Lietuvos žemės ūkio srities modernizavimo planas (kaimo plėtra)

25 psl. / 6100 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Lietuvos įstojimas į Europos sąjungą sudarė esminių pokyčių galimybę žemės ūkyje. Tie pokyčiai siejasi tiek su platesnemis galimybėmis įeiti i Europos Sąjungos žemės ūkio produktų vidaus rinką, tiek su galimybėmis taikyti žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo tobulesnes technologijas, modernizuoti žemės ūkį, vykdyti kaimo plėtrą, naudojantis ne tik respublikos, bet ir Europos Sąjungos rėmimo priemonėmis. Todėl šiandien svarbu aptarti, moksliškai pagrįsti galimus ir tikslingus pokyčius, pateikant Lietuvos žemės ūkio srities modernizavimo planą patobulinant kaimo plėtrą.

2007-2013 metų kaimo plėtros strategijos tikslas yra užtikrinti augimą, didinant žemės ir maisto bei miškų ūkio konkurencingumą, sukuriant galimybes ekonominės veiklos kaime įvairinimui ir gyvenimo kokybės kaime gerinimui, tuo pačiu puoselėjant esamas gamtines, žmogiškąsias ir kitas vertybes, mažinant skirtumus tarp miesto ir kaimo bei tarp atskirų regionų.Tuo tarpu 2014 – 2020 metų laikotarpiu ES žemės ūkiui ir kaimo plėtrai keliami pagrindiniai uždaviniai yra: žemės ūkio konkurencingumas; tausus gamtos išteklių valdymas; darnus teritorinis vystymasis.Darbo objektas – Lietuvos žemės ūkio modernizavimo planas.

Darbo tikslas išanalizuoti Lietuvos žemės ūkio srities modernizavimo planą skirtą kaimo plėtrai.Darbo uždaviniai:1. aptarti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtra;2. išanalizuoti Lietuvos žemės ūkio modernizavimo planą skirtą kaimo plėtrai;4. pateikti išvadas ir rekomendacijas.

Darbo metodai: 1. loginė mokslinė literatūros analizė;2. lyginamasis metodas;3. statistinės analizės metodas;4. apibendrinimo metodas.

Gauti duomenys susisteminti, vaizduojami grafiniu būdu ir pateiktos išvados.Informacijos šaltiniai. Darbe naudojami LR Žemės ūkio ministerijos ir Statistikos departamento duomenys bei atliktos analizės, Kaimo plėtros strategija ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa, bei Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2014 – 2020 metų politikos tikslai ir strateginės kryptys.Darbo struktūra. Pradžioje darbą sudaro titulinis lapas, turinys, įvadas. Toliau seka 2 skyriai: pirmajame skyriuje aptariama Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtra, antrajame skyriuje išanalizuojamas Lietuvos žemės ūkio modernizavimo planas skirtas kaimo plėtrai. Darbo gale pateikiamos išvados ir rekomendacijos, literatūra, priedai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA5
 • 1.1. Bendroji žemės ūkio politika5
 • 1.2. Valstybinė kaimo plėtros programos tendencijos 2004 – 2008 m10
 • 1.3. Kaimo plėtros planas ir ES struktūrinės paramos panaudojimo programa
 • 2007 – 2013 m13
 • 1.4. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros programų palyginimas16
 • 2. LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO SRITIES MODERNIZAVIMO PLANO SKIRTO KAIMO PLĖTRAI ANALIZĖ19
 • 2.1. Bendroji žemės ūkio politika po 2013 metų19
 • 2.2. Žemės ūkio modernizavimo politikos kūrimo planas21
 • 2.3. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2014 – 2020 metų politikos tikslai ir strateginės kryptys22

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 14, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Žemės ūkio kooperatyvų organizavimas

Vadyba Referatas 2007 m. milduxxx
Pasaulis nenustojamai keičiasi, versdamas keistis joje esančius individus ir jų veiklą. Žengiame į idėjų, technologijų bei stiprėjančios konkurencijos, kovos pasaulį jusdami įvairių veiksnių...