Viešojo administravimo principai

17 psl. / 3764 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare ir pamažu įsiliedama į Europos mastu veikiantį viešojo administravimo tinklą, stengiasi pasinaudoti Europos institucijų sukaupta gerąja patirtimi viešojo administravimo tobulinimo srityje: adaptavo daugelį teisės aktų, naudojosi patirtimi, kaip į viešąjį administravimą integruoti kokybės vadybą, kokius ir kaip taikyti institucijų veiklos tobulinimo metodus. Naudojantis narystės Europos Sąjungoje teikiamomis galimybės, Lietuvos viešojo administravimo sistema ir procesai pamažu tampa panašūs į kitų Europos valstybių. Be to, paaiškėjo, kad Lietuva gali būti ne tik stebėtoja, bet ir gerosios patirties skleidėja. Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina asmens teisę į gerą aptarnavimą jam kreipiantis į valstybės valdžios, valdymo ar savivaldybių institucijas: Konstitucijos 5 straipsnis nustato, kad „Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“. Šios nuostatos svarba didėja, nes demokratėjant valstybės valdymui ir gyventojų pilietiniam aktyvumui, asmenų ir institucijų bei įstaigų tarpusavio ryšiai tampa įvairesni, glaudesni ir sudėtingesni [2].

Šiame darbe analizuojama viešosios administracinės paslaugos „vieno langelio“ įgyvendinimas, teisės akto įgyvendinimo rezultatai bei jų nauda. Analizuojamos „Vieno langelio“ principo taikymo formos bei funkcijų vykdymas.

Darbo tikslas – išanalizuoti viešojo administravimo principo „vieno langelio“ principo įgyvendinimas.

Darbe siekiama pagrįsti hipotezę, kad Lietuvoje vienas iš paslaugų teikimo kokybę užtikrinančių įrankių yra „vieno langelio“ principas ir esminė prielaida, kad „vieno langelio“ įgyvendinimas teikia žmonėms galimai geriausias administracines paslaugas.

Darbo tikslui pasiekti ir hipotezei pagrįsti išsikelti šie uždaviniai:

  1. Teoriniu aspektu aptarti viešojo administravimo bruožus ir apžvelgti administravimo paslaugos „vieno langelio" sampratą bei principo įgyvendinimą Lietuvoje.

2. Apžvelgti teisės akto įgyvendinimo rezultatus , išanalizuoti „vieno langelio“ principo taikymo formą ir funkcijų vykdymą.

3.Pateikti išvadas apie „vieno langelio“ principo įgyvendinimą Lietuvoje, bei kai kuriuos pastebėjimus (rekomendacijas) dėl administracinės paslaugos teikimo supaprastinimo.

Darbo metodai. Darbe naudojama mokslinės literatūros, teisės aktų ir kitų oficialių dokumentų bei parengtų ataskaitų analizės, loginio sisteminimo ir aprašomasis metodai.

Naudota literatūra: Užsibrėžtam tikslui pasiekti buvo naudojamasi moksline literatūra, Lietuvos Respublikos teisės aktais, įstatymais, straipsnių publikacijomis spaudoje, bei World Wibe Web informacija, susijusia su „vieno langelio“ principo įgyvendinimu Lietuvoje.

Darbo struktūra: Įvadas, du skyriai, išvados ir naudotos literatūros sąrašas.


Turinys

  • ĮVADAS1
  • 1. VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS, ADMINISTRAVIMO PASLAUGOS ĮGYVENDINIMO SAMPRATA
  • 1.1. „Vieno langelio“ samprata administravimo supaprastinimo kontekste3
  • 1.2. „Vieno langelio“ principo įgyvendinimas Lietuvoje4
  • 2. TEISĖS AKTO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI IR NAUDA6
  • 2.1. Teisės akto nuostatų įgyvendinimo rezultatai ir nauda6
  • 2.2. „Vieno langelio“ principo taikymo forma ir funkcijų vykdymas10
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Reziumė

Autorius
vaideta
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 4, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Viešojo administravimo savarankiškas darbas

Vadyba Referatas 2004 m. vika1
Savarankiškas darbas skirtas viešąjį administravimą studijuojantiems studentams. Jame pagal duotas užduotis atsakyta į klausimus, remiantis LR Darbo kodeksas ir jo komentaras „Verslo tyrimų...

Kontrolės valdymas viešbutyje “Jūratė”

Vadyba Kursinis darbas 2008 m. jusala
Darbo tikslas – ištirti viešbučio “Jūratė” kontrolės valdymo sistemą. Norint įgyvendinti užsibrėžtą tikslą reikia atlikti šiuos uždavinius: 1. Apžvelgti kontrolės valdymo analizę teoriniu...

UAB "X" kokybės vadybos principai

Vadyba Diplominis darbas 2010 m. guoba
Kokybė – tai filosofinė kategorija. Manoma, kad pirmasis kokybę analizavo Aristotelis III a. prieš mūsų erą, vėliau Hėgelis XIX a. Kokybės vadyba apima...

Viešojo administravimo institucijų valdymas

Vadyba Referatas 2014 m. vakarėd
Viešasis administravimas dominuoja daugelyje institucijų. Administravimo funkcija yra labai plati ir susieta su daugeliu dalykų, todėl ši tema yra labai aktuali, nes kiekvienas...