„Socialinė reklama“ (etinių vertybių propagavimas) XVI-XVII a. LDK proginėje poezijoje

10 psl. / 1975 žod.

Ištrauka

„Socialinė reklama“ (etinių vertybių propagavimas) XVI-XVII a. LDK proginėje poezijoje
Įvadas

Referavimo ir analizavimo objektas – LDK proginė poezija XVI-XVII a. Pagrin-dinis referato tikslas – išryškinti etinių vertybių propagavimą, kitaip sakant – „socialinę rekla-mą“ šioje poezijoje. Darbe keliami šie uždaviniai:
• Apibendrinti XVI-XVII a. LDK epochos bruožus, literatūrą, ir proginės poezijos sampratą.
• Aptarti etines ertybes ir jų propagavimą, kurios aptinkamos proginėje XVI- XVII a. LDK poezijoje.
Temos išskirtinumas. Pažvelgimas į LDK renesanso ir baroko epochų kūrybą pro šiandieninę prizmę – pritaikant jai „socialinės reklamos“ sąvoką.
Temos naujumas, aktualumas, reikšmė. Kaip jau minėjau, žvilgsnis į XVI-XVII a. LDK proginė poezija pro šiandieninę prizmę, suteikia šia temai naujumo, savotiškai intriguoja. Tuo pačiu tai labai aktualu, kadangi tokiu būdu bus galima geriau pažinti analizuojamos
epochos proginę poeziją, palyginti tuometines vertybes su šiuolaikinėmis.
Tyrimo metodas yra referuojamasis- analitinis, kadangi referuosiu jau pateiktą me-džiagą ir kartu ją analizuosiu.
Darbo struktūra. Darbą pradedamas pateikiant bendrus XVI- XVII a. LDK bruo-žus, jo kultūrinį ir istorinį kontekstus, taip pat apibrėžiant pačią „proginės poezijos“ sąvoką. Šis skyrius bus daugiau referuojamojo pobūdžio. Toliau vystosi darbas su pačiais tekstais, t.y. XVI-XVII a. LDK progine poezija. Šioje darbo dalyje mėginama atskleisti kaip ir kokios etinės ver-tybės propaguojamos šioje poezijoje – „socialinę reklamą“ joje.


Turinys

  • Turinys
  • Įvadas3
  • 1.XVI- XVII a. LDK epochos bruožai. Proginės poezijos sąvoka.4
  • 2. „Socialinė reklama“ (etinių vertybių propagavimas) XVI- XVII a. LDK proginėje poezijoje6
  • Išvados9
  • Naudotos literatūros sąrašas10

Reziumė

Autorius
arualm
Tipas
Referatas
Dalykas
Literatūra
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 20, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Poezija ir istorija Vilniaus romantikų tekstuose

Literatūra Referatas 2010 m. agniukas
Romantizmo sąvoka yra daugiareikšmė. Ja gali būti įvardijama meninio vaizdavimo tipas priešingas realizmui, kuomet tikrovė yra neatkūriama, o perkūriama. Literatūros istorijoje romantizmas laikomas...

Tautosaka lietuvių poezijoje

Literatūra Rašinys pince18
Tautosaka yra, kaip žinoma, tautos balsas, tautos išmintis. Jei gerai įsiklausysime, gal kiek nustebę suvoksime, kad per amžių amžius jis kartoja vis tą...

Romantinė raiška Antano Vienažindžio poezijoje

Literatūra Referatas 2014 m. literatė
Vienažindžio poezijoje yra nemažai romantinės raiškos motyvų. Šiame darbe aptartuose jo eilėraščiuose ypatingas yra gamtos vaidmuo – ji atspindi lyrinio ,,aš“ nuotaiką, emocijas....