Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Alytaus miesto savivaldybės atvejis

33 psl. / 5883 žod.

Ištrauka

Šiuo metu Lietuvoje pagrindinis vietos savivaldą reglamentuojantis įstatymas - Vietos savivaldos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas, 2008-09-15), kuris nustato savivaldybių institucijų sudarymo ir veiklos tvarką įgyvendinant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos vietos savivaldos chartijos nuostatas, apibrėžia vietos savivaldos principus, savivaldybių institucijas, jų įgaliojimus ir funkcijas, savivaldybės tarybos nario statusą, savivaldybių ūkinės ir finansinės veiklos pagrindus. Vietos savivaldą reglamentuojančių įstatymų yra ir daugiau; tai Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas ir kt. Svarbu pabrėžti, kad tik valdžia, esanti greta piliečio yra kompetetinga spręsti vietinius reikalus. Savivaldybė yra ne tik ta vieta, kur balsuojama. Vietos savivalda tai ta sritis, kurioje piliečiui būtų sudarytos galimybės išreikšti save kaip politinį subjektą. Ypač svarbu įtraukti piliečius į vietos uždavinių sprendimą. Tai padeda išplėsti politinio dalyvavimo valdyme bazę, sudaryti sąlygas vietinės valdžios institucijoms priimti efektyvesnius, labiau atitinkančius bendruomenės poreikius sprendimus. Svarbiausias dalykas, kuo pasireiškia piliečio dalyvavimas vietos savivaldoje, yra Konstitucijoje įtvirtinta jo teisė dalyvauti savivaldybės tarybos rinkimuose, kuriuose jis pareiškia savo valią, kas atstovaus jo interesams savivaldybėje (LR Konstitucija, 1992-11-02, 119 str.).

Temos aktualumas. Šiandieninė vietos savivaldos teisinė bazė - Vietos savivaldos įstatymas, kiti pagrindiniai vietos savivaldą reglamentuojantys teisės aktai, savivaldybių veiklos teisinė priežiūra ir kt. Ypač svarbu tinkamai apibrėžti savivaldybių institucijų, atsakingų asmenų funkcijas bei atsakomybę, pavaldumą ir atskaitingumą. Vienas svarbiausių principų, kuriuo savivalda įgyvendinama yra atsakingumas rinkėjams, todėl šiame darbe bus aptarti ne tik Alytaus miesto savivaldybės institucijos ir jų veikla, bet ir rinkimai į Alytaus miesto savivaldybės tarybą bei jų rezultatai.

Darbo objektas: vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Alytaus miesto savivaldybės atvejis.

Darbo tikslas - atlikti vietos savivaldos ir savivaldybių tarybų rinkimų: Alytaus miesto savivaldybės atvejo analizę.

Darbo uždaviniai:

 • Išsiaiškinti vietos savivaldos ir savivaldybės sampratą, savivaldos principus bei funkcijas ir savivaldybės institucijas;
 • Apžvelgti Alytaus miesto savivaldybės istorinę raidą;
 • Išanalizuoti Alytaus miesto savivaldybės struktūrą;
 • Aptarti Alytaus miesto savivaldybės tarybos rinkimų rezultatus ir savivaldybės nuveiktus bei planuojamus darbus.

Darbo metodas: LR Vyriausios rinkimų komisijos ir LR Vietos savivaldos įstatymo, Alytaus miesto savivaldybės teisinių aktų, ataskaitų, dokumentų, rodiklių analizė bei apibendrinimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIETOS SAVIVALDA IR SAVIVALDYBĖ7
 • 1.1. Vietos savivaldos ir savivaldybės samprata7
 • 1.2. Savivaldos principai7
 • 1.3. Savivaldybės institucijos8
 • 1.3.1. Savivaldybės taryba9
 • 1.3.2. Meras ir mero pavaduotojai10
 • 1.3.3. Savivaldybės administracija11
 • 1.4. Savivaldybių funkcijos12
 • 2. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ13
 • 2.1. Alytaus miesto savivaldybės istorinė raida13
 • 2.2. Alytaus miesto savivaldybės struktūra15
 • 2.3.Alytaus miesto savivaldybės tarybos rinkimų apžvalga16
 • 2.4. Savivaldybės nuveiktų ir planuojamų darbų pavyzdžiai18
 • IŠVADOS29
 • LITERATŪRA30
 • PRIEDAS 132
 • PRIEDAS 233

Reziumė

Autorius
eurika
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 4, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai