Socialiniai mokslai / Pedagogika

Ugdymo institucijos, kaip inovatyvios švietimos organizacijos, vystymo strategija

0 atsiliepimų
Autorius:

Įvadas

Mokyklos pristatymas

Liepių pradinė mokykla buvo įkurta 1998 m. Jonavos rajone, Liepių mistelyje. 2013 m. rugsėjo 1 d. duomenys: mokykloje mokosi 97 mokiniai (lietuvių - 93, rusų - 4). Mokykloje vykdomos pradinio ir neformaliojo ugdymo programos, mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiose (projektinėse, socialinėse ir prevencinėse) veiklose. Vykdomi tokie būreliai vaikams: sporto, dainavimo, šokio, rankdarbių (neformalusis ugdymas mokykloje tiek mokiniams, tiek jų šeimos nariams yra nemokamas). Mokykla bendradarbiauja su Jonavos sporto ir kūno kultūros klubu, kultūros centru, Jonavos laikraščiu „Naujienos“ ir kt. Ugdymas vyksta įvairiuose ugdymui vertingose aplinkose: muziejuose, koncertų salėse, teatruose, parkuose ir kt. Mokiniams organizuojamos įvairios pažintinės bei mokomosios ekskursijos ir išvykos, praturtinančios vaikų gebėjimus, žinias, kompetencijas.

Situacijos analizė

Veiklos kokybės įsivertinimas ir aplinkos analizė (PEST analizė). Išoriniai veiksniai: politinis - teisinis aspektas. Pradinė mokykla, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti institucija, yra priklausoma nuo šalyje ir rajono savivaldybėje formuojamos švietimo ir ekonomikos politikos, Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo (Jonavos r. savivaldybės tarybos) sprendimų. Svarbiausiais veiklą reglamentuojančiais dokumentais laikytini Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymas, Valstybės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos.

Liepių pradinei mokyklai savivaldybės tarybos sprendimu priskirta teritorija. Kartu su ugdytiniais keisis ir ugdymo tikslai bei uždaviniai.

Tiesioginę įtaką įstaigos veiklai daro šie veiksniai:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;priimtas LR Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės darnaus vystymosi švietimo 2007-2015 metų programos patvirtinimo“;patvirtinta Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija;Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo programa 2013-2015 metams;Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos;Jonavos r. pradinės mokyklos nuostatai;Lietuvos švietimo koncepcija;Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030 “;,,Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos projekto nuostatai.

Mokyklos veiklą reglamentuoja steigėjo patvirtinti nuostatai, darbo ir vidaus tvarkos taisyklės, mokytojų etikos kodeksas. Ugdymo turinio įgyvendinimą, buhalterinę veiklą, prevencinę veiklą, neformaliojo ugdymo organizavimą reglamentuoja specialistų parengtos ir direktoriaus patvirtintos tvarkos.

Ekonominis aspektas. Prastėjanti demografinė padėtis neigiamai įtakoja ne tik valstybės, Jonavos rajono, bet ir mokyklos raidą. Mokyklos išlaikymas tiesiogiai priklauso nuo valstybės bei rajono savivaldybės biudžeto. Mokinio krepšelio skaičiavimo metodika mūsų mokyklai nepalanki, todėl pritrūksta lėšų naujausių mokymosi priemonių įsigijimui. Mokykloje daugėja socialiai remtinų moksleivių. 2013 m. sausio mėn. nemokamą maitinimą gauna 68 mokiniai. Tiesioginę įtaką įstaigos veiklai daro šie veiksniai:

bloga valstybės ekonominė padėtis;nepakankamas aplinkos krepšelio finansavimas;blogos aptarnaujančiojo ir iš aplinkos krepšelio apmokamo personalo darbo sąlygos (sumažinti koeficientai, trumpesnis darbo laikas); mažėjančios mokinio krepšelio lėšos.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2869 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Liepių pradinės mokyklos 2014-2015 m. m. Strateginis švietimo planas
  • Įvadas
  • Mokyklos pristatymas
  • Situacijos analizė
  • Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir išorės įvertinimo analizė. Ugdymas ir mokymasis.
  • Mokyklos strateginė pozicija
  • Strateginiai tikslai, uždaviniai ir prioritetai
  • Strategijos realizavimo priemonių planas
  • Mokyklos strateginio plano realizavimas ir vertinimas

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra
Diplominis darbas Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra

Magistro darbas. Darbo tikslas: Atskleisti bibliotekų kaip savitų institucijų organizacinės kultūros ypatumus, teikiant socialines paslaugas.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas
Kursinis darbas Strateginis kontekstas – žinių vadyba kaip išskirtinis organizacijos gebėjimas

Temos aktualumas. Per pastaruosius metus žinių vadyba tapo stipria ir reikalinga disciplina, nes organizacijos žinias [...]

Kaip aš ir mano organizacija prisideda prie pilietinės visuomenės?
Rašinys Kaip aš ir mano organizacija prisideda prie pilietinės visuomenės?

Pirmosiomis eilutėmis norėčiau įvardinti savo organizacijos, kurioje dirbu pavadinimą, tai būtų Alytaus Dainavos vidurinė mokykla.

Pedagogų taikomų dorovinės pozicijos ugdymo strategijų analizė
Referatas Pedagogų taikomų dorovinės pozicijos ugdymo strategijų analizė

Šiuolaikiniame globalizacijos ir technologijų amžiuje padidėjęs nusikalstamumas, prievarta, smurtas, vertybių nykimas kelia vis didesnį poreikį [...]

Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija
Referatas Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija

Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra [...]

Kaip pagerinti švietimo sistemos kokybę mažiausiais kaštais ?
Referatas Kaip pagerinti švietimo sistemos kokybę mažiausiais kaštais ?

Pirmiausia norėtųsi pabrėžti, jog nors savo rašto darbe dažniausiai vartosime sąvoką- mokykla, esame įsitikinę, jog [...]

Neformaliojo ugdymo samprata bei raiška. Neformaliojo ugdymo proceso kokybės analizė Lietuvos švietimo sistemoje
Referatas Neformaliojo ugdymo samprata bei raiška. Neformaliojo ugdymo proceso kokybės analizė Lietuvos švietimo sistemoje

Norint pasiekti kuo geresnių rezultatų bei geresnės ugdymo kokybės, neformaliojo ugdymo procese svarbu atsižvelgti į [...]

ES kaip tarptautinė tarpvalstybinė organizacija, jos struktūra bei narystės sąlygos
Prezentacija ES kaip tarptautinė tarpvalstybinė organizacija, jos struktūra bei narystės sąlygos

Europos Sąjungą sudaro institucijų sistema, kuri yra unikali: ES institucijas sudaro: Europos Parlamentas, Europos Vadovų [...]

Muzikos mokytojas kaip lyderis ugdymo procese
Referatas Muzikos mokytojas kaip lyderis ugdymo procese

Tyrimo aktualumas. Informacinės technologijos, užpildančios mokinių gyvenimus ir lemiančios moksleivių mentaliteto pokyčius labai aktyviai kelia [...]

Darnaus vystymosi idėjos švietime
Referatas Darnaus vystymosi idėjos švietime

Temos aktualumas. Nuo XX amžiaus antrosios pusės, žmogaus, atskirų socialinių grupių bei visos visuomenės gyvenimo [...]

Švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystės kultūrą (projektinės veiklos aspektu)
Kursinis darbas Švietimo organizacijų vadovų veikla skatinant daugiakalbystės kultūrą (projektinės veiklos aspektu)

Tyrimo aktualumas. Per pastaruosius du dešimtmečius švietimo politika smarkiai pasikeitė. Įgyvendinant naujas reikšmingas švietimo naujoves [...]

Lyderystės vystymo sąsajos su organizacijos strateginio pranašumo kūrimu
Referatas Lyderystės vystymo sąsajos su organizacijos strateginio pranašumo kūrimu

  Kiekvienos šių dienų organizacijos pagrindinis tikslas -  užimti kuo didesnę rinkos dalį, gauti kuo didesnį [...]