Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešasis administravimas "X" mokykloje

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas: Viešasis administravimas dažniausiai apbūdinamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams įgyvendinti priimant administracinius sprendimus, teikiant įstatymų nustatytas administracines paslaugas, administruojant viešųjų paslaugų teikimą ir atliekant viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą. Jis  tiesiogiai susijęs su viešųjų programų ir projektų valdymu, su viešosios politikos formulavimu, įvairių lygių administratorių rengimu, todėl svarbu sužinoti, kaip viešasis administravimas pasireiškia viešosiose įmonėse, kaip įmonė valdoma, kaip skirtomos jos lėšos, kokias gėrybes ji teikia.

Analizei pasirinkta įmonė – Šilalės Simono Gaudėšiaus gimanzija, ji buvo pasirinkta, nes mokiausi šioje mokykloje.

Darbo objetas: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija.

Darbo tikslas: Atlikti Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijso viešojo administravimo analizę.

Darbo uždaviniai:

 • Pateikti viešosios įstaigos bendrąją informaciją;
 • Nustatyti įstaigos viešąsias gėrybes, įvertinti jų efektyvumą;
 • Įvertinti įstaigos pokyčius ir inovacijas;
 • Išanalizuoti gimnazijos formavimo elementus, pateikti jų vertinimą;
 • Nustatyti įstaigos įsipareigojimų apimtį;
 • Išanalizuoti įstaigos vidaus struktūrų formavimą, pateikti vertinimus;
 • Įvertinti įstaigos personalo vadybą;
 • Aptarti žiniasklaidoje rašomą informaciją apie įstaiga;
 • Pateikti pasiūlymus.

 

Tyrimo metodai: Analizuojant viešąjį administravimą Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijoje, buvo analizuojami statistiniai duomenys bei naudojama sintezė.

Naudota literatūra: Daugiausia naudotasi informaciniais internetiniais šaltiniais, oficialia gimnazijos internetine svetaine, taip pat moksline litetratūra.

Darbo struktūra: Darbą sudaro 8 dalys. Pirmojo dalyje pateikiama bendra informacija apie įstaiga, aprašoma trumpa jos istorija, atliekamos funkcijos. Antrojoje dalyje – įstaigos kuriamos viešosios gėrybės, jų efektyvumo vertinimas. Trečiojoje dalyje aprašomi įstaigoje įvykę pokyčiai ir inovacijos, jų vertinimas. Ketvirtojoje – įstaigos organizacijos formavimo elementų vertinimas. Penktojoje dalyje rašoma apie įstaigos įsipareigojimų apimtį, o šeštojoje – įstaigos vidaus struktūrų formavimo vertinimą. Septintojoje dalyje aprašomas įstaigos personalo vadybos vertinimas, aštuntojoje – žiniaskalaidoje pateikiama informacija apie viešają įstaigą.

Darbo struktūra ir apimtis: Darbą sudaro įvadas, 8 dalys ir išvados ir pasiūlymai, vienas priedas. Pagrindinė darbo medžiaga aprašyta 24 puslapiuose, įskaitant lenteles ir paveikslus. Panaudotos literatūros sąrašą sudaro 5 šaltiniai.

Darbo tipas:
Apimtis:
5653 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Paveikslių ir lentelių sąrašas3
 • Įvadas4
 • 1. BENDRA INFORMACIJA APIE VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ6
 • 1.1. Informacija apie Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnaziją6
 • 1.2. Įstaigos atliekamos viešosios funkcijos7
 • 2. ĮSTAIGOS KURIAMŲ VIEŠŲJŲ GĖRYBIŲ IR ATLIEKAMŲ FUNKCIJŲ EFEKTYVUMO VERTINIMAS10
 • 2.1. Gimnazijos teikiamos gėrybės10
 • 2.2. Šilalės Simono Gaudėšiaus teikiamų gėrybių ir veiklos efektyvumo įvertinimas11
 • 3. ĮSTAIGOJE ĮVYKĘ POKYČIAI IR INOVACIJOS14
 • 3.1. Gimnazijoje įvykusių pokyčių vertinimas atlikus PEST analizę14
 • 3.2. Įvykusių pokyčių vertinimas remiantis pokyčių vadybos teorijomis15
 • 4. ĮSTAIGOS ORGANIZACIJOS FORMAVIMO ELEMENTŲ VERTINIMAS18
 • 5. ĮSTAIGOS ĮSIPAREIGOJIMŲ APIMTIES IR KITŲ ALTERNATYVŲ VERTINIMAS21
 • 6. ĮSTAIGOS VIDAUS STRUKTŪRŲ FORMAVIMO VERTINIMAS24
 • 7. ĮSTAIGOS PERSONALO VADYBOS VERTINIMAS27
 • 8. ŽINIASKLAIDA APIE VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ28
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI29
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS31
 • PRIEDAS32

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo reikšmė viešajam administravimui

Anot Živilės Stunčikienės: „Vienas iš viešojo sektoriaus institucijų efektyvaus valdymo įrankių – strateginis planavimas. Viešajame [...]

Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime
Kursinis darbas Visuomenės į(si)traukimas viešajame administravime

Anksčiau buvo manoma, kad visuomenė neturėtų kištis į šalies valdymo reikalus. Dar senovės Graikijos laikais [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Politika ir viešasis administravimas
Prezentacija Politika ir viešasis administravimas

Wilson teigimu “Viešasis administravimas turėjo tik įgyvendinti politiką”. Dabar viešasis administravimas apibūdinamas ne tik kaip [...]

Įvadas į viešąjį administravimą
Referatas Įvadas į viešąjį administravimą

Savivaldybė miesto gyventojams yra pagrindinė vieta, kur jie gali spręsti savo socialines, finansines, ūkines ir [...]

Kas yra viešasis administravimas?
Referatas Kas yra viešasis administravimas?

Viešasis administravimas - įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitu [...]

Naujasis viešasis administravimas
Referatas Naujasis viešasis administravimas

Tradiciškai viešojo administravimo sąvoka suprantama kaip valstybės tarnybos veikla, kaip studijų sritis ir kaip [...]

Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje
Referatas Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje

Tradiciškai viešasis administravimas apibūdinamas kaip plati, įvairiapusė valdžios ir valdymo institucijų veikla, apimanti politiką, viešąsias [...]

Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose “Viešoji politika ir administravimas” ir “Viešasis administravimas” 2010-2013 metais
Referatas Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose “Viešoji politika ir administravimas” ir “Viešasis administravimas” 2010-2013 metais

Temos aktualumas.  Moksliniai žurnalai „Viešoji politika ir administravimas“ ir “Viešasis administravimas”- tai du specializuoti moksliniai [...]

Alytaus Volungės pagrindinė mokykla
Praktikos ataskaita Alytaus Volungės pagrindinė mokykla

Praktiką atlikau Alytaus Volungės vidurinėje mokykloje. Institucijos apibūdinimas: 1984 m. įkurta 10-oji vidurinė mokykla.

Esė. „ Thank you for smoking“. „Ačiū, kad rūkote“. Sąsajos su viešaisiais ryšiais.
Rašinys Esė. „ Thank you for smoking“. „Ačiū, kad rūkote“. Sąsajos su viešaisiais ryšiais.

Ryšiai su visuomene – (angl. Public relations, PR) – veiksmai, kuriais informaciją skleidžiantis subjektas siekia [...]

Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita

Darbo aktualumas. Sąmoningai [...]