaltiniai, išlaidų struktūra ir kitimo tendencijos 10
 • 2.2.    Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos organizacinė valdymo struktūra.15
 • 2.3.    Gimnazijos personalo valdymas.16
 • 2.4.    Įstaigos veiklos planavimo procesas.21
 • 2.5.    Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos tiriamoji veikla ir rinkos tyrimo metodai23
 • 2.6.    Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos veiklos apskaita, atskaitomybė ir mokami mokesčiai25
 • 2.7.    Inventorizacijos atlikimo tvarkas ginnazijoje.26
 • 2.8.    Gimnazijos įvaizdžio formavimas.28
 • siūlymai jurbarko antano giedraičio-giedriaus gimnazijos veiklos tobulinimui.31
 • Išvados.33
 • Literatūra ir kiti šaltiniai.34

Literatūros sąrašas

Literatūra ir kiti šaltiniai 1. Atkočiūnienė, Z.O., Siudikienė, D., ir Girnienė, I. (2019). The Role of Leadership in the Knowledge Management and Innovation Processes in a Modern Organization. Informacijos mokslai, p. p. 68-97. doi:10.15388/Im.2019.86.27.

 2. Dėl ilgalaikio turto nurašymo: Jurbarko Antano Gedraičio-Giedriaus gimnazijos direktorius įsakymas Nr. F-5. 2019 m. gruodžio 18 d.

 3. Dėl inventorizacijos komisijos tvirtinimo ir inventorizacijos atlikimo: Jurbarko Antano Gedraičio-Giedriaus gimnazijos direktorius įsakymas Nr. F-3. 2019 m. spalio 25 d.

 4. Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo: Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas, Nr. 719. (2018 m. birželis 3 d. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.81620/gTCVTkFoWL.

 5. Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo: Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas, Nr. 719. 2018 m. birželis 3 d. Prieiga per duomenų bazę e-TAR: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.81620/gTCVTkFoWL.

 6. Dėl išorinio vertinimo ataskaitos: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūros ataskaita Nr. IS-160. 2012 m. kovo 21 d.

 7. Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo: Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-87. 2020 m. balandžio 9 d.

 8. Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo: Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-162. 2012 m. gegužės 31 d.

 9. Dėl reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui speciaistų skaitmeninio raštingumo programos aprašo patvirtinimo: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-555. 2007 m. kovas 29 d. [žr. 2020-11-30] Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302571/asr.

 10. Jurbarko Antano Gedraičio-Giedriaus gimnazija. [žr. 2020-12-13]. Prieiga per internetą: www.jurbarkogimnazija.lt.

 11. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas. 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281. Valstybės žinios, 2011, Nr. 38-1804. Prieiga per duomenų bazę e-tar: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105.

 12. Puškorius, S. (2002). Viešojo sektoriaus institucijų administravimas. Monografija. Vilnius.

 13. Sakalas, A. (1998). Personalo vadyba. „Margi raštai“.

 14. Stankevičienė, A., Šarupičiūtė, J. (2014). Personalo padalinio vieta Lietuvos privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose. Verslas: Teorija ir praktika/ Business: Theory and Practice, no. 15 (1), p. p. 93-102.

 15. Stankevičienė, A., Šarupičiūtė, J. (2014). Personalo padalinio vieta Lietuvos privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose. Verslas: Teorija ir praktika/ Business: Theory and Practice, no. 15 (1), p. p. 93-102.

 16. Švietimo valdymo informacinė sistema. (2020). Informacijos teikimo instrukcijos [žr. 2020 m. gruodis 12]. Prieiga per internetą: https://www.svis.smm.lt/statistikos-duomenu-teikimo-instrukcijos/

 17. Targamadzė, V. (2016). Geros mokyklos koncepcija: Sampratos naratyvas. Tiltai. doi:http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v74i2.1366.

 18. Tonkūnaitė, A. Sliesoraitytė, I., Dulskis, D., Zavadskė, Urbonavičius, S. ir kiti. (2008). Smulkaus ir vidutinio verslo valdymo žinynas. Vilnius: Lietuvos verslo dabrdavių konfederacija.

 19. Trakšelys, K., Martišauskienė, D. (2016). Švietimo paslaugų kokybė: efektyvumas, rezultatyvumas, prieinamumas. Tiltai. doi:DOI: http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v73i1.1273.

 20. Valstybinė mokesčių inspekcija. (2020). Mokesčių pakeitimaiū nuo 2020 metų. [žr. 2020-12-03]. Prieiga per internetą: www.vmi.lt: https://www.vmi.lt/cms/gyventojams-bendrai?accessibility=false&lang=lt.

 21. Zakarevičius, P. (2013 m. gruodžio 17 d.). Vadybos paradigma. Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. doi:https://doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.68.10.

 22. Žaptorius, J. (2007). Darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimas ir jos teorinė analizė. Filosofija. Sociologija, p. p. 105-117.


Reziumė

Autorius
dzastyna
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Edukologija
Kaina
€3.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 31, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Japonijos ir Indijos švietimo sistemos

Edukologija Referatas 2010 m. nijole40
Japonija –salų valstybė, išsidėsčiusi palei Azijos Ramiojo vandenyno pakrantę.Vardas verčiamas kaip “Tekančios Saulės šalis”.Valstybinė kalba - japonų kalba ir jos tarmės,...

Estijos suagusiųjų švietimo praktika

Edukologija Referatas 2016 m. longevity
Referate rašoma apie suaugusiųjų švietimo politiką užsienio šalyje (Estijoje). Darbo tikslas – atskleisti suaugusiųjų švietimo ypatybes (mokymo formas ir galimybes, jo finansavimo ypatumus,...

Senatvės įvaizdžiai šiuolaikinėje visuomenėje

Edukologija Referatas 2020 m. dzastyna
Įvadas Šiаme dаrbe dėmesys skiriаmаs vienаm iš šiuolаikinės mаsinės kultūros reiškinių – žiniаsklaidai. Pastebėta, kad šiandien žiniasklаida tаmpa „rėmаis“, kurie gali nukreipti dėmesį...