Pelno mokestis Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

15 psl. / 3370 žod.

Ištrauka

Pelno mokesčio samprata apima pelno mokesčio sąvoką ir elementus, pelno mokesčio atsiradimo ir raidos istorinius aspektus bei pelno apmokestinimo priežastis. Referate norima atskleisti pelno apmokestinimo sampratą tiek, kiek ji aktuali šiuo metu vyraujančiose diskusijose. Todėl didžiausias dėmesys bus skiriamas svarbiausiems pelno mokesčio elementams: pelno mokesčio tarifams bei apmokestinamiesiems asmenims, o darbo pabaigoje bus trumpai apžvelgiamos pelno apmokestinimo priežastys.

Prieš analizuojant pelno mokesčio sąvoką ir elementus, reikia nustatyti šio mokesčio vietą visoje mokesčių sistemoje. ES valstybės narės mokesčius skirsto į dvi esmines grupes: tiesioginius ir netiesioginius. Tiesioginiais mokesčiais laikomi gyventojų pajamų, pelno, turto, kapitalo vertės padidėjimo ir savo esme panašūs mokesčiai, o netiesioginiams priskiriami visi vartojimo mokesčiai: pridėtinės vertės mokestis, muitai ir kt.

Norint atskleisti pelno mokesčio sąvoką ir struktūrą, pirmiausia reikėtų pradėti nuo atskirų „mokesčio“ir„pelno“sąvokųišaiškinimo.

„Mokesčio“ sąvoka yra nusistovėjusi ir mokslinėje literatūroje suprantama pakankamai vienodai. Tradiciškai mokestis apibrėžiamas kaip valstybės valdžios paskirta piniginė prievolė visuomenės tikslams. Tuo tarpu Lietuvos teisėje mokestis suprantamas kaip mokesčio įstatyme mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei. Tai, jog mokesčius Lietuvoje nustato tik įstatymai yra įtvirtinta ir Lietuvos Konstitucijoje, taip pat pripažįstant valstybės kaip visuomenės sampratą, galime pagrįstai teigti, jog tradicinė mokesčio sąvoka iš esmės nesiskiria nuo tos, kuri įtvirtinta Lietuvoje.

Tuotarpu„pelno“sąvokayrapakankamaislidiirmokesčiųtikslaisjąapibūdintisudėtinga,nesjeiirapibrėžiamaspelnas,taiekonomine,finansine,mokestineprasmėmisskirtingaibeinenuosekliai.Pačia bendrąja prasme sąvoka „pelnas“ suprantamas kaip finansinė nauda, išreiškiama pajamų ir išlaidų skirtumu.TodėlKembridžouniversitetoprofesoriusJ.Tiley pelnosąvokosmokesčiųteisėjeirnesiekia išskirti,ovadinamąjį„pelną“apibūdinakaippajamųir kapitaloprieaugiosumą.

Nagrinėdami pelno mokesčio struktūrą remiamės klasikine mokesčių struktūros samprata, kuri tiek lietuviškoje (E. Buškevičiūtė, B. Sudavičius), tiek užsienio (R. Rohatgis, G. Morse‘as, D. Williams‘as) literatūroje beveik nesiskiria, todėl pripažįstami tie patys mokesčio elementai:

1. Pelno mokesčio subjektas (apmokestinamasis vienetas) – juridinis asmuo, kuriam yra nustatyta prievolė mokėti pelno mokestį.

2. Pelno mokesčio objektas (bazė) – pelno mokesčiu apmokestinamosios pajamos.

3. Pelno mokesčio tarifas – valdžios institucijų (įstatymu) nustatyta procentinė išraiška nuo pajamų, apmokestintų pelno mokesčiu.

4. Mokestinis laikotarpis – laiko tarpas, už kurį mokamas pelno mokestis. Dažnai pelno mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, tačiau yra ir išimčių.

  1. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka – tai valdžios institucijų patvirtintų nuostatų visuma, kuria remiantis vienetas apskaičiuoja ir moka pelno mokestį.

Turinys

  • Pelno mokesčio samprata
  • Pelno mokesčio tarifas
  • Apmokestinamieji vienetai
  • Pelno mokesčio teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje
  • Pelno apmokestinimo priežastys
  • Pagrindiniai pelno mokesčio tarifai ES valstybėse narėse 1990-2010 m.
  • Literatūra

Reziumė

Autorius
ievaieva12
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 28, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Ekonomika Referatas 2015 m. matas.batas
Darbas aprašo Lietuvos ir Europos šešėlinę ekonomiką, analizuojama šešėlinė rinka bei jos formavimosi priežastys, palyginamas Europos valstybių šešėlio dydis bei padariniai ekonomikai. Darbas...

Euro zonos pinigų politika ir Lietuvos ekonomika

Ekonomika Kursinis darbas 2016 m. matas.batas
Darbe yra nagrinėjamos ECB naudojamos monetarinės politikos priemonės bei jų įtaka Lietuvos bei Europos ekonomikai. Analizei yra naudojami regresiniai modeliai, kuriais nustatomos veiksmų...