Ekonomika ir verslas / Vadyba

Inovacijos Lietuvos modelių agentūrose

0 atsiliepimų
Autorius:

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę įtaką ateities inovacijų plėtrai. Verslas išgyvena evoliucijos procesą, kurioje eigoje keičiasi nusistovėjusi tvarka bei įpročiai. Šiuos pokyčius labiausiai įtakoja vis augantis akcininkų, analitikų, darbo sąjungų, darbuotojų, visuomeninių organizacijų bei žiniasklaidos spaudimas kompanijoms būti kuo skaidresnėmis ir atsakingesnėmis. Inovacijos išskiriamos kaip vienos svarbiausių elementų, kurios turi didelę galią ir gali daryti realią įtaką įvairių sričių procesams, pakreipiant juos viena ar kita linkme. Tradicinei pelno siekiančiai organizacijai jau nebepakanka rūpintis tik savo tikslų įgyvendinimu, norėdama atsilaikyti konkurencinėje kovoje ji turi diegti inovacijas, t.y. reaguoti ir atsakyti į visuomenės poreikius naujovėmis. Organizacijos inovacijos yra apgalvotas kūrimas ir naujovių diegimas į kompanijos produktus, paslaugas, struktūrą ar procesus. Taigi, daugeliui organizacijų inovacijų diegimas yra būtinas norint išlikti konkurencingiems. Paprastai šnekant, inovacija pirmiausia yra įvardijama kaip žinių kūrimo procesas. Tačiau kuriant naują inovaciją reikia peržengti esamas žinias ir kurti naujas.

Nors inovacijos ir tampa vienu svarbiausiu šiuolaikinio verslo organizavimo klausimu, tačiau vis dar sudėtinga apibrėžti inovacijų esmę ir vaidmenį, jų atpažinimo bei praktinio pritaikymo būdus, galimybes. Pastaruoju metu ypač domimasi inovacijų teikiama nauda ir indėliu į įmonių konkurencingumo didinimą. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, mūsų šalies įmonės pradeda keisti požiūrį į inovacijas.

Iš anksčiau išdėstytų minčių ryškėja pasirinktos temos aktualumas – pokyčiai ir tendencijos versle ir jo aplinkoje reikalauja, kad įmonės atrastų būdus diegti inovacijas. Kyla natūralus poreikis turėti kuo daugiau informacijos apie inovacijų vaidmenį.

Temos naujumas. Konkrečių inovacijų formos priklauso nuo jų veiklos pobūdžio ir sąlyčio su įmone. Neatsižvelgimas į inovacijų vaidmenį tampa rimtu konkurencingumo praradimo aspektu ateityje. Temos naujumas tame, kad atliekant inovacijų tyrimą modelių agentūrose bus bandoma įrodyti inovacijų svarbą modelių agentūrų veikloje, inovacijų įtvirtinimo galimybes ir problemas.

Tyrimo problema. Norint atlikti tyrimą, darbe keliami probleminiai klausimai: ar pasirinktos tirti modelių agentūros turėtų viešai pasakoti apie savo inovacijas? Kuo modelių agentūroms naudingas inovacijų diegimas? Ar modelių agentūros suvokia inovacijų svarbą?

Todėl akivaizdi mokslinė ir praktinė problema – nepakankamas inovacijų diegimas ir inovacijų vaidmens svarba mados industrijoje.

Tyrimo objektas – Inovacijos Lietuvos modelių agentūrose.

Šio tyrimo tikslas – ištirti inovacijų vaidmenį Lietuvos mados industrijoje atliekant pusiau struktūrizuotą kokybinį tyrimą modelių agentūrose.

Tyrimo hipotezė: modelių agentūros, kurios diegia inovacijas, įgyja didesnį konkurencinį pranašumą prieš tas įmones, kurios to nedaro.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Aptarti inovacijų sampratos ir kūrybiškumo teorinius aspektus;
 2. Išanalizuoti inovacijų valdymo specifiką ir problemas;
 3. Išnagrinėti inovacijas smulkiame ir vidutiniame versle;
 4. Apibūdinti mados industriją;
 5. Tyrimo metu nustatyti inovacijų vaidmenį modelių agentūrose, pagrindines inovacijų diegimo problemas;
 6. Remiantis tyrimo rezultatais pasiūlyti modelių agentūrų vadovams efektyvias inovacijų diegimo problemų sprendimo galimybes.

Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė, palyginamasis ir apibendrinimo metodas, anketinė apklausa, kokybinis aprašomasis metodas. Duomenys rinkti pusiau struktūruoto interviu metu. Tyrime dalyvavo 10 modelių agentūrų, kurios atrinktos tikslinės atrankos būdu. Pusiau struktūruoto interviu gauti duomenys analizuojami interpretacine fenomenologine analize, kuri leidžia ištirti respondento (modelių agentūra) asmeninę ir gyvenimišką patirtį.

Rengiant pasirinktos temos literatūros apžvalgą daugiausia buvo remtasi užsienio šalių literatūros šaltiniais, kadangi Lietuvoje tai pakankamai nauja sritis ir šiuo klausimu nebuvo atliekami išsamūs tyrinėjimai. Pastaroji priežastis šiek tiek apsunkino analizę.

Darbo struktūra: bakalauro baigiamąjį darbą sudaro: įvadas, penkios dėstomosios dalys: pirma dalis yra skirta inovacijų sampratos ir kūrybiškumo teoriniams aspektams; antroje dalyje yra analizuojama inovacijų valdymo specifika; trečioje dalyje nagrinėjamos inovacijos smulkiame ir vidutiniame versle; ketvirtajame skyriuje aptariama mados industrija; penktajame skyriuje analizuojami ir pateikiami anketinės apklausos rezultatai. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados, literatūros sąrašas, santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, priedai. Darbo apimtis – ?? psl., pagrindinis tekstas – ?? psl., ?? paveikslai, ?? lentelė, ?? literatūros šaltiniai, ?? priedai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Inovacijų sampratos ir kūrybiškumo teoriniai aspektai5
 • 1.1. Inovacijų samprata5
 • 1.2. Inovacijų klasifikavimas9
 • 1.3. Kūrybiškumo ir inovacijų sąryšis12
 • 2. Inovacijų valdymo specifika ir problemos4
 • 2.1. Inovacijų planavimo procesai4
 • 2.2. Inovacijų valdymo ypatumai konkurencijos sąlygomis20
 • 2.3. Inovacinės veiklos kontrolė4
 • 3. Inovacijos smulkiame ir vidutiniame versle32
 • 4. Mados industrija38
 • 5. Inovacijų vaidmens modelių agentūrose tyrimas40
 • 5.1. Tyrimo metodika40
 • 5.2 Tyrimo rezultatai43
 • 5.2.1 Asmeninė patirtis58
 • 5.2.2 Inovacijos62
 • 5.2.3 Inovacijų vertinimas72
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos [...]

Inovacijų finansavimo būdai ir jų taikymas Lietuvoje ir kitose ES šalyse
Kursinis darbas Inovacijų finansavimo būdai ir jų taikymas Lietuvoje ir kitose ES šalyse

Temos aktualumas XXI amžiuje didėjant šalių verslingumui bei konkurencingumui, pirmaujančioje vietoje siekia išlikti tiek įmonės [...]

Lietuvos inovacijų ekosistema
Prezentacija Lietuvos inovacijų ekosistema

Inovacijų ekosistema - tai kompleksinė struktūra, kurią sudaro tarpusavyje sąveikaujantys akademinis ir viešasis sektoriai bei [...]

Reklamos agentūros „Impresión“ tobulinimo ir valdymo modelis
Referatas Reklamos agentūros „Impresión“ tobulinimo ir valdymo modelis

Darbui atlikti pasirinkau UAB “ iMpresión ”. UAB “ iMpresión " yra universali [...]

Įdarbinimo agentūrų poveikio Lietuvos užimtumo politikai tyrimo dalis
Referatas Įdarbinimo agentūrų poveikio Lietuvos užimtumo politikai tyrimo dalis

Šiame darbe siekiama atskleisti įdarbinimo agentūrų įtaką Lietuvos socialinės politikos formavimui ir įgyvendinimui, ir Lietuvos [...]

Lietuvos grynųjų nacionalinių disponuojamų pajamų prognozavimo modelis
Prezentacija Lietuvos grynųjų nacionalinių disponuojamų pajamų prognozavimo modelis

Tyrimo objektas – LR grynosios nacionalinės disponuojamosios pajamos. Darbo tikslas – nustatyti LR grynųjų nacionalinių disponuojamų [...]

Prekių ir paslaugų eksporto prognozavimo modelis: Lietuvos atvejis
Prezentacija Prekių ir paslaugų eksporto prognozavimo modelis: Lietuvos atvejis

Tyrimo objektas – Lietuvos Respublikos prekių ir paslaugų eksportas. Darbo tikslas – ištirti ir įvertinti [...]

Bankroto prognozavimo modelių pritaikomumo Lietuvos įmonėms vertinimas
Diplominis darbas Bankroto prognozavimo modelių pritaikomumo Lietuvos įmonėms vertinimas

Temos aktualumas ir problematika. Šiandieninėje konkurencingoje ir dinamiškoje verslo aplinkoje daug įmonių susiduria su nemokumo [...]

AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu
Kursinis darbas AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu

Temos ištirtumas. Modernizavimo sampratą nagrinėjo Lietuvos bei užsienio mokslininkai, tokie kaip Raipa A., (2009); Inglehart [...]

Lietuvos žemės ūkio srities modernizavimo planas (kaimo plėtra)
Referatas Lietuvos žemės ūkio srities modernizavimo planas (kaimo plėtra)

Temos aktualumas. Lietuvos įstojimas į Europos sąjungą sudarė esminių pokyčių galimybę žemės ūkyje. Tie pokyčiai [...]

Inovacijos – verslo ir visuomenės pažangos variklis
Kursinis darbas Inovacijos – verslo ir visuomenės pažangos variklis

Problemos aktualumas ir svarba: Inovacijos lydi žmoniją nuo civilizacijos pradžios, tačiau kad kaip būtų paradoksalu [...]

Žinių vadyba ir inovacijos, mokymasis
Referatas Žinių vadyba ir inovacijos, mokymasis

Organizacijos inovacijos yra apgalvotas kūrimas ir naujovių diegimas į kompanijos produktus, paslaugas, struktūrą ar procesus.

Inovacijos ir naujų prekių kūrimas
Prezentacija Inovacijos ir naujų prekių kūrimas

56 skaidrės! [...]

Regioninės ekonomikos plėtros modeliai ir mechanizmai
Diplominis darbas Regioninės ekonomikos plėtros modeliai ir mechanizmai

Temos aktualumas ir darbo mokslinis naujumas. Pastaruoju metu pasaulyje vykstantys pokyčiai sąlygojo tokių procesų, kaip [...]