Kojų protezai

14 psl. / 2866 žod.

Ištrauka

Galūnių protezavimas – tai medicininių ir socialinių veiksnių kompleksas, skirtas atstatyti anatominius ir funkcinius ţmogaus defektus pritaikius protezus ar kitas ortopedines priemones. (“Sveikatos mokslai” 2002 Nr. 3 p. 62). Išoriškai pritaikytas įtaisas (ortezas ar protezas), naudojamas visiškai arba iš dalies nesančiai, nevisavertei apatinės arba viršutinės galūnės daliai pakeisti. Aukštos kokybės protezas leidţia pacientui savarankiškai gyventi ir dirbti. Išorinis įtaisas susideda iš vienos ar kelių dalių. Jis dedamas ant visos apatinės arba viršutinės galūnės, ant kūno, galvos, kaklo arba ant šių kūno vietų dalies ir ant tarpinių jungčių. Tai ortopedinė priemonė, padedanti atlikti biomechanines funkcijas, padeda sugrąţinti arba pakeisti ţmogaus atraminio judėjimo aparato paţeistas, prarastas funkcijas ir atkuria amputuotos galūnės išorinį vaizdą. Protezinis arba ortezinis įtaisas turi būti pakankamai stiprus, kad atlaikytų apkrovas ir deformacijas, kurios pasitaiko įprasto naudojimo metu. (Andţela Šešok “Medţiagos medicinoje” 2012 p. 92).

Apatinės galūnės amputavimas smarkiai keičia energijos pasiskirstymą sveikos ir protezuojamos bigės raumenyse. Po šlaunies amputacijos raumenų energija maţėja 60-66%, todėl liekamieji bigės raumenys priversti dirbti daugiau ir taip kompensuoti prarastus, atsiranda raumenų nuovargis. A. P. Kuţekin, B. S. Farber ir kiti autoriai nurodo, kad neįgalusis su protezu, per dieną nueinantis 5 kilometrų atstumą, dėl nuovargio reikalauja 18 – 20 MJ energijos papildymo. Norma tokiomis sąlygomis – 5MJ. Neįgaliuosius galima priskirti prie ţmonių dirbančių sunkų fizinį darbą. Todėl pagrindinė protezavimo uţduotis – kiek įmanoma geriau atkurti prarasto organo funkciją ir grąţinti ţmogų į aktyvią darbinę veiklą. Amputacija pakeičia ţmogaus kūno segmentų inertines charakteristikas (masę, masės centrų padėtį, inercijos momentų dydį), o eisenoje stebima judesių asimetrija. Protezavimo praktika parodė, kad ligonis būna labiau patenkintas protezu, kuo maţesnė protezuotos ir likusios kojos ţingsnio asimetrija bei bigės minkštųjų audinių apkrovimas. (“Sveikatos mokslai” 2002 Nr. 3 p. 62).

Protezavimas yra viena iš medicininės reabilitacijos sistemos dalių. Jo efektyvumą nulemia daugybė veiksnių: amputacijos prieţastis ir lygis, paciento amţius, sveikatos būklė bei reabilitacijos priemonių kompleksas.


Turinys

 • Įvadas3
 • Amputacijos prieţastys4
 • Apatinės galūnės protezavimo tikslas ir kontraindikacijos4
 • Protezų skirstymas5
 • Kojos protezų tipai5
 • Mobilumo lygiai6
 • Protezo dalys8
 • Ėmiklis8
 • Ėmiklių klasifikacija9
 • Protezams gaminti naudojamos medţiagos10
 • Protezų medţiagoms keliami reikalavimai11
 • Protezų tvirtinimo būdai11
 • Protezo įvorės vakuuminio tvirtinimo tyrimas12
 • Gyvenimo kokybės tyrimas reabilitacijos metu13
 • Literatūra14

Reziumė

Autorius
plamsiokas
Tipas
Referatas
Dalykas
Medicina
Kaina
€2.34
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 24, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
14 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
mažoka šaltinių ir labai daug informacijos iš A. Šešok vadovėlių

Susiję darbai

Kojos protezai

Medicina Referatas 2013 m. margaritka
Turbūt kiekvienas asmuo, kuris gali judėti savarankiškai ir naudotis viršutinėmis ir apatinėmis galūnėmis nesusimąsto apie tai, kaip galėtų pasikeisti jo gyvenimas, jei jis...

Slaugos praktika Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje

Medicina Praktikos ataskaita 2014 m. rimantej
Iš istorijos žinoma, kad Lietuvos žmonėmis – sergančiaisiaisirsenaisbuvo rūpinamasi–slaugomanamuoseiršpitolėsepriebažnyčių.Profesionaliaiparengtųslaugųnebuvo,šįdarbąatlikdavovienuolės,beikaimo„bobutės“.Seniaižinoma,kadgeriausiasveikatos– slaugospriežiūrostarnybapasaulyjeyrašeima. Slaugytidaugelįmetųsergančiuslėtinėmisligomisligoniusnamieyrasunku.Jiemsreikiasudarytisąlygas,labiausiaiatitinkančiassveikatosbūklę:taipadedagalutinaiišgydytiligoniusposunkiųligų(pvz.Miokardoinfarkto,širdiesveiklosnepakankamumo,traumų)irapsaugotinuogalimųligoskomplikacijų.Sergamaįvairiomislėtinėmisligomis,iškuriųlabiausiaipaplitusiospiktybiniainavikai,širdiesirkraujagysliųsistemos,kvėpavimo, virškinimoorganųirmedžiagų apykaitosligos. Sergantisžmogusturibūtislaugomasatsižvelgiantnetikįligą,jossunkumą,ligonioamžių,betirįindividualiasjosavybes,poreikius.Taigi,slaugytojasturirūpintisirliga,irligonioporeikiųtenkinimu,atitinkamųreikalųtvarkymu.Slaugytojasturibūtikantrusirištvermingas,įligonįžiūrėtipalankiaiirjautriai,nereikštipasibjaurėjimo,vengtineatsargiųposakių,stengtispalaikytiligoniogerąnuotaikąirtikėjimą.Ligapažeidžialigonįnetikfiziškai,betveikiairemociškaibeipsichologiškai.Jisnerimaujadėlsavogyvybės,jaučiapasikeitusiągyvenimosituaciją,priklausomumąnuoaplinkinių,turiatsisakytiankstesniųįpročiųirt.t.Neabejotinaijopsichikągalitraumuotiirnetinkamitarpusaviosantykiai,pernelygdidelissituacijosdramatizavimas,nepakankamasdėmesysar,atvirkščiai,pernelygdidelisrūpinimasisjuo. Kaikurieligoniaipasidaro pesimistai, kaprizingi, per daug gilinasiįligą,perdedasavopojūčius.Tokiepsichiniai–emociniaisutrikimaigalinepalankiaiveiktiįvairiųorganųbeisistemųveiklą,taikomplikuojabūklę,irgalimybępasveikti.Labaisvarbusužadintiligoniovaliąirnorąpasveikti.Betnereikiasudarytiklaidingųirnepagrįstųiliuzijų,pieštišviesiųperspektyvų,jeigukalbamaapieneišgydomąligą. Taigikiekvienasslaugantisligonįžmogusturijaustisesąsgydytojopadėjėjasirvykdytijopaskyrimus,atsižvelgtiįrealiasfizinesligoniogalimybesiramžių,psichologiškaijįparemti, beivisapusiškaipažintipacientąir jo...