Socialinė atsakomybė ir jos rūšys

18 psl. / 4139 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Asmenybės atsakomybė turi socialinę prigimtį, nulemtą santykių visuomeniškumu ir asmenybės ypatumais, jos (asmenybės) vieta šių santykių sistemoje. Socialinė atsakomybė pasireiškia tada, kai individo elgesys turi visuomeninę reikšmę ir yra reguliuojamas socialinių normų. Socialinės normos, priklausomai nuo reguliuojamų santykių specifikos, savo ruožtu gali būti moralinės, politinės, teisinės. Už jų nesilaikymą gali kilti moralinė, politinė, teisinė atsakomybė. Visos šios atsakomybės formos gali būti suvedamos į vieną socialinės atsakomybės sąvoką. Darbo tema – „Socialinė atsakomybė ir jos rūšys“. Tema aktuali teoriniu aspektu, kadangi yra mažai nagrinėta moksliniame lygmenyje. Temos aktualumą sąlygoja ir tai, jog praktikoje kiekvienas individas daugiau ar mažiau susiduria su vienokia ar kitokia atsakomybės forma, kurią sąlygoja tarp visuomenės ir individo susiklostantys santykiai.Darbo problema. Apibrėžiant tyrimo problemą, reikėtų pažymėti, jog atsakomybė – tai etikos ir teisės kategorija, atspindinti specifinį socialinį ir moralinį teisinį asmens santykį su visuomene. Kiekvienai atsakomybės formai būdingas tam tikras prievartos mechanizmas, kuris priklausomai nuo atsakomybės rūšies. Moksliniame lygmenyje problemos aktualumą parodo nagrinėjamos problemos žemas ištyrimo ir detalizavimo laipsnis. Todėl šiuo darbu bus bandoma bent dalinai užpildyti esamą spragą.Tyrimo objektas. Socialinė atsakomybė ir jos rūšys.Tyrimo dalykas. Lietuvos ir užsienio specialistų mokslo darbai nagrinėjamos temos klausimu.Darbo tikslas. Atskleisti teisinės atsakomybės išskirtinumą ir specifiškumą socialinės atsakomybės sistemoje.Darbo uždaviniai: pateikti sąvokų „atsakomybė“, ”socialinė atsakomybė“, „teisinė atsakomybė“ apibrėžimus; apžvelgti dorovinės, visuomeninės, politinės atsakomybės rūšis; detaliau panagrinėti teisinės atsakomybės sampratą, teisinės atsakomybės atsiradimo (kilimo) pagrindus bei teisinės atsakomybės kaip proceso sampratą; Pateikti apibendrinančias išvadas, esant reikalui pateikti rekomendacijas. Pateikti apibendrinančias išvadas, esant reikalui pateikti rekomendacijas.Darbo hipotezė. Darbe keliama hipotezė, jog visuomenėje nusistovėjusi tvarka sankcionuoja socialinių rūšių išskyrimą.Tyrimo metodai. Tiriant darbo dalyką ir siekiant darbo tikslo, taikyti įvairūs mokslinio pažinimo metodai: Mokslinės Lietuvos bei užsienio autorių literatūros analizė, sintezė ir pateikimas; Aprašomasis darbo metodas; Norminių teisės aktų analizė, sintezė ir pateikimas. Tyrimo šaltiniai. Tiriant darbo dalyką ir siekiant darbo tikslo analizuojama tiek Lietuvos, tiek ir užsienio autorių specialioji teisinė literatūra.Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, dvi dalys, kurių kiekviena suskirstyta į skyrius ir poskyrius, tyrimo pagrindu suformuluotos išvados bei panaudotos literatūros sąrašas.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA4
 • 1.1. Atsakomybė apskritai4
 • 1.2. Socialinė atsakomybė6
 • 2. SOLIACINĖS ATSAKOMYBĖS RŪŠYS8
 • 2.1. Moralinė (dorovinė) atsakomybė8
 • 2.2. Visuomeninė atsakomybė9
 • 2.3 Politinė atsakomybė10
 • 2.4 Teisinė atsakomybė11
 • 2.4.1 Teisinės atsakomybės samprata: sąvoka ir požymiai11
 • 2.4.2 Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai12
 • 2.4.3 Teisinė atsakomybė kaip procesas14
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS18

Reziumė

Autorius
valkirijos
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 7, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Teisinės atsakomybės rūšys

Teisė Referatas jenna
Filosofijoje ir teisinėje literatūroje sąvoka “atsakomybė” vartojama dviem reikšmėmis: perspektyvine ir retrospektyvike. Perspektyvinė (arba į ateitį) reiškia, kad tam tikra žmonių grupė ar...