Lietuvos kaip regiono lyginamoji analizė su Slovakijos šalimi

25 psl. / 5226 žod.

Ištrauka

Europos Sąjunga yra ne tik politinė sąjunga, bet ir socialinė bendruomenė, kurioje stipresnės šalys bei regionai padeda labiau atsilikusiems kraštams sumažinti išsivystymo skirtumus.Vertinant regionus, jų ekonominės plėtros komponentus ir tipines ūkio šakas, naudojamas regionų įvertinimo kriterijų kompleksas, kuris kiekvieno administracinio vieneto gali skirtis, atsižvelgiant į tos teritorijos savitumą.Mokslininkai skirtingai apibrėžia regioninę politiką. Vieni ją apibūdina kaip visumą priemonių, kiti – kaip planavimo procesą, treti – kaip valstybės vykdomą veiklą. R. Bagdzevičienė regioninę politiką apibrėžia kaip visumą priemonių, skatinančių plėtrą regione bei užtikrinančių vienodą lygį ir gyvenimo sąlygas visiems piliečiams (Bagdzevičienė, 2005). J. N. Gladkij ir A. I. Čistobajev ją apibūdina kaip politinės, ekonominės ir kitų sferų valdymą. S. Vaitiekūno apibrėžimas apima visos šalies vystymo planavimą, prioritetų nustatymą ugdant šalies teritorijas, jų integraciją į bendrąją šalies ir tarptautinio ūkio sistemą, užtikrinant konkurencingumą vidaus ir tarptautinėje rinkoje. Regioninės politikos apibrėžimų įvairovė rodo šios temos aktualumą ir svarbumą šiandienos ekonominiame šalies ūkio vystimosi procese. Tarp visų apibrėžimų galima pastebėti tam tikrus dėsningumus, t. y. visuose juose pažymima tam tikros politinės veiklos specifika, orientuota į regiono poreikių tenkinimą. Bet pabrėžiama, kad regioninė politika egzistuoja tik tuomet, kai atskiri regionai gauna nevienodo lygio valstybės paramą. ES regioninės politikos esmė – parama iš ES biudžeto skurdesniems regionams ir gyventojams. Išmokos naudojamos plėtrai atsiliekančiuose regio¬nuose skatinti, senoms pramonės zonoms per-tvarkyti, teikti pagalbą darbo ieškančiam jau¬nimui ir ilgalaikiams bedarbiams, paramą ūkiams mo-dernizuoti ir ne tokias palan¬kias sąlygas turinčioms kaimo vietovėms remti. Dėl Europos Sąjungos finansuojamų struktūrinių programų ES valstybės gali suvienodinti savo ekonomikas, o tai padeda efektyviau įgyven¬dinti ekonominę ir pinigų sąjungą. Darbo objektas – Lietuvos ir Slovakijos regionaiDarbo tikslas – atlikti Lietuvos kaip regiono lyginamą analizę su Slovakijos šalimi.Darbo uždaviniai:1. Pateikti svarbius Lietuvos ir Slovakijos regiono administracinius aspektus.2. Atlikti Lietuvos ir Slovakijos ekonominės sirines lyginamąją analizę.3. Atlikti Lietuvos ir Slovakijos gamtinės srities lyginamąją analizę.4. Atlikti Lietuvos ir Slovakijos socialinės srities lyginamąją analizę.Darbo metodai - analizei atlikti buvo naudojami tokie metodai: mokslinių straipsnių ir internetinių šaltinių analizė, lyginamoji statistinių duomenų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Lietuvos ir Slovakijos regionų administraciniai vienetai4
 • 1.1. Lietuva4
 • 1.1.1. Trumpa Lietuvos istorija5
 • 1.1.2. Politinė sistema5
 • 1.1.3. Lietuvos administracinis suskirstymas5
 • 1.1.4. Geografija6
 • Lietuvos miestai8
 • 1.1.5. Transportas10
 • 1.2. Slovakija11
 • 1.2.1 Trumpa Slovakijos istorija11
 • 1.2.2 Politinė sistema.11
 • 1.2.3. Slovakijos administracinis suskirstymas12
 • 1.2.4 Slovakijos geografija12
 • 1.2.5. Transportas13
 • 2. SUBALANSUOTOS PLĖTROS RODIKLIAI14
 • 2.1. Ekonominė sritis14
 • 2.1.1 Bendrasis vidaus produktas14
 • 2.1.2 Valstybės skolos16
 • 2.1.3 Infliacija17
 • 2.1.4 Bedarbiai19
 • 2.2 GAMTINĖ SRITIS19
 • 2.2.1 Išleista nuotėkų19
 • 2.2.2 Teršalų kiekis atmosferoje20
 • 2.3. SOCIALINĖ SRITIS20
 • 2.3.1 Lietuvos ir Slovakijos gyventojų skaičius20
 • 2.3.2 Sergančių aktyvia tuberkulioze skaičius gyventojai22
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA24

Reziumė

Autorius
gintarike27
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 10, 2014
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Emigracijos ekonominių pasekmių Lietuvai analizė

Ekonomika Referatas 2018 m. mokslininkas
Viena iš aktualiausių šiandieninės Lietuvos problemų yra gyventojų emigracija. Laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje suteikia galimybę ne tik laisvai keliauti Europos Sąjungoje teritorijoje,...