Viešasis administravimas "X" mokykloje

33 psl. / 5653 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Viešasis administravimas dažniausiai apbūdinamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą ir atliekant viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą. Jis tiesiogiai susijęs su viešųjų programų ir projektų valdymu, su viešosios politikos formulavimu, įvairių lygių administratorių rengimu, todėl svarbu sužinoti, kaip viešasis administravimas pasireiškia viešosiose įmonėse, kaip įmonė valdoma, kaip skirtomos jos lėšos, kokias gėrybes ji teikia.

Analizei pasirinkta įmonė – Šilalės Simono Gaudėšiaus gimanzija, ji buvo pasirinkta, nes mokiausi šioje mokykloje.

Darbo objetas: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija.

Darbo tikslas: Atlikti Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijso viešojo administravimo analizę.

Darbo uždaviniai:

 • Pateikti viešosios įstaigos bendrąją informaciją;
 • Nustatyti įstaigos viešąsias gėrybes, įvertinti jų efektyvumą;
 • Įvertinti įstaigos pokyčius ir inovacijas;
 • Išanalizuoti gimnazijos formavimo elementus, pateikti jų vertinimą;
 • Nustatyti įstaigos įsipareigojimų apimtį;
 • Išanalizuoti įstaigos vidaus struktūrų formavimą, pateikti vertinimus;
 • Įvertinti įstaigos personalo vadybą;
 • Aptarti žiniasklaidoje rašomą informaciją apie įstaiga;
 • Pateikti pasiūlymus.

Tyrimo metodai: Analizuojant viešąjį administravimą Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje, buvo analizuojami statistiniai duomenys bei naudojama sintezė.

Naudota literatūra: Daugiausia naudotasi informaciniais internetiniais šaltiniais, oficialia gimnazijos internetine svetaine, taip pat moksline litetratūra.

Darbo struktūra: Darbą sudaro 8 dalys. Pirmojo dalyje pateikiama bendra informacija apie įstaiga, aprašoma trumpa jos istorija, atliekamos funkcijos. Antrojoje dalyje – įstaigos kuriamos viešosios gėrybės, jų efektyvumo vertinimas. Trečiojoje dalyje aprašomi įstaigoje įvykę pokyčiai ir inovacijos, jų vertinimas. Ketvirtojoje – įstaigos organizacijos formavimo elementų vertinimas. Penktojoje dalyje rašoma apie įstaigos įsipareigojimų apimtį, o šeštojoje – įstaigos vidaus struktūrų formavimo vertinimą. Septintojoje dalyje aprašomas įstaigos personalo vadybos vertinimas, aštuntojoje – žiniaskalaidoje pateikiama informacija apie viešają įstaigą.

Darbo struktūra ir apimtis: Darbą sudaro įvadas, 8 dalys ir išvados ir pasiūlymai, vienas priedas. Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta 24 puslapiuose, įskaitant lenteles ir paveikslus. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 5 šaltiniai.


Turinys

 • Paveikslių ir lentelių sąrašas3
 • Įvadas4
 • 1. BENDRA INFORMACIJA APIE VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ6
 • 1.1. Informacija apie Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnaziją6
 • 1.2. Įstaigos atliekamos viešosios funkcijos7
 • 2. ĮSTAIGOS KURIAMŲ VIEŠŲJŲ GĖRYBIŲ IR ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS10
 • 2.1. Gimnazijos teikiamos gėrybės10
 • 2.2. Šilalės Simono Gaudėšiaus teikiamų gėrybių ir veiklos efektyvumo įvertinimas11
 • 3. ĮSTAIGOJE ĮVYKĘ POKYČIAI IR INOVACIJOS14
 • 3.1. Gimnazijoje įvykusių pokyčių vertinimas atlikus PEST analizę14
 • 3.2. Įvykusių pokyčių vertinimas remiantis pokyčių vadybos teorijomis15
 • 4. ĮSTAIGOS ORGANIZACIJOS FORMAVIMO ELEMENTŲ VERTINIMAS18
 • 5. ĮSTAIGOS ĮSIPAREIGOJIMŲ APIMTIES IR KITŲ ALTERNATYVŲ VERTINIMAS21
 • 6. ĮSTAIGOS VIDAUS STRUKTŪRŲ FORMAVIMO VERTINIMAS24
 • 7. ĮSTAIGOS PERSONALO VADYBOS VERTINIMAS27
 • 8. ŽINIASKLAIDA APIE VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ28
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI29
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS31
 • PRIEDAS32

Reziumė

Autorius
karolle02
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 16, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Naujasis viešasis administravimas

Viešasis administravimas Referatas deimi2
Tradiciškai viešojo administravimo sąvoka suprantama kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip profesija. Svarbiausi administravimo metodikos elementais laikomi planavimas, biudžeto formavimas,...

Įvadas į viešąjį administravimą

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. camel
Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir visokias kitokias problemas. Savivaldybė turi daugiausiai galios ir...

Kas yra viešasis administravimas?

Viešasis administravimas Referatas naudinga
Viešasis administravimas - įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitu įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems...

Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. ssselencik
Tradiciškai viešasis administravimas apibūdinamas kaip plati, įvairiapusė valdžios ir valdymo institucijų veikla, apimanti politiką, viešąsias programas bei projektus. Viešasis administravimas suprantamas ir...