Verslo atsakomybės svarba įmonių konkurencingumui

32 psl. / 7728 žod.

Ištrauka

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę įtaką ateities socialinei ekonominei plėtrai. Verslas išgyvena evoliucijos procesą, kurioje eigoje keičiasi nusistovėjusi tvarka bei įpročiai. Šiuos pokyčius labiausiai įtakoja vis augantis akcininkų, analitikų, darbo sąjungų, darbuotojų, visuomeninių organizacijų bei žiniasklaidos spaudimas kompanijoms būti kuo skaidresnėmis ir atsakingesnėmis. Verslas išskiriamas kaip vienas svarbiausių elementų, kuris turi didelę galią ir gali daryti realią įtaką įvairių sričių procesams, pakreipiant juos viena ar kita linkme. Tradicinei pelno siekiančiai organizacijai jau nebepakanka rūpintis tik savo tikslų įgyvendinimu, norėdama atsilaikyti konkurencinėje kovoje ji turi būti socialiai atsakinga t.y. reaguoti ir atsakyti į visuomenės poreikius. Todėl darosi svarbu išskirti priemones, kurių pagalba įmonės galėtų prisidėti prie harmoningos visuotinės gerovės.

Nors verslo socialinė atsakomybė (VSA) ir tampa vienu svarbiausiu šiuolaikinio verslo organizavimo klausimu, tačiau vis dar sudėtinga apibrėžti verslo socialinės atsakomybės esmę, jos atpažinimo bei praktinio pritaikymo būdus, galimybes. Pastaruoju metu ypač domimasi verslo socialinės atsakomybės teikiama nauda ir indėliu į įmonių konkurencingumo didinimą. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, mūsų šalies įmonės pradeda keisti požiūrį į socialinę atsakomybę. Kyla natūralus poreikis turėti kuo daugiau informacijos apie naująją veiklos sritį.

Iš anksčiau išdėstytų minčių ryškėja pasirinktos temos aktualumas – pokyčiai ir tendencijos versle ir jo aplinkoje reikalauja, kad įmonės atrastų būdus ir prisiimtų socialinę atsakomybę bendruomenės, valstybės ir net pasaulio atžvilgiu, siekiant abipusės naudos.

Hipotezė: įmonės, kurios vadovaujasi verslo socialine atsakomybe, įgyja didesnį konkurencinį pranašumą prieš tas įmones, kurios vadovaujasi tik įstatymais ir minimaliomis etikos normomis.

Šio tyrimo tikslas – identifikuoti verslo socialinės atsakomybės įgyvendinimo priemones bei jų teikiamą naudą įmonėms, siekiančioms konkurencinio pranašumo. Tyrimo uždaviniai:

 • Apibrėžti socialinės verslo atsakomybės esmę;
 • Išskirti socialinės verslo atsakomybės pagrindines įgyvendinimo sritis bei įgyvendinimo būdus, integruojant VSA strategiją į verslo modelius;
 • Nustatyti verslo socialinės atsakomybės teikiamą naudą bei privalumus, lemiančius įmonės konkurencinį pranašumą.
 • Tyrimo metu nustatyti pagrindines VSA problemas Lietuvos verslo organizacijose bei išsiaiškinti VSA diegimo galimybę.
 • Remiantis tyrimo rezultatais bei kitų šalių praktika pasiūlyti įmonių vadovams efektyvias VSA problemų sprendimo galimybes.

Rengiant pasirinktos temos literatūros apžvalgą daugiausia buvo remtasi užsienio šalių literatūros šaltiniais, kadangi Lietuvoje tai pakankamai nauja sritis ir šiuo klausimu nebuvo atliekami išsamūs tyrinėjimai. Pastaroji priežastis šiek tiek apsunkino analizę, kadangi šios srities užsienio šalių terminologija dar nėra tinkamai adaptuotų bei taikomų lietuviškų terminų.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS2
 • 1. VERSLO SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SAMPRATA4
 • 1.1.Verslo socialinės atsakomybės istorinė raida4
 • 1.2. VSA koncepcija4
 • 1.3. Verslo socialinės atsakomybės modeliai8
 • 2. ĮMONIŲ KONKURENCINGUMO DIDINIMAS, INTEGRUOJANT VSA STRATEGIJAS Į VERSLO MODELIUS12
 • 2.1. VSA strategijos formavimas, siekiant konkurencinio pranašumo13
 • 2.1.1. Išorės aplinkos analizė14
 • 2.1.2. Vidinės aplinkos analizė17
 • 2.1.3. Strateginė misija, strateginiai tikslai bei VSA strategijos formavimas19
 • 2.1.4. Strategijos įgyvendinimas ir rezultatų vertinimas.21
 • 2.2. VSA teikiama nauda22
 • 2.2.1. Vertės kūrimas pasinaudojant VSA22
 • 2.2.2. VSA tiesioginė ir netiesioginė nauda23
 • 2.3. VSA praktika Lietuvoje25
 • LITERATŪRA………………………………………………………………………………………26
 • PRIEDAI…………………………………………………………………… ……………………29

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 12, 2015
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Smulkaus verslo svarba ir jo skatinimas

Vadyba Rašinys 2014 m. darbai123
Yra analizuojama smulkaus ir vidutinio verslo samprata, aptariami šio verslo privalumai. Taip pat mėginama išsiaiškinti kaip skatinti tokį verslą.

Įmonių socialinė atsakomybė

Vadyba Referatas 2015 m. rasa1995
Temos aktualumas. Nykstantys gamtiniai ištekliai, aplinkos tarša, neracionalus resursų naudojimas, socialinė nelygybė yra akivaizdūs faktai, įrodantys, kad dabartinis ekonomikos modelis vis labiau neatitinka...

Smulkaus verslo svarba ir jo skatinimas

Vadyba Rašinys 2015 m. darbai123
Smulkus ir vidutinis verslas yra neatsiejama kiekvienos valstybės ekonomikos dalis. Šio verslo subjektai yra mažos ir vidutinės įmonės, kurios Lietuvoje, kaip ir kitose...

Verslo etika ir socialinė atsakomybė

Vadyba Referatas 2015 m. jovitakotryna
Etikоs kоdeksai egzistuоja nuo senо. Sudėtingėjant sоcialiniam gyvenimui, atskirоms praktinės, prоfesinės veiklоs sritims prireikia vis didesnės mоralinės kоmpetencijos, - atsiveria nauji dorоvės apmąstymо...