Šeimos verslo modeliai ir vystymo perspektyvos. Pristatymas.

21 skaidr.

Ištrauka

IŠVADOS1. Šeimos verslas įvairiose pasaulio valstybėse turi susiklosčiusias gilias tradicijas. Tačiau Lietuvoje ši verslo rūšis dar tik mezgasi. Kol kas dar nėra susiformavusi ir aiškiai apibrėžta šeimos verslo teisinė forma.2. Remiantis mokslinės literatūros analize šeimos verslą galima apibrėžti kaip įmonę, kurioje sprendimų priėmimo teisė priklauso šeimai, taip pat bent vienas tos šeimos narys užima vadovaujančias pareigas, o pagrindinės įmonės vertybės yra tapačios ar labai artimos šeimos vertybėms ir šeima yra suinteresuota verslo tęstinumu, todėl siekia, kad verslas būtų perduodamas iš kartos į kartą.3. Šeimos verslui apibrėžti yra naudojami šie keturi kriterijai: nuosavybė, valdymas, tęstinumas ir kultūra.4. Įvertinus kiekybinius ir kokybinius šeimos verslo įmonių rodiklius bei jų suteikiamą naudą ir sukuriamą pridėtinę vertę galima teigti, jog šeimos verslas yra reikšmingas Europos ir kitų pasaulio valstybių ekonomikos stiprinimui ir dinamikai. Taip pat yra naudingos visuomenei perduodamos ilgalaikes tradicijas ir padėdamos puoselėti socialines bei kultūrines vertybes tiek įmonė viduje, tiek už jos ribų.5. Šeimos verslo valdyme labai svarbią vietą užima šeimos kultūra, nes jos pagrindu yra formuojama ir verslo kultūra, nulemianti verslo vertybes. Pastarosios gali turėti reikšmingą poveikį apsisprendžiant dėl ne šeimos nario įtraukimo į šeimos valdymą. Taip pat svarbus ypatumas yra verslo perdavimas Svarbu, kad verslas būtų ne tiesiog perduodamas atėjus tam tikram momentui, o verslo perdavimui būtų ruošiamasi iš anksto, ieškomas tinkamas šeimos narys, kuris norėtų ir galėtų rūpintis verslu ir toliau jį plėtoti.6. Šeimos verslo bruožai tam tikrais atvejais gali būti laikomi privalumais, tačiau tam tikrais atvejais jie gali būti ir trūkumai, neigiamai veikiantys įmonių įvaizdį, veiklą ir rezultutas. Svarbu tinkamai įsivertinti visus aspektus, kurie gali turėti įtakos verslui ir tinkamai juos valdyti, kad verslas gyvuotų kiek įmanoma ilgiau ir būtų galimybė plėsti ir perduoti jį būsimoms kartoms.7. Šeimos verslo atveju svarstant plėtros galimybes didelę reikšmę turi požiūris į ne šeimos narių įtraukimą į verslą. Neretai šeimos verslo įkūrėjai labai atsargiai vertina galimybę įsileisti į vadovaujančias pozicijas šeimai nepriklausančius asmenis dėl nepasitikėjimo, galimo ilgalaikių lūkesčių, vertybių nesutapimo. Tačiau verslui plečiantis reikalingi daugiau žinių, patirties ir kompetencijų turintys darbuotojai. Todėl priimti sprendimą įsileisti į verslą asmenis “iš išorės” yra neišvengiama, jei nenorima verslo nutraukti.8. Kokybinio tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog šeima ir jos vertybės yra kalbintų vadovų įmonių visos veiklos pagrindas. O šie du elementai daro didžiausią įtaką verslo valdymui, kai kalbama60apie šeimos verslą. Todėl galima daryti prielaidą, jog šeimos verslai turi išskirtinumą palyginus juos su įprastais verslais. Dažnai tiesiog nėra susimąstoma, jog dėl iš šeimos ateinančių vertybių ir šeimos kultūros poveikis sukuria verslo išskirtinumą.9. Kiekybinio tyrimo metu nustatyta, jog pagrindiniai veiksniai, paskatinę kurti nuosavą šeimos verslą buvo noras nuo nieko nepriklausyti ir realizuoti savo idėjas, taip pat noras užsitikrinti ateitį. O šeimos nuostatos ir vertybės turi didelę reikšmę su verslu susijusiems sprendimams. Tuo tarpu šeimos tęstinumo problemų analizė parodė, jog kol kad dauguma vadovų ya nusiteikę reinvestuoti į verslą ir jį plėsti, o apie perdavimą kitoms kartoms mąsto mažoji dalis.10. Apibendrinant abiejų tyrimų rezultatus galima daryti prielaidą, jog daugelis šeimos verslo savininkų savo verslus vysto kaip eilinius verslus net nesusimąstydami apie išskirtinumą. Nepaisant to, šeimos valdomi verslai dažniau vadovaujasi tokiomis vertybėmis kaip pasitikėjimas, supratingumas, sąžiningumas, bendravimas. Jie pirmiausia kuriami dėl poreikio nuo nieko nepriklausyti ir save realizuoti. O vystant verslą labai svarbus yra šeimos palaikymo ir supratingumo veiksnys, taip pat šeimos vertybės, kurios dažnai lemia su verslo valdymu susijusius sprendimus.11. Įvertinus Lietuvos šeimos verslo įmonių situaciją Europos Sąjungos kontekste pastebėta, jog lyginant ekonominius, finansinius bei strateginius rodiklius bei planus, šeimos verslo atstovų pozicijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje sutampa. Tačiau skirtumai pastebimi lyginant vertybinius aspektus: Lietuvoje tarpasmeniniai santykiai užimą svarbią vietą kalbant apie šeimos verslo įmonių stiprybes, tuo tarpu Europoje vis mažiau vertinami artimi tarpasmeniniai santykiai, o labiau orientuojamasi į ilgalaikę perspektyvą, greitį bei lankstumą.


Turinys

 • TURINYS
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS6
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS7
 • TURINYS8
 • ĮVADAS9
 • 1. ŠEIMOS VERSLO PROBLEMATIKA11
 • 1.1. Šeimos verslo samprata11
 • 1.2. Pagrindiniai šeimos verslo kriterijai13
 • 1.3. Šeimos verslo reikšmė pasaulio ekonomikoje16
 • 2. ŠEIMOS VERSLO TEORINIAI ASPEKTAI19
 • 2.1. Šeimos verslo valdymo ypatumai19
 • 2.1.1. F-PEC šeimos įtakos skalė21
 • 2.1.2. McKinsey 5 šeimos verslo atributų modelis22
 • 2.1.3. Šeimyniškumo koncepcija25
 • 2.2. Teigiami ir neigiami šeimos verslo aspektai27
 • 2.3. Šeimos verslo plėtros ypatumai28
 • 3. TYRIMO METODOLOGIJA30
 • 4. ŠEIMOS VERSLO YPATYBIŲ IR PERSPEKTYVŲ LIETUVOJE TYRIMO REZULTATAI34
 • 4.1. Kokybinio tyrimo rezultatai34
 • 4.2. Kiekybinio tyrimo rezultatai41
 • 4.2.1. Informacija apie respondentus41
 • 4.2.2. Šeimos verslo vadybos aspektų analizė48
 • 4.2.3. Šeimos verslo tęstinumo problemų analizė50
 • 4.2. Lietuvos šeimos verslo situacijos įvertinimas Europos Sąjungos kontekste55
 • IŠVADOS59
 • REKOMENDACIJOS61
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI62
 • PRIEDAI65

Reziumė

Autorius
gita2016
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Vadyba
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 1, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
21 skaidr.

Susiję darbai

Elektroninis verslas: samprata ir modeliai

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Šio darbo tikslas – išanalizuoti elektroninio verslo ir elektroninės komercijos sampratas. Pateikti el. komercijos sprendimų ir modelių analizę bei įvardinti el. komercijos privalumus...

Šeimos verslo modeliai

Vadyba Tyrimas 2015 m. darbai123
Magistro tiriamąjame darbe yra aptariami šeimos verslo modelių ypatybės. Taip pat aptariama šeimos verslo samprata.

Muzikos įrašų industrijos verslo modeliai

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. paulauskas.pov@gmail.com
2016m. rašytas VU verslo vadybos kursinis darbas apie muzikos įrašus bei šioje industrijoje veikiančius verslo modelius. Gautas įvertinimas 8 balai.