Europos politika. Europos vertybinės krizės ir demokratijos erozija

15 psl. / 3821 žod.

Ištrauka

Europos Sąjunga − ekonominis milžinas, turintis 490 milijonų vartotojų rinką, ir ES galią, pirmiausia, lemia jos ekonominis svoris. Tačiau politinėje srityje ES yra tarsi ,,įstrigusi“ – ją ištikusi vertybinė krizė, kurią sąlygojo tas pats ,,ekonomizmas“, atvedęs ES piliečius prie ekonominio pragmatizmo, prie dirbtinių mokslo ir technikos laimėjimų sudievinimo. ES žmonių vertybines orientacijas, konsoliduojančias piliečius, kurie jaučia pareigą dalyvauti visuomeniniuose reikaluose ir teikia jiems pirmenybę, pakeitė dirbtinės vertybės, neturinčios moralinio matmens.
Naujausioje Lisabonos sutartyje ES vadovai nesugebėjo susitarti dėl nuorodos į krikščioniškas ES šaknis ir sutartyje išryškėjo formali takoskyra tarp ES ir bažnyčios. O turint omenyje tai, jog jokia kita institucija negali prilygti Bažnyčiai savo indėliu į Europos kūrimą ir kad dauguma ES piliečių laiko save katalikais, rodo, kad ES gali netekti savo esmės ir tikslo. Tačiau, nepaisant to, ES vis tik siekia sukurti savo pilietį, bando ieškoti išeities iš vertybinės krizės/demokratijos erozijos, kurią sąlygojo metapolitinio lygmens atsisakymas ir kuris, visų pirma, siejamas su krikčioniškosiomis vertybėmis.
XX a. 9 dešimtmetyje ES pradėta kalbėti apie demokratijos deficito problemą ir ją mėginama spręsti pasitelkiant modernias demokratijos versijas, t. y. dalyvaujamąją, deliberatyvinę ar elektroninę demokratiją, kurios, manoma, turėtų padėti įtraukti ES piliečius į politinių sprendimų priėmimo procesą, skatinti imtis juos iniaciatyvos, dalyvauti įvairiose internetinėse diskusijose, konsultacijose ir pan., siekiant skatinti ,,demokratijos demokratėjimą“ ir išspręsti ES kamuojančias negalias.
Darbo tikslas − išanalizuoti demokratijos erozijos įveikimo galimybes ES ieškant išeities iš vertybinės krizės. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:
1) apibūdinti vertybių krizę Europoje, akcentuojant krikščioniškojo aspekto reikšmę;
2) atskleisti demokratijos deficito problemą;
3) išanalizuoti teorinius ir praktinius demokratijos deficito įveikimo svarstymus ES.
Darbo struktūra ir metodai:
Darbą sudaro įvadas, du skyriai su poskyriais ir išvados. Pirmo skyriaus abiejuose skirsniuose, išryškinant vertybių svarbą bendrijoje ir akcentuojant krikščioniškųjų vertybių krizę ES, taikomi aprašomasis ir analitinis metodai.
Antrame darbo skyriuje, analizuojant demokratijos erozijos įveikimo galimybes ES, naudojami aprašomasis, analitinis ir lyginamasis metodai.


Turinys

  • ĮVADAS4
  • 1. VERTYBIŲ KRIZĖ EUROPOJE5
  • 1. 1. Vertybių svarba bendrijoje5
  • 1. 2. Krikščioniškųjų vertybių krizė ES6
  • 2. DEMOKRATIJOS EROZIJOS ĮVEIKIMO GALIMYBĖS EUROPOS SĄJUNGOJE7
  • 2. 1. Demokratijos deficito problema7
  • 2. 2. Demokratijos deficito problemos sprendimo būdai8
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
bekepuraite
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 22, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Europos komisija

Politologija Referatas zuzenka
Kas yra Europos Sąjunga? Europos Sąjunga – tai Europos valstybių asociacija siekianti platesnės ir gilesnės ekonominės bei politinės joje dalyvaujančių šalių integracijos. Pagrindinis...

Europos politika

Politologija Referatas vikaand
Kai grėsmė atrodys reali ir neišvengiama, kiekviena šalis Europoje pradės nagrinėti savo ateities energetines galimybes. Visų pirma, bus reikalingi atsakymai į sunkius klausimus....