Darbo apmokėjimo organizavimas ir jo apskaita

32 psl. / 8237 žod.

Ištrauka

Darbas pirmo dešimtmečio pradžios, bet teorinė informacija aktuali ir šiandien.

Darbo apmokėjimo vaidmuo labai svarbus motyvuojant darbuotojus dirbti efektyviai ir kokybiškai, kartu skatinant sutelktam komandiniam darbui ir savitarpio pagalbai. Jau nuo senų laikų kuriamos įvairios darbo apmokėjimo sistemos, kuriomis siekiama užtikrinti ekonominį rentabilumą, darbuotojų motyvavimą, socialinę pusiausvyrą. Skirtingose šalyse susiklosčiusi labai įvairi darbo užmokesčio organizavimo praktika. Pastaruoju metu darbo apmokėjimas orientuojamas į socialinę partnerystę darbe, kai svarbus ne tik darbo apmokėjimas, bet ir jo organizavimas tokiu lygiu, kuris užtikrintų darbuotojo reikmes tam tikroje aplinkoje bei jo socialinį prestižą. Tai pagrindinis veiksnys, skatinantis našiai ir pelningai dirbti.

Šio kursinio darbo tyrimo objektas – darbo apmokėjimo organizavimas ir jo apskaita.

Darbo apmokėjimo klausimai aktualūs tuo, kad nuo darbo užmokesčio kitimų priklauso prekių paklausos dydis ir struktūra, o kartu ir gamybos struktūra. Vadinasi, darbo užmokestis yra viena iš pagrindinių formų, o kartu ir pagrindinis veiksnys, skatinantis didinti darbo našumą. Darbo užmokesčio organizavimas yra susijęs su kiekybine ir kokybine darbų analize, darbo rinkose nusistovėjusiais atlyginimais, įvairiomis materialinio ir moralinio skatinimo programomis. Įmonės pagrindinio savo tikslo – pelno – siekia geriau naudojant išteklius, mažinant gamybos sąnaudas. Didėja darbo apmokėjimo vaidmuo efektyvinant gamybą, skatinant taupyti gyvojo ir sudaiktinto darbo sąnaudas, o tai yra svarbūs įmonių veiklos valdymo klausimai. Darbo apmokėjimo klausimus lengviau spręsti naudojant naujausias apskaitos programas, kurios sukurtos remiantis ilgamete patirtimi ir nuolat tobulinamos.

Šio darbo tikslas – literatūros analizės pagrindu išnagrinėti darbo apmokėjimo organizavimo ir darbo apmokėjimo apskaitos ypatybes.

Pirmoje darbo dalyje apibrėžiama valdymo apskaitos sąvoka ir jos esmė. Antroje darbo dalyje aptariami darbo apmokėjimo organizavimo principai, darbo užmokesčio modelių ir formų įvairovė, jų privalumai bei trūkumai. Apibūdinant darbo apmokėjimo sistemas daugiausiai remiamasi Vakarų Europos, JAV bei Japonijos pavyzdžiais ir patirtimi. Trečioje dalyje aptariama darbo užmokesčio diferenciacija ir jos rūšys. Tolimesnė darbo dalis skirta darbo apmokėjimo apskaitos klausimams, planinio darbo išlaidų biudžeto rengimo ir kompiuterizuotų darbo apmokėjimo sistemų ypatybėms nagrinėti.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VALDYMO APSKAITOS SAMPRATA4
 • 2. DARBO APMOKĖJIMO ORGANIZAVIMO MODELIAI IR FORMOS5
 • 2.1. DARBO APMOKĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI5
 • 2.2. PAGRINDINIAI DARBO APMOKĖJIMO MODELIAI6
 • 2.3. DARBO UŽMOKESČIO FORMOS7
 • 2.3.1. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos7
 • 2.3.2. Laikinė darbo apmokėjimo forma ir jos atmainos10
 • 3. DARBO APMOKĖJIMO LYGĮ LEMIANTYS VEIKSNIAI13
 • 3.1. IŠORINIAI DARBO UŽMOKESTĮ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI13
 • 3.2. VIDINIAI DARBO UŽMOKESTĮ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI14
 • 4. DARBO UŽMOKESČIO DIFERENCIACIJA15
 • 5. DARBO APMOKĖJIMO APSKAITA17
 • 6. TIESIOGINIO DARBO BIUDŽETAS22
 • 7. KOMPIUTERIZUOTOS DARBO APSKAITOS SISTEMOS IR JŲ YPATYBĖS25
 • IŠVADOS31

Reziumė

Autorius
detema
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 1, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Darbo apmokėjimas

Ekonomika Prezentacija 2008 m. bigis
Išsamus ir konkretus darbas, jame nagrinėjami pagrindiniai darbo apmokėjimo bruožai. Informacija pateikta struktūrizuotai, aiškiai. 19 skaidrių.

Verslo organizavimo formos Lietuvoje

Ekonomika Referatas 2011 m. burzuja
Didelę reikšmę verslininkystės raidai turi jos aplinka: ekonominė, politinė, socialinė. Šiandieninė mokesčių, privatizavimo, muitų, agrarinė, monetarinė politika Lietuvoje daro didelę įtaką verslininkystei. Vykdomos...

Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje

Ekonomika Kursinis darbas ginteriukas
Įmonių veiklos analizės kursinio darbo tema yra aktuali, nes šešėlinės ekonomikos apimtys yra matuojamos pasauliniu mastu ir jos stiprus neigiamas poveikis juntamas visose...

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Diskriminacija darbo rinkoje

Ekonomika Referatas 2016 m. norgaile
Tyrimo problema: diskriminacija darbo aplinkoje. Tyrimo objektas: diskriminacija. Tyrimo tikslas: išanalizuoti diskriminacijos rūšis ir poveikį. Tyrimo uždaviniai: 1. teoriniu aspektu apžvelgti diskriminaciją, bei...